Dromen, visioenen en profetieën, welke zijn van God en welke niet?


dromen
“De meeste dromen zijn bedrog, maar als ik wakker wordt naast jou dan droom ik nog”, zong Marco Borsato, maar is dit echt zo? Als een droom zo reëel is dat je er wakker van wordt, is het dan maar gewoon een droom of kan dit een droom zijn van God. Hoe kom je er achter of het een droom is van God en wat betekenen dan die dromen? Wat moet je doen als je bepaalde dromen droomt en hoe letterlijk moet je die droom nemen? Komen alle dromen van God, of kunnen er ook andere factoren zijn waarom we dromen, of andere bronnen waar onze dromen vandaan komen. Hoe zit het met nachtmerries, komen die ook van God?

 

Klik hier voor Deel 2    Deel 3 

 

Met deze bijbelstudie hoop ik je een wat inzicht te geven over hoe je met dromen om moet gaan. Wat moet je doen met mooie dromen die je lang bijblijven. Of met dromen die je telkens angstig maken? Wat te doen met dromen die je tot zonde brengen, dingen die je in het echte leven eigenlijk niet zou doen, zoals iemand vermoorden of seks hebben met andere partners naast je man of vrouw? Moet je hier nou van genieten omdat het een droom was, of moet je hier wat mee doen?

Hopelijk zal deze studie jou daarbij kunnen helpen, zodat je de tijd neemt om serieus met jouw dromen aan de gang te gaan. Ik zal ook een stukje uitleggen over visioenen en profetieën, maar de nadruk van deze studie zal liggen op dromen, want dromen is een serieuze weg, waar God doorheen kan spreken. De Bijbel zegt:

“God spreekt wel degelijk, nu op de ene, dan op de andere wijze, hoewel de mens dat misschien niet opmerkt. Bijvoorbeeld in dromen en in nachtelijke visioenen als een diepe slaap komt over mensen die op bed liggen. Op zulke ogenblikken opent Hij hun oren en waarschuwt Hij hen. (Job 33:14-16).

Dromen kunnen spiritueel zijn, (dus dromen die van God afkomen), ze kunnen demonisch zijn ( deze kunnen we vaak nachtmerries noemen) en het kunnen natuurlijke dromen zijn. Vergeet niet dat we gemiddeld 8 uur slapen, wat dus betekent dat we een derde van onze tijd slapen en dus ook kunnen dromen. Als we 60 jaar zijn, betekent dit, dat we 20 jaar geslapen hebben. Denk je dat God in die 20 jaar geen moment zou nemen om jou iets te vertellen door dromen? De Bijbel zegt

“God geeft zijn kinderen wat zij nodig hebben in de slaap.”( Psalm 127:2).

Verschil tussen de wereldse en de bijbelse uitleg van dromen is dat de wereld zegt dat de innerlijke mens de mens uitlegt wat je moet veranderen of wat er met je aan de hand is. De bijbelse manier van dromen uitleggen is, dat God je waarschuwt voor datgene wat je kunt veranderen zodat je leven anders kan worden.

Het kan een waarschuwing zijn voor jezelf, of voor anderen van datgene wat er nog gaat komen.

“Toen ze de wijk genomen hadden, verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte, en blijf daar tot ik u waarschuw. Want Herodes staat het kind naar het leven.” (Matth. 2:13).

Of het kan iets zijn wat je eerder hebt meegemaakt, waardoor je nog verdriet hebt.

Ook is het mogelijk dat God dromen geeft waarin dingen of in jou, of in jouw voorgeslacht, hebben plaatsgevonden die je tot een bepaald punt brengen van ongerechtigheid of zonde. Dit kan betekenen dat je op dat moment een bepaald inzicht krijgt van God in waar de wortel ligt van een probleem waar je mee loopt en dat je dat moet opruimen om zegen te ontvangen.

“Maar God kwam ’s nachts in een droom tot Abimelek en zei hem: ‘De dood staat u te wachten, omdat u deze vrouw ontvoerd hebt, want zij heeft al een man.’…. En God zei tegen hem in de droom: ‘Ik wist wel dat u dit in alle onschuld hebt gedaan; daarom heb Ik u ervoor beschermd om tegen Mij te zondigen, en heb Ik u verhinderd haar aan te raken. Geef dus die man zijn vrouw terug; hij is een profeet en zal voor u bidden dat u blijft leven. Maar als u haar niet teruggeeft, weet dan, dat u zeker zult sterven, u en iedereen die bij u hoort.’ (Gen. 20:3,6-7).

Zie ook de droom van koning Nebukadnessar in Daniel 4, waar hij moest betalen voor zijn hoogmoed en trots.

Ook kan het zijn dat een droom gebruikt wordt om iets wat jou in het verleden heeft beschadigd, gebruikt wordt om jou in je droom weer een stuk genezing te geven. Het kan gebruikt worden om je nu te zegenen. Toen Jakob door zijn oom Laban bedrogen werd, werd Jakob gezegend door God via een droom.

“In de tijd dat het vee paarde zag ik plotseling, in een droom, dat de bokken die de schapen en geiten besprongen, gestreept, gespikkeld of gevlekt waren. In die droom sprak Gods engel tot mij: “Jakob.” En ik antwoordde: “Hier ben ik.”  En Hij zei: “Kijk rond, en zie hoe alle bokken die de schapen en de geiten bespringen, gestreept, gespikkeld of gevlekt zijn. Want Ik heb gezien hoe Laban u steeds weer behandelt. (Gen. 31:10-12).

Het kan je een richting geven dat je op het punt staat om overwinning te behalen in je leven of juist een flinke nederlaag en dan moet je zorgen dat je daar snel verandering in brengt voor het te laat is.

“Toen Gideon bij het kamp kwam, hoorde hij een soldaat aan een ander vertellen wat hij gedroomd had: ‘Hoor eens wat ik gedroomd heb! Ik zag een gerstekoek het kamp van de Midjanieten binnenrollen; hij sloeg tegen een tent aan, stootte die omver, keerde die ondersteboven, en daar lag de tent.’  De ander zei daarop: ‘Dat kan niets anders betekenen dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëliet Joas. God levert de Midjanieten met heel hun kamp aan hem uit.’ (Richt. 7:13-14).

God kan je dromen geven die de roeping van jouw leven zichtbaar maken. Wellicht niet de gehele weg, maar wel een deel van de roeping die voor jou klaar ligt. Of de roeping van jou nageslacht.

“ Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap; hevige angst en duisternis overvielen hem. En de Heer zei tegen Abram: ‘U moet goed weten dat uw nakomelingen als vreemden zullen wonen in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen als slaven dienen en men zal hen onderdrukken, vierhonderd jaar lang.” (Gen.15:12-13).

Zoals je ziet, God heeft veel te vertellen door dromen heen.

Niet elke droom is van God. Laat je daarom niet misleiden door seculiere dromen-uitleggers.

“Maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden.” (1Tim. 4:1).

Kijk daarom uit wie jouw droom uitlegt. Als jij dromen krijgt waarin dingen gebeuren die tegen het Woord van God ingaan, dan kan je er van uit gaan dat deze dromen voort kunnen komen door de dingen waar je zelf mee bezig bent of de dingen die in het verleden zijn gebeurd en die nog niet opgeruimd zijn.

De wereld biedt je dromenvangers aan om je dromen te vangen of juist enge dromen te weren. Raak hier niet in verzeild of in contact met mensen die jouw dromen wel even uitleggen zonder dat je van hen weet dat ze oprecht een discipel van Jezus zijn. Deze dromenvangers komen bij de indianen vandaan. Vanwege de spirituele of esoterische associaties is dit middel ook in gebruik geraakt onder aanhangers van New Age-gedachtegoed. Dus niet iets wat een christen in huis moet hebben.

“In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebukadnessar een droom die hem zozeer van streek bracht dat hij niet meer kon slapen. Daarom liet de koning de wichelaars, bezweerders, tovenaars en Chaldeeën roepen om de droom te verklaren. Toen ze voor de koning waren verschenen  zei hij tegen hen: ‘Ik heb een droom gehad die me van streek bracht en daarom wil ik de betekenis ervan kennen.’ ….. Wat de koning vraagt is te moeilijk, niemand zal het de koning kunnen vertellen, behalve de goden, maar die verkeren niet onder de stervelingen.’….  In een nachtelijk visioen werd toen het geheim aan Daniël geopenbaard. Daarom loofde Daniël de God van de hemel.  (Dan. 2:1-3, 11, 19).

De Bijbel laat zien dat zelfs de beste wichelaars, tovenaars of welke dromenuitleggers dan ook, geen geheim van de Heer kunnen openbaren dan alleen God zelf. Hij is de grote uitlegger van dromen en dit zal Hij alleen openbaren aan zijn kinderen, degenen die met Hem leven.

Ga daarom voor je dromen niet naar hen die nog geen keuze voor Jezus hebben gemaakt en koop ook geen boeken die over dit onderwerp niets met het geloof in Jezus te maken hebben. Het zal je meer schaden dan opbouwen.

Visioenen en profetieën.

Verschillen tussen dromen, visioenen en profetieën zullen we met de volgende teksten eens bekijken:

“ Luister goed. Als er bij jullie een profeet van de Heer  is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen.”(Num. 12:6).

Hierin laat God enkele dingen zien. Door visioenen zal Hij zich bekend maken. Met andere woorden, wat je ziet is wat je krijgt. Visioenen, zien en bekend maken horen bij elkaar.

“Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” (Joh.14:9).

Wie Jezus goed leert kennen, zal God leren kennen, want God heeft zich bekend gemaakt in het beeld van Jezus.

Maar wanneer het om dromen gaat, spreekt Hij in gelijkenissen. En deze zijn lastiger te doorgronden. Daar heb je leiding van de Heilige Geest bij nodig. Spreken en dromen en gelijkenissen horen ook bij elkaar. Hou deze gedachte even vast als we gaan kijken wat de discipelen tegen Jezus zeiden.

“De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. …. Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. (Matth.13:10-11,13).

Dromen zijn dus van hetzelfde kaliber als gelijkenissen en hebben daarom meer geestelijk inzicht nodig dan een visioen. Je hebt Gods leiding nodig om een gelijkenis te kunnen begrijpen, wat dus ook geldt voor dromen.

De Bijbel zegt in een andere profetie het volgende:

“En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten (visioenen)  zien.” (Joel 2:28)

Bedenk wel het volgende: deze profetie is gedaan omdat God wilde laten weten dat het na  de uitstorting van de Heilige Geest nu mogelijk was geworden dat velen, en niet alleen enkelingen, profetieën zouden krijgen en dromen en visioenen zouden ontvangen die ter opbouwing zouden zijn voor het gehele lichaam van Christus.

Zullen nou alleen ouderen dromen hebben en jonge mensen alleen profeteren? Kan een ouder iemand dan niet profeteren? Deze tekst zul je dus anders moeten lezen. “Uw zonen en uw dochteren zullen profeteren”, slaat op het feit dat, vanaf het moment dat je in het koninkrijk van Jezus komt, dus nog jong van geloof (baby in geloof),  dat je al in staat bent om te kunnen profeteren. Wellicht heb je hier wat training voor nodig van de ouderen hoe je dit moet doen, maar het is al mogelijk. Vergelijk dit eens met Samuël die al zeer jong in de bediening stond om te profeteren, maar hij moest wel door Eli erop gewezen worden dat het de stem van de Here was die tot hem sprak.

Profeteren betekent niets meer dan over Jezus of God praten.  Want de kern van alle profetie is uitkomen voor het geloof in Jezus.(het boek)  Hoe weten we dat? De Bijbel zegt “ Want getuigen van Jezus is profeteren.”(Openb. 19:10)

“Uw ouden zullen dromen dromen,” slaat op de mensen die wat verder in geloof zijn, zoals de Bijbel zegt: “sommigen hadden al leraren moeten zijn”. Dromen uitleggen en de diepgang daarvan ontdekken vraagt wat meer van je, vraagt wat meer intimiteit met Jezus. Hoe dichter je met Jezus leeft, des te meer zul je zien van zijn geheimen. De bijbel zegt “De vriendschap met God is voor hen die Hem eerbied bewijzen. Zij zullen de geheimen, verborgen in zijn beloften, leren kennen.” (Psalm 25:14)

Zie het leven van Jozef, zie het leven van Daniël. Dit waren mannen die een intieme relatie hadden met God.

“Uw jongelingen zullen gezichten (visioenen)  zien”, slaat op de mensen die geen baby in geloof meer zijn maar ook nog geen leraren. Zij zullen gezichten, visioenen zien. Voor deze visioenen hoef je geen bijzondere raadsels te ontrafelen, maar heb je wel enige relatie met Jezus nodig om het helemaal te begrijpen. In visioenen zie je vaak al het beeld, hoe je moet handelen.

“In een visioen heeft hij u zien binnenkomen. En in dat visioen legde u uw handen op hem, waardoor hij weer kon zien.” (Hand. 9:12).

Ik geloof dat God door al deze dingen kan spreken bij iedereen, maar dat Hij rekening houdt met waar je op dat moment in je geloof staat, hoe Hij tot je spreekt. Het is zeer goed mogelijk dan jong gelovigen meer profetieën zullen ontvangen dan dromen. Terwijl voor een “leraar” alle 3 de wegen gebruikt kunnen worden, dus zorg dat je op dat niveau komt waardoor God op meerdere manieren tot je kan spreken.

De Bijbel zegt dat je jezelf moet trainen om van babyvoedsel over te gaan naar vaste spijze.

“Nu u al een hele tijd christen bent, zou u eigenlijk anderen moeten onderwijzen. Maar u bent helaas zover teruggevallen dat de eerste beginselen van het christen-zijn u weer moeten worden bijgebracht. U bent net baby’s die geen vast voedsel kunnen verdragen en daarom nog melk moeten drinken. Als iemand nog op melk moet leven, blijkt daaruit dat hij als christen niet erg ver gevorderd is, hij kent nauwelijks het verschil tussen goed en kwaad. Hij is nog een baby! Zo zult u de zwaardere kost nooit kunnen verdragen. Die zwaardere kost is voor hen die goed en kwaad uit elkaar kunnen houden. Zij kunnen opgroeien tot volwassen christenen. (Hebr. 5:12-14).

Krijg jij dromen die je zelf niet helemaal kunt plaatsen, zoek dan in je gemeente “leraren”op die jou wellicht hierbij kunnen helpen. Mensen die de zwaardere kost al kunnen verdragen.  ( Gebruik geen wereldse boeken om hier achter te komen, want dan zul je op een doodlopende weg eindigen! ).

De Bijbel zegt “De voorspellingen van waarzeggers zijn leugens. Zij doen aan misleidende droomuitleg en bieden geen enkele troost.” (Zach.10:2).

Al deze dingen staan los van de dromen die we praktisch elke dag zullen hebben. Hoewel deze studie wat meer gericht is op dromen, omdat we die praktisch veel meer hebben, doe ik alleen even een beperkte uitleg wat betreft visioenen.

Visioenen komen niet zo vaak voor als dromen. Deze zouden wellicht eens in de zoveel jaar kunnen komen als het gaat om visioenen voor je eigen leven. In een visioen zul je wellicht God of een engel van God tegenkomen, maar vaak is de nadruk ook gelegd op je eigen leven en hoe je daar in staat. Het laat je je eigen zwakheid zien en de grootheid van God.

“Toen zei ik: ‘Ik ben ten dode opgeschreven, ik moet zwijgen want ik heb onreine lippen. En nu heb ik de Koning gezien, de Here van de hemelse legers.’”(Jes.6:5).

Bij visioenen zul je ontdekken dat dit momenten in je leven zullen zijn waarop je bestemming veranderd wordt. Bij Jesaja werd zijn leven drastisch veranderd.

Toen Petrus een visioen kreeg veranderde zijn gedachte over heidenen.

“ (12) Op het kleed lagen allerlei dieren: zoogdieren, reptielen en vogels. …
(15)De stem kwam opnieuw: ‘Als God iets rein noemt zodat u het mag eten, dan mag u het niet onrein noemen!’…..
(17)Petrus wist er niet goed raad mee. Hij vroeg zich af wat dat visioen kon betekenen…..
(28)Petrus nam het woord en zei: ‘U weet vast wel dat het mij als Jood verboden is met mensen van een ander volk om te gaan. Maar God heeft mij duidelijk gemaakt dat ik niemand minderwaardig of onrein mag vinden. (Hand.10: 12,15,17,28) 

Als God je een visioen, droom of een profetie geeft, ga gelijk in gebed. Gebeden vervullen deze dingen. Bid dat God gaat vervullen wat je hebt ontvangen. Wacht daarna tot God jou

instructies geeft hoe je moet handelen. Als God je een visioen openbaart, handel er naar zoals we hierboven lazen in Handelingen 9:12. Zorg dat je aan de gang gaat met wat Hij je laat zien. Laat God datgene vervullen op Zijn tijd! Handelen betekent niet dat jij het ook gaat vervullen maar het betekent dat jij je voorbereidt tot God het gaat vervullen. Dat zou kunnen betekenen dat jij tot de vervulling je gaat verdiepen in het onderwerp, je gaat kijken wat de Bijbel er nog meer over zegt, bijbelteksten tot je gaat nemen die over jouw missie gaan. Dat je in gebed je hier op gaat voorbereiden en God daarin betrekken. Zodat wanneer het moment daar is dat God het vervult, je dan ook klaar bent voor dat moment. God zal het dan ook vervullen als jij er klaar voor bent. Ga op zoek naar de volle betekenis van dromen, visioenen en profetieën die je van God krijgt en ontdek Zijn geheimen en Zijn plannen voor jouw leven. De Bijbel zegt, “God ontleent eer aan zaken die Hij verborgen houdt, maar koningen ontlenen eer aan het doorgronden van een zaak.” (Spr.25:2).
Met andere woorden, als jij op zoek gaat naar de betekenis, dan ben je als een koning!  

Maar pas op! Waar zonde is, daar zullen weinig profetieën en visioenen zijn. Wil je dat God meer tegen je gaat spreken, dan zul je moeten zorgen dat je een heilig leven gaat leiden, waarin je zonde de rug toekeert.

In de tijd van Samuël en Eli lees je dat er veel zonde was, waardoor God weinig kon spreken.

” De Here sprak in die tijd maar zelden door een profetie.” (1 Sam.3:1).

Waarom sprak de Heer weinig profetie? Door zonde, wat je leest in hoofdstuk 1 en 2.

Als er zonde in je leven is, zal de visie sterven! Zeer duidelijk zichtbaar in het latere leven van Salomo die een geweldige roeping had, maar door zonde dit verloor.
De Bijbel zegt “Als u van de Here houdt, haat dan elke vorm van kwaad. God beschermt zijn kinderen en behoedt hen voor elke goddeloze invloed. Gods volgelingen mogen in het licht leven en Hij geeft vreugde in het hart van allen die Hem oprecht volgen. (Ps.97:10-11).

Het is goed om in je leven een visie te hebben van wat je graag voor de Heer wilt doen en bid er om dat God meer openbaar maakt in je leven. Want je hebt de leiding van God hierin nodig. Als je in zonde leeft zal je visie sterven omdat God niet meer tot je spreekt door profetieën en visioenen.

De Bijbel zegt:
“Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot; maar welgelukzalig is hij, die de wet bewaart.” (Spr. 29:18).

De wet bewaren betekent hierin, dat wie Gods weg bewandelt en leert zuiver te leven, dat er op zijn beurt, geluk zal zijn in zijn leven, omdat God daarin zijn wegen bekend maakt door profetieën en visioenen.

Saul had behoorlijk wat zonde en de Bijbel zegt dan ook als Saul advies aan God vraagt:

“Hij raadpleegde de Heer, maar de Heer gaf geen antwoord: noch in dromen, noch door middel van orakelstenen, noch bij monde van profeten.” (1 Sam. 28:6).

Dromen, visioenen en profetieën sterven door zonde, maar komen tot leven door het Woord van God en door op zijn Woord te staan en daar uit te leven! Bid voor visioenen en verdiep je in Zijn Woord voor een vruchtbaar leven!

DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2

Jozef’s droomuitleg aan de wijnschenker en de bakker.

“Ik had de wijnbeker van de farao in mijn hand, dus ik plukte de druiven, perste ze uit in de beker en gaf hem aan de farao.’ ‘Ik weet wat de droom betekent,’ zei Jozef. ‘De drie ranken betekenen drie dagen! Binnen drie dagen zal de farao u uit de gevangenis halen en u weer aanstellen als zijn wijnproever”. (Gen.40:11-13)

”Toen de bakker de gunstige uitleg van de eerste droom had gehoord, vertelde ook hij zijn droom aan Jozef. ‘In mijn droom,’ zei hij, ‘liep ik met drie manden gebak op mijn hoofd. In de bovenste mand zat gebak voor de farao, maar de vogels kwamen er op af en aten hem helemaal leeg!’ ‘De drie manden betekenen drie dagen,’ vertelde Jozef hem. ‘Drie dagen na nu zal de farao u laten onthoofden en uw lichaam op een paal spietsen. De vogels zullen het vlees van uw botten komen pikken!’ (Gen. 40:16-19).

In beide dromen zie je dat beide mannen een lot stond te wachten. Beide hadden gezondigd tegen hun heer. Als je kijkt naar beide gevallen dan zul je ontdekken dat het een hoofdpersoon had, een bepaalde taak en een bepaald doel. De dagen waren zoals Jozef zei, drie dagen. De bediening die ze hadden, was dienstbaar zijn voor de farao. Maar alleen de wijnschenker kwam tot zijn doel in zijn droom. De bakker werd beroofd van zijn taak, van zijn bediening. Dit zou mogelijk kunnen zijn doordat hij zijn bediening niet met liefde deed. Als je kijkt waar de wijn voor staat, is het dat bloed van Jezus. Het offer dat gedaan moest worden. De bakker bracht spijzen die van graan gemaakt waren.

Doen we heel even een klein uitstapje naar Gen.4 , waar Kain en Abel ook een offer brengen aan God, dan zie je hier beide gevallen. 

”Na verloop van tijd brachten Kaïn en Abel beiden een offer aan de Here. Kaïn een deel van zijn oogst, maar Abel bracht van het beste van zijn kudde, ook het vet. De Heer accepteerde het offer van Abel, maar dat van Kaïn niet.” (Gen. 4:3-5).

Kain bracht een deel van de oogst, wat dus graan is, wat staat voor eigen werk, en Abel, bracht een offer dat bestond uit een dier, waar wel bloed voor moest vloeien.

Hierin zie je wat de Heer accepteert, namelijk, als je komt uit genade met het bloed van Jezus en niet met graan, je eigen werken.

We kunnen God alleen behagen, als we naar de Vader komen en zeggen, Vader, wilt U het bloed van Jezus aannemen tot vergeving van mijn zonde. Dan zal de Vader zeggen, dat is het perfecte offer waarin Ik een welbehagen heb!

Wel wil ik je er op wijzen dat het verhaal van deze twee mannen veel dieper gaat dan dat ik je nu geschetst hebt. Bovenstaande uitleg is alleen gebaseerd op het leven van de bakker en de wijnschenker voor dat moment en voor ieders eigen droom. Dit is ons onderwerp voor nu.

Want hoewel ik je nu even een combinatie geef van eigen werk van de bakker en genade van de wijnschenker, betekent het verhaal van de bakker en de wijnschenker in zijn totaal ook het offer van Jezus dat Hij na drie dagen zou sterven om Zijn lichaam, (brood) te geven, Hij werd, net als de bakker, opgehangen aan een paal en de wijnschenker was ook Jezus die Zijn bloed gaf voor ons aan zijn heer. Zijn heer accepteerde het bloed, God accepteerde het bloed van de Here Jezus. De vogels staan dan voor de demonische machten die zich op het moment, voor het sterven van Jezus, vrij heftig  manifesteerden door de schriftgeleerden en de priesters heen. 

Haal er dus uit wat je kunt gebruiken, maar hiermee laat ik je zien hoeveel diepgang de Bijbel heeft en wat dromen kunnen zeggen. 

De droom van Salomo.

Voor we naar Salomo gaan, bekijken we eerst het begin van Samuël, de profeet.

“Samuël lag te slapen in de buurt van de ark in het heiligdom. Terwijl de godslamp al bijna uit was, riep de Here: ‘Samuël! Samuël!’ ‘Ja, wat is er?’ reageerde Samuël. Hij sprong uit bed en liep snel naar Eli. ‘Hier ben ik. Waarom riep u mij?’ vroeg hij Eli.(1 Sam. 3:3-5).

We zien hier dat Samuël lag te slapen. Hij werd in de nacht geroepen door God, God sprak dus tegen hem en de actie die daarop volgde was dat Samuël er wakker van werd, omdat hij een hoorbare stem hoorde en uit zijn bed sprong. Hou deze actie even vast. Na vier keer gaat Samuël eindelijk in gesprek met God, wederom in een wakkere toestand en krijgt hij een profetie van God, rechtstreeks uit de mond van God.

Even een duidelijk statement maken, een ware profeet van God is altijd te herkennen aan het feit, dat hij of zij de woorden van God rechtstreeks in zijn mond krijgt, zonder tussenkomst van een engel. Dit wil niet zeggen dat mensen die een profetie krijgen via een engel of gedachte, dat het niet van God af kan komen, maar dat maakt hem of haar nog geen ware profeet van God. Hier is de toets vanuit de Bijbel om te ontdekken of je te maken hebt met een ware profeet van God of  een valse profeet.

“Uit het midden van uw broeders zal een profeet opstaan zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen en hij zal zeggen wat Ik hem opdraag”(Deut. 18:18).  

Snap je nu waarom Mohammed, Mormonen enz, valse profeten zijn? Allemaal hebben zij hun boodschap van een “engel” ontvangen, je mag rustig zeggen een gevallen engel of demon. Hun boodschap staat vaak in contrast met de eerdere profetieën en is vaak zeer afwijkend van wat de Bijbel ons leert. God zal zich zelf nooit tegenspreken door profeten heen.

Dan krijgen we later de droom van Salomo. 

“Die nacht verscheen de Here in een droom aan Salomo en zei dat hij mocht vragen wat hij maar wilde en dat hem dat ook zou worden gegeven! Salomo antwoordde: ……(Vers 9)
Geef mij een verstandig hart, zodat ik uw volk goed kan regeren en ik onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want wie zou zonder die wijsheid zo’n groot volk kunnen regeren?’ De Here was erg tevreden met deze vraag om wijsheid.…… (vers 15)
Toen werd Salomo wakker en besefte dat de Heer tot hem had gesproken in een droom.” (1 Kon. 3:5-6,9-10,15)

Waarom plaats ik het verhaal van Samuël eerst? Omdat ik je wilde laten zien, dat Samuël ook sliep, maar toen hij de Heer hoorde spreken, was het een rechtstreekse profetie van God die Hij aan Samuël gaf.

Salomo vroeg God niet in zijn droom om wijsheid, zoals veel mensen denken, maar God liet hem in een droom zien dat Salomo gezegend zou zijn met wijsheid en rijkdom, maar hij kreeg in diezelfde droom ook een waarschuwing om niet de wetten en geboden te verbreken zodat hij een lang leven kon ontvangen. Toen Salomo wakker werd besefte hij wat voor plan God met hem had. Dit was dus een voorspellende droom die zijn roeping zichtbaar maakte. Later ging hij naar de tempel, bracht er offers, en ging er natuurlijk voor bidden.

Wanneer spreekt God?

God zal wellicht in je droom spreken vlak voor je volledig in een diepe slaap valt, of juist heel vroeg in de morgen wanneer je net zo`n beetje ontwaakt. Op dat moment zul je het net gaan onthouden. Ook kan je, wanneer je juist in een diepe slaap bent, diep in de nacht, soms een zeer duidelijke droom krijgen waar je wakker van wordt. Deze dromen zijn vaak zeer duidelijke, en je kunt je vaak elk detail ervan herinneren. Geef veel attentie aan deze dromen! Deze dromen geven je altijd veel informatie. Als je dit soort dromen hebt, bid na elke droom. Bid dat God het zal gaan vervullen wat je gezien hebt.

Is de droom heftig en heeft het je juist bang gemaakt, bid dat God deze wegen blokkeert. Ook kan het zijn dat de dromen je vertellen waar je op bepaalde plekken nog poorten open hebt, waar zonde door binnen komt. Deze dromen kan je dan eventueel zien als waarschuwing waar je moet waken in je leven.

“Een jonge dame kwam naar me toe en vertelde dat ze nachtmerries had waarin ze overleden mensen zag die tot haar spraken. De nachtmerries bleven aanhouden. Deze dromen lieten zien, dat dit geen dromen waren van God, maar dat er dingen plaats hadden gevonden die in het voorgeslacht gebeurd waren. We hebben deze dromen verbroken maar ook de band tussen de overleden personen en de jonge vrouw. De nachtmerries zijn gelijk gestopt.”

Wel wil ik je waarschuwen, wanneer je dromen krijgt, waarin overleden personen zich aan jou openbaren en zeggen dat het hiernamaals allemaal in orde is, zoals je nu leeft, dan mag je weten dat deze dromen niet van God zijn. God wil niet dat we deze informatie krijgen van mensen maar dat we dit in de Bijbel zullen ontdekken. Ook wanneer je meent dat je engelen ziet, en de engelen of de gedaantes van engelen zijn jouw overleden dierbaren, en die jou leren dat het allemaal koek en ei is in het hiernamaals, geloof dit niet. God zal nooit mensen of gedaantes van mensen weer terug sturen naar de aarde om deze informatie aan je door te geven. “Ja maar, in de bijbel lees je dat Saul wel Samuël weer zag na zijn dood.” Ook dit is Samuël niet, maar een demon.  Wil je meer weten over deze verschijnselen en over engelen of demonen en hoe het dan wel zit met Samuël, dan verwijs ik je naar de studie: “EEN ENGEL OF EEN DEMON, HOE HERKEN IK HET?” 

Te veel drukte in je leven kan ook zorgen voor nachtmerries. Wees daar dus ook alert op.

De Bijbel zegt:
“Net zoals te veel drukte u nachtmerries bezorgt” (Pred. 5:2).

Het zou mogelijk zijn dat je bijvoorbeeld verliefd bent op een persoon en je bent met je gedachten daar de hele tijd mee bezig. Dan kan het mogelijk zijn dat je in je droom met deze persoon gaat trouwen. Dit wil niet zeggen dat deze droom ook van God is, maar deze dromen vallen dus onder deze bijbeltekst.

Veel van deze dromen zul je wellicht niet meer weten, sommige wel, maar je moet dus leren te onderscheiden: welke dromen zijn van mij, welke komen van God en welke dromen komen van de boze.

Hier enkele tips. Dromen die niet van God komen, zijn vaak incompleet. Je ziet een klein beetje, maar niet de rest. Je ziet een deel, maar niet het hele plaatje. Van dromen die niet van God zijn, herinner je je een beetje maar niet alles. Of je herinnert je wellicht 1 of 2 dagen of 1 jaar maar niet je hele leven. Dromen die echt van God komen, zullen jou je hele leven bijblijven. “de herinnering aan de openbaring bewaarde ik in mijn hart.” (Dan.7:28). 

Dromen die een impact hebben op je slaap, je wordt wakker en je gaat je afvragen wat het betekende, zijn vaak dromen van God. Het wil niet zeggen dat deze dromen altijd positief zijn, maar je kunt er wel enig onderscheid in zien.

Dromen die van de boze afkomstig zijn, kunnen je evengoed zeer wakker maken. We spreken vaak dan ook over een nachtmerrie. In deze dromen zul je vaak ontdekken dat er geen redding meer is, de dood zeer nabij is of dat je zo angstig wordt gemaakt dat je bijna bezwijkt. Wanneer je dan wakker wordt, is de kans aanwezig, dat je lichamelijk ook wat ervaart aan je lichaam. Bijvoorbeeld, dat je vreselijk bezweet bent of ergens pijn hebt of naar adem hapt. Wellicht heb je een bonzend hart en ben je nadat je wakker bent geworden nog steeds angstig of dat je denkt dat er iets is in je kamer. Deze dromen komen niet bij God vandaan. Dit zijn dromen waar de boze je een angst aanjaagt en je zult dit onderscheid moeten zien. Deze dromen moet je verbreken, maar ook wat je gezien hebt kan soms wel datgene zijn, waar je in je dagelijks leven een ingang hebt gegeven aan de boze. Dus doe het niet af alsof het maar een droom was, of “gelukkig het was maar een droom”, maar vraag aan God wat Hij daarmee bedoelde. Vraag aan God hoe deze dromen binnen zijn gekomen en eventueel moet je hiervoor een bepaalde zonde belijden. Doe dat dan en vraag aan God om vanaf nu je vrij te zetten van deze dromen.

Ik had eens zeer veel last van mijn rug. Ik had er veel voor gebeden en verbroken, maar de rugpijn was zo ineens opgekomen en het was praktisch in de avond. Wekenlang bleef dit aanhouden. Ik heb God gebeden om mij in een droom te laten zien wat er nog was in mijn leven. Toen droomde ik dat een man mij wilde zoenen. Ik werd wakker, want dit wilde ik niet. Toen ik weer ging slapen ging de droom weer verder. Nadat ik weer wakker werd, kwam de tekst in mij op “wie met begeerte naar een vrouw kijkt, pleegt overspel”. Ik besefte dat ik als kind ooit misbruikt was door een man, en dat daardoor machten van homofilie in mijn leven binnen waren gekomen, die mij, in mijn zondige periode ook er toe zetten om dit misschien ook eens uit te proberen. Ik ben nooit tot de praktijk gekomen om homofilie toe te passen, maar alleen de gedachte hieraan liet mij zeer duidelijk zien dat ik dit ook aan God moest belijden. Ik vroeg de Heer om vergeving dat ik hier ooit over na had gedacht en stuurde een geest van homofilie weg. Ik bemerkte dat er op dat moment iets wegging. Vanaf dat moment was mijn rugpijn ook gelijk verdwenen.

Dit praktische voorbeeld laat heel duidelijk zien, dat we niet altijd zomaar kunnen bidden “Heer vergeef mij al mijn zonde”, Maar dat we heel specifiek moeten bidden voor een bepaald terrein. Geloof me, voordat ik dit verbrak had ik al zeer veel gebeden voor alle seksuele zondes, maar bij dit incident, bemerkte ik, dat het heel specifiek gedaan moest worden. En het resultaat was dan ook gelijk zichtbaar.

Soms zijn dromen erg onduidelijk of vragen wij ons af waarom God in symbolen spreekt, maar ook hierin moet je God om een verklaring vragen. Ga na je droom met Hem in gebed. God wil dat je juist naar Hem toe komt om die intimiteit te hebben. De Bijbel zegt:

“Nu kijken wij nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht.” (1 Kor.13:12)


“Maar straks”, duidt op het feit dat we dan dicht bij God zijn, waardoor die raadselachtige dingen zeer duidelijk worden gemaakt. Dat is ook met dromen, als je droomt, ga naar God, bid er veel voor en Hij zal je die raadselachtige droom verklaren. Hij wil dat je dicht bij hem blijft, zodat Hij zijn wegen aan je bekend kan maken.

DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3

Verschillende dromen.

Dromen kunnen verschillend van aard zijn. Iedere persoon droomt op zijn eigen manier. Maar er zijn ook veel dromen die mensen in het algemeen ook dromen. Als ik zeg, droom je wel eens dat je kon vliegen, of dat er een eng dier achter je aan kwam, of over een huis, of dat je in een auto zit, of over een persoon van het andere geslacht, dan zijn dat dromen die door veel mensen gedroomd worden en zul je zeggen, “Ja, dat klopt!” 

Je kunt ook dromen en dan in je droom dromen. Of je kunt dromen en in je droom een visioen krijgen. Daniël bijvoorbeeld had zo`n situatie.

“In het eerste jaar van koning Belsassar van Babylonië had Daniël een droom, beelden kwamen in hem op tijdens zijn slaap. Hij schreef die droom op en zijn verslag begon aldus: ‘Ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag….” (Dan. 7:1-2)

Ik ben geen dromenuitlegger, maar toch kan ik je wel enkele richtlijnen geven over de dromen die in het algemeen gedroomd worden.

Dromen over huizen, kunnen vaak te maken hebben met je eigen leven. Een huis staat voor je eigen leven, je eigen persoon. Afhankelijk van de droom, kan je zien in welk stadium je zit. Is het bijvoorbeeld een mooi huis met mooie dingen, kan het een bevestigende droom van God zijn, dat je op dat moment op de goede weg wandelt of juist een goede tijd tegemoet gaat. Wellicht staat het huis op instorten, dan kan het wellicht betekenen dat je in je leven bepaalde dingen op moet ruimen. Of je vindt ineens een verborgen kamer, dan kan het iets nieuws zijn wat God gaat geven. Bevind je je in de badkamer, dan kan het zijn dat je bepaalde reiniging nodig hebt. In de kelder kan het zijn dat je iets te verbergen hebt wat je aan het licht moet brengen.

Een zuster vertelde dat ze droomde dat haar huis in brand stond. Dit had voor haar een duidelijk uitleg dat ze in vuur en vlam werd gezet door de Heilige Geest.   

Dromen over dieren is per persoon verschillend. Dit hangt bijv. af van de band die je hebt met dieren. Voor de ene is een hond zeer beangstigend, terwijl voor een ander dit een stuk geluk laat zien. Maar dieren als slangen of draken staan in het algemeen toch voor het kwaad. Voor duistere dingen die in je leven plaats vinden of hebben gevonden. Dieren als een krokodil staan voor dingen die wellicht wat ouder zijn, die in oudere generaties plaats hebben gevonden. Dus ongerechtigheden die uit het voorgeslacht opgeruimd moeten worden.

Hier twee dromen die ik van iemand kreeg en waarin je kunt zien, dat we te maken hebben met de boze en de geestelijke strijd.

“ Ik droomde dat ik  omstrengeld was door een hele dikke slang, het deed mij denken aan een giftige cobra.

Ik was van top tot teen omstrengeld door deze slang. Ook om mij heen stonden mensen die ook omstrengeld waren door zo’n vette dikke slang. Ik voelde mij machteloos, kon alleen nog maar naar boven kijken en zag die kop met die giftige tong die een plek zocht om mij te bijten. Toen riep ik naar de Heer en  bond de geestelijke strijd aan die zo duidelijk staat beschreven in Efez. 6. Ik zei, ik ben een kind van God, gekocht en betaald door het bloed van Jezus Christus. Je blijft van mij af, en nu weg wezen! Daarna liet de slang mij los en viel neer en alleen zijn schubben lagen nog aan mijn voeten.”

 

“ Ik bevond mij bij een soort zwembad, of een open water. Er stond een blonde jongeman met kleine drijvers aan zijn voeten en hij hield zich in evenwicht met een soort ski-stokken.

Plotseling verscheen er een donkerrode schubachtige vis of donkerrood monster aan de oppervlakte, deze zwom  naar die jonge man toe en haalde hem onderuit. Hij schreeuwde het uit en hij riep mijn naam. Het idiote deed zich voor dat ik keek en niets deed. Opnieuw liet de Heer mij bij stukjes en beetjes zien om mijn wapenuitrusting aan te doen en de boze te verslaan. Het was Zijn bedoeling dat ik jonge mensen moet helpen zodat ze niet door de boze worden verslonden”. 

Zomaar twee dromen waarin je kunt zien dat de boze zich voordoet als een slang of monster. De Bijbel zegt dat in het water alleen dingen zijn van de boze, zoals draken, slangen en beesten.

“Ik zag een beest uit de zee opkomen…” (Openb.13:1).

“Op die dag zal de Here zijn vreselijke, flitsende zwaard nemen en Leviatan, het snel bewegende reptiel, de kronkelende slang, de draak van de zee, doden.” (Jes. 27:1) .

“Al proberen ze zich voor mij te verbergen op de bodem van de zee, ik zal de slang daar bevelen om hen te bijten.” (Amos.9:3)

Kan je je nog herinneren dat Jezus op het water liep?
“Toen de leerlingen Hem op het meer zagen lopen..” (Mat.14:26)
Dit was niet zomaar. Als je dus weet, dat in het water de slangen en draken zich bevinden, dan begrijp je nu exact wat Jezus daar deed. Het was niet zomaar weer een nieuw trucje, maar Hij liet duidelijk zien, dat Jezus meer dan overwinnaar is over de boze. Hij heeft ze allemaal onder zijn voeten vertrapt!  In Zijn autoriteit kunnen wij ook over deze draken heersen zoals Petrus dat deed. Maar twijfel niet aan je autoriteit, want dan zink je in het water!

Auto`s kunnen een stuk welvaart laten zien. De snelheid van een auto kan wellicht laten zien, dat je een voorspoedige tijd ingaat of als die langzaam gaat, dat je in je leven afgeremd wordt of zelfs stil staat. Het kan staan voor een bepaalde bediening die je krijgt.

Kleuren in dromen hebben enkele verschillen. Rood in de Chinese boeddhistische cultuur staat juist voor het goede en zal het kwade weren. Terwijl de Bijbel zegt dat rood voor het bloed van Jezus kan staan of voor zonde. De bijbel zegt bijvoorbeeld, “Al zijn je zonden rood als scharlaken” (Jes. 1:18.)
Terwijl wit juist voor gerechtigheid staat, “ze worden wit als sneeuw.”

Het is dus afhankelijk van hoe de droom is, waar je uit kunt opmaken wat de kleur betekent.

Dromen over personen van het andere geslacht kunnen dromen zijn van de boze of van jezelf. Als je seksuele handelingen doet met die persoon, dan kan het zijn dat je op dat moment in onreinheid leeft door bijvoorbeeld porno te kijken of doordat je dat hebt gekeken of onreine dingen hebt gedaan. Wellicht ben je opnieuw een nieuwe weg ingeslagen met God maar wordt je toch nog in je droom lastig gevallen met deze dromen. Dan zul je wellicht bepaalde gedachtes en fantasieën moeten opruimen. Je zult bepaalde beelden die je hebt gezien misschien nog moeten schoonmaken in je gedachten.

De Bijbel zegt

“hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden” (Hebr.9:14).   

Je kunt dus God vragen om je geweten te reinigen van alle beelden die je gezien hebt. Wel is mijn advies om dit effectief te kunnen doen, je zonde te belijden en wellicht dit ook te belijden aan iemand anders. “Als wij onze zonden belijden, is Hij zo getrouw en rechtvaardig, dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid.” (1 Joh.1:9)


In welke categorie valt jou droom?

Christelijk dromenuitleggers hebben veel dromen ingedeeld in categorieën zodat je onderscheid kunt maken in welke categorie jouw droom zou kunnen vallen. Hieronder heb ik 20 categorieën voor je opgezet met een uitleg ervan, zodat je eens kan kijken of jouw droom hieronder kan vallen.

Genezingsdromen, deze kunnen een stuk genezing brengen in je leven, zowel lichamelijk als emotioneel.

Vleselijke dromen, kunnen dromen zijn, die een stuk reiniging brengen in je leven. Bijvoorbeeld, je kust je broer op de mond, iets wat je normaal niet zou doen. Het kan dus betekenen dat je een stuk reiniging ontvangt van dingen die onbedoeld in je leven zijn gekomen.

Roepings dromen. In deze dromen wordt een deel van je roeping geopenbaard wat God voor je heeft voor dat moment of voor de toekomst.

Waarschuwende dromen. Doe dit of dat niet, of ga daar niet heen want dat geeft gevaar.

Valse dromen. Deze komen van de boze. Dit zijn dromen die satan je geeft om te zondigen. Keer de droom om en doe het tegenovergestelde.

Lichamelijke dromen.  Deze dromen komen door lichamelijke ziekte of zwangerschap. Een baby droomt vanaf de 5de maand, en die droom wordt vermengd met jouw droom en het kan zijn dat je daardoor een vreemde droom krijgt. Een grote basketbal met een arm er aan vast.  😉

Chemische dromen. Dit zijn dromen die veroorzaakt worden door drugsgebruik of door te veel alcohol. Dit hoeven niet perse dromen te zijn van de boze, maar meer door het effect van de ingenomen stof. Wel is het zo, door gebruik van deze middelen zul je gelijk de boze een ingang geven om in je leven binnen te komen. De Bijbel zegt bij het gebruik van drugs, dat je onder toverij valt. Als je dus ooit drugs hebt gebruikt, zul je niet alleen dit moeten belijden maar ook de macht van toverij moeten verbreken. Je zult nergens in de Bijbel het woord drugs vinden, maar het Griekse woord is op een andere manier vertaald, wat het effect ervan geeft, namelijk “toverij”.  Het Griekse woord voor drugs is namelijk “pharmakeia”, maar dit woord wordt ook vertaald met toverij. En de Bijbel benoemd specifiek dit woord  “pharmakeia”, in Galaten 5:20

“Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid,afgoderij, toverij (Gal.5:19-20).

Ook zie je in de Bijbel waar toverij (drugs ) mee samenhangt, zoals we lezen in Openbaringen. Evenmin braken ze met hun leven van moord en toverij, van ontucht en diefstal.”(Openb. 9:21).

Dus mijn advies, blijf van deze troep af.

Conditie dromen. Dit zijn dromen die je aangeven hoe je op dat moment in het leven staat. Bijvoorbeeld dat je een beeld krijgt, dat je best gericht bent op je zelf of dat je altijd dingen aan een ander geeft.

Bemoedigingsdromen. Dit zijn dromen die je aanmoedigen of jou erbij helpen zoals Jakob had over de gespikkelde en gestreepte dieren.

Correctie dromen. Dromen waarin je sturing krijgt om over bepaalde dingen anders te denken. Dit kan beide kanten op gaan. Misschien ben je streng opgevoed en wordt je daardoor iets losser of wellicht juist het tegenovergestelde. 

Richtingsdromen. Welke richting je beter kan nemen, zoals God aan Jozef liet zien dat die uit moest wijken voor de farao toen deze alle kinderen wilde doden.

Kruispunt dromen. Dromen waar je bepaalde antwoorden krijgt, waar je juist voor gebeden hebt. Het kan zijn voor je eigen leven of die van een ander.

Profetie en openbarende dromen. Deze dromen zullen je inzicht geven over dingen die nog gaan komen.

Donkere dromen. Dromen waar de setting donker en duister is, waar het onaangenaam is. Waar bepaalde kleuren missen. Dit kunnen dromen zijn, waar de boze bepaalde slechte wegen voor je heeft. Bid tegen deze dromen dat ze niet gebeuren.

Spirituele oorlogvoerende dromen. In deze dromen zul je ontdekken dat er totaal geen kleur is, het is puur zwart en wit. Je kunt dingen zien, dat mensen tegen je zijn, je wordt achterna gezeten door een groep mensen die het op jou gemunt hebben. Vaak zijn deze dromen gebaseerd op je geestelijke strijd en zul je ook in je droom moeten zien te overwinnen in Jezus naam.

Angstdromen. Deze dromen komen als je angstig bent voor bepaalde dingen. Waar je angstig voor bent, zal je overkomen. Je zult dus de angst moeten zien te overwinnen. De Bijbel zegt “ Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.” ( 2 Tim. 1:7).

Het is de kracht van de Heilige Geest die ons vrij zet, het is de liefde van Jezus die angst omzet naar vrijheid. Dus roep Jezus aan in je angst en je zult overwinnen! God laat je deze dromen dromen, niet om je angstig te maken, maar juist om deze angsten te breken in je leven.
Je zult gaan merken, dat wanneer je geestelijk een diepe relatie met de Heer hebt, dat je, zelfs in je droom, zo`n sterke geest hebt, dat wanneer je in een nachtmerrie belandt, je geest de overhand zal nemen over de boze in je droom. Want hoewel je lichaam slaapt, je geest zal niet slapen en is altijd waakzaam, maar de vraag is, is die ook sterk genoeg? Dus werk aan je relatie met de Heilige Geest. 

Uitvindbare dromen. Dromen waarin je nieuwe dingen ziet, nieuwe liedjes krijgt, nieuwe ideeën waar je nog niets van wist. Eén van die mensen was Elias Howe, de uitvinder van de naaimachine. Ooit ontving ik bijvoorbeeld een heel nieuw liedje met akkoorden en al in een droom. Ik stond op, pakte mijn gitaar, begon hem zo te spelen en te zingen. Ik dacht: morgen helemaal mooi maken, maar helaas de dag erna was ik hem helemaal vergeten! Dus: deze dromen gelijk uitwerken ook al is het midden in de nacht!

Bevrijdingsdromen. In deze dromen kan het voorkomen dat God je gewoon in je slaap vrij maakt van demonen die je meedraagt en waar je wellicht wel of niets van wist.

Ziels dromen. Dit zijn dromen die voortkomen uit je ziel. Uit je eigen verlangens, je eigen begeertes. Deze komen niet voort uit je geest.

Dan nog een tip. Wanneer je chemische middelen gebruikt, zul je ontdekken dat je daardoor niet goed kunt functioneren. Je hersenen gaan naar een lager niveau. Daarom mag je niet rijden met alcohol op. Tijdens het slapen gebeurt hetzelfde. Je hersenen functioneren niet meer voor 100%, maar gaan terug naar misschien wel 60% , dat voldoende is om je nog te kunnen laten ademen. Omdat dit gebeurt, ben je eigenlijk ook niet capabel genoeg om je goed te beschermen tegen je dromen. Als jij elke ochtend bidt voor een gezegende dag en een bescherming van God, dan is het niet meer dan logisch dat je ook voor je gaat slapen voor dezelfde bescherming gaat bidden. Bid dat God je dromen controleert en filtert. Bid dat God de boze geen toegang geeft om jou zijn dromen te geven.

Pas dit toe, en ontdek dat je vaak rustige nachten ontvangt.

God heeft veel voor je klaar liggen en wil jou ook met dromen zeer veel duidelijk maken, maar je zult de Heilige Geest nodig hebben om de diepste geheimen van God te ontdekken. Ga ervoor en nodig de Heilige Geest uit in je leven!

“Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die Hem liefhebben.’ God heeft het ons door de Geest duidelijk gemaakt. Want voor de Geest is niets verborgen, zelfs het diepste wezen van God niet.” (1 Kor.2:9-10).

Sweet dreams!

Wil je ook gave studies bekijken op video? Volg mijn studies dan ook via youtube:
https://www.youtube.com/johnedensbijbelstudie?sub_confirmation=1

WIL JE IETS BIJDRAGEN AAN DEZE STUDIES?

Heeft deze studie jou helderheid gebracht en gun jij andere christenen om hier van op de hoogte te zijn, deel dan deze studie.

“God, die de boer zaad geeft om te zaaien en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogsten geven. Dan kunt u van uw overvloed steeds meer uitdelen. Ja, Hij geeft zoveel dat u altijd veel kunt weggeven. ” (2 Corinthiers 9:10-11).

Deel zo veel mogelijk kennis over Gods woord, zodat je ook steeds meer kan oogsten! Elk persoon die zijn leven vernieuwd en bij God wordt gebracht door jou werk (ook als is het alleen delen van een Bijbelstudie) , zal jou als beloning toekomen wanneer je voor Gods aangezicht verschijnt! 

Advertenties

29 thoughts on “Dromen, visioenen en profetieën, welke zijn van God en welke niet?

 1. De eerste droom van minstens 30 jaar geleden ging zo; Ik stond in een winkel, waar allemaal broden lagen, alleen maar broden. En er was één verkoopster. Toen begon in spontaan te bidden; Laten wij dan bidden voor deze winkel en de verkopers ervan.
  Bij het wakker worden, vond ik het heel vreemd dat ik zo vrijmoedig had staan bidden.
  Bij de tweede droom stond ik voor een soort grot en ik keek naar beneden daar waren ramen of gaten en daar lag brood. Ik moest ook brood hebben. Toen keek ik naar de ingang van die grot en zag dat er van bovenaf water druppelde op de grond. Dat werden 3 kringen. Ik weet niet zeker of het bloed werd of dat ik dit naderhand heb gedacht. Maar ik weet wel heel zeker dat ik in één van die kringen het woord ‘God’ zag staan. Die kringen vloeiden ineen en de kring werd steeds groter. Ik moest en zou toch brood hebben maar durfde er niet overheen te lopen. Toch rende ik er overheen, onder het roepen van ohohohoh en met m’n voeten zo hoog mogelijk om maar zo min mogelijk op die kring te lopen. Met m’n armen vol broden ben ik weer naar buiten gekomen. Daar was m’n zoon en neefje en we moesten met z’n drieen op een brommer en ik vroeg me af hoe dat kon met al dat brood en dat we een eind moesten rijden. Ik vond het heel vreemd dat ik dit had gedaan, want normaal gesproken had ik dan wel naar de buren gegaan om even brood te vragen. Maar ik begreep wel dat het Brood Jezus moest zijn.

  Like

 2. Beste john,

  Wat ben ik blij dat ik jou pagina gevonden heb toen ik deze bijbelonderzoek zag, wilde ik gelijk mijn verhaal vertellen.

  Ik droom heel vaak dat ik met iemand ben, een naaste ( mijn moeder of mijn vriend ). En dat zij dan bezeten zijn. Ik word dan heel bang en begin dan te bidden. En dan wordt ik biddend wakker. Ik wil het je ook wel specifiek vertellen maar als je mij kan vertellen wat het betekend zou ik dat heel erg waarderen! soms ben ik zo bang om te gaan slapen. Ik heb heel vaak hele rare dromen

  Groetjes Maria-Elisabeth

  Like

  • Beste Maria,

   Ik weet natuurlijk niet wat het betekent. Maar het zou best kunnen zijn dat er een geestelijke band is met jou moeder, die rijkt in het duisternis. Daarin zal er wellicht iets verbroken moeten worden. Dromen die op deze manier herhaaldelijk zijn, kunnen dus wellicht aangeven dat er iets van het occulte, jou in zijn macht kan hebben, zeker als je het herhaaldelijk droomt.

   Vraag aan God om meer openbaring en wellicht of je weet of je moeder in het occulte iets heeft ondernomen?

   Like

 3. Pingback: – KINDERDOOP vs VOLWASSENDOOP. CONCLUSIE, ÉÉN POT NAT! | John Edens

 4. Pingback: 40 DAGEN VASTEN, WAT VOOR NUT HEEFT DAT? | John Edens

 5. Pingback: – ABORTUS, EEN OFFER AAN SATAN! | John Edens

 6. Hallo, john

  mijn zusje heeft een droom gehad dat er in het Huis in elke hoek bijna een boeddha beeld stond, Voor dat me moeder tot geloof kwam hadden we een paar beelden in huis maar die zijn er niet meer. In die droom zat ik op de koelkast en er zat een beeld naast mij en me zusje werd boos en verdrietig en zei waarom heb je al die beelden in huis en toen ze dat zei had ik het pas door(mischien onderscheiding van goed en kwaad? werd me verteld) maar omdat ze zo reageerde zei ik tegen haar waarom reageer je zo je bent niets beters jij doet ook verkeerde dingen en toen liep ze naar boven en ze keek uit het raam naar buiten en zag ze mij daar staan een beetje van de grond af(zweven) met mijn armen gestrekt en een geel/goude lijn over me hele lichaam kunt u hier mischien iets uit halen? ik wil graag weten wat god wil zeggen

  Like

  • Hallo Leeroy,

   Ik zou jou niet zo kunnen zeggen wat het betekent en het is goed dat je hier mee in gebed gaat. Wellicht is het goed om aan God te belijden dat die boedha beelden niet in huis hoorden en dat je reniging vraagt voor die beelden en de gevolgen die hetet zich mee bracht door die beelden in huis te halen.

   Gr. John

   Like

 7. Hallo, John

  Ik heb nu voor de 3e keer gedroomd in een periode van 6 weken, dat mijn tanden uit me mond vielen. Ik maak me zorgen, omdat dit niet positief lijkt.. Ik ben in gebed gegaan, maar antwoord hierop heb ik nog niet ontvangen.. De bijbel praat in vele verzen wel over tanden, en eigenlijk nooit echt in positief zins verband. Kun jij hier misschien iets uithalen?

  Like

 8. 26 augustus 2015

  Ik werd vanochtend wakker en ik kreeg een visioen of een herrinering van een droom binnen.

  Ik droomde dat er in het huis van mijn ouders (een mooi groot wit huis met een hele grote achtertuin met bloemen een soort kerk dienst werd gehouden).

  Mijn zusje was aan het studeren met een vrouw, soort van huiswerk begeleiding voor school, mijn moeder was door de tuin aan het lopen en de gasten aan het ontvangen.

  Ik kwam ook aan en ging iedereen een hand geven en begroeten. Iedereen ging opstaan en liederen zingen en bij het tweede nummer rende ik uit het niets weg van de kerkdienst in de tuin . Toen ik weg rende viel het roze schrift jurkje dat ik aan had van mijn borst af tot aan mijn knieen. Ik rende dus half naakt naar boven langs mijn vader. Hij zat aan een grote tafel en zag mij half naakt wegrennen, maar zei niks. Helemaal niks. Hij keek op en dat was het.

  Ik rende naar boven naar mijn kamer en opeens was daar een jongen. Ik was heel erg aangetrokken tot hem en we wilden met elkaar naar bed toe. Ik zei tegen hem: mijn vader is beneden dus we kunnen het niet op het bed doen. We trokken mijn deken van het bed af en gingen op de grond seks hebben.

  Na de seks wilde ik mijn haar goed doen (om volgens mij terug naar beneden te gaan) en opeens had ik hele dikke stukken van mijn haar in mijn hand. Ik schrok en dacht misschien zijn het mijn extensions, want die draag ik weleens, maar het was mijn eigen haar. Heel mooi lang en dik donker haar. Ik ging voor de spiegel staan en mijn hele gezicht veranderde. Er verscheen eerst een hele lelijke wat leek op een litteken op mijn gezicht en daarna versnelde het proces binnen een paar seconden. Ik werd verschrikkelijk lelijk en dun en schreeuwde heel hard. Toen werd ik wakker. En de jongen was ook nergens meer te bekennen.

  Ik ben sinds het uit is met mijn vriend niet meer seksueel actief en wil dit ook niet meer tot ik getrouwd ben.

  Ergens diep van binnen denk ik te weten waar het over kan gaan, maar ik wilde toch even mijn droom plaatsen. Vanavond wil ik het ook met mijn pastor bespreken deze droom.

  Wat kunt u hier uit halen John..

  Like

  • Mia voor deze droom zou ik je verwijzen naar een bijbelverhaal die opgetekend staat in Ezechiël 16.

   Wellicht wil je die eens doorlezen of er iets in zit met wat je droomde.

   Persoonlijk denk ik dat bepaalde zonde nog moet belijden aan de heer op seksueel gebied.

   Ken je het verhaal van de verloren zoon? De bijbel zegt dat hij zijn hele vermogen kwijt raakte aan hoeren.

   Vermogen mogen we ook zien als ” zijn identiteit, zijn wezen, de persoon wie hij werkelijk was in God “.

   Als deze aangetast wordt zal dit ook gevolgen hebben voor het lichaam.

   De verloren zoon ging niet alleen terug naar de Vader maar had ook een hart om zijn Vader zijn zonden te belijden.

   Denk eens hier over na want ik geloof dat het een combinatie is van 2 dingen. Als iemand telkens over seks droomt dan zijn deze dromen nooit van God dus is er iets waar de boze je telkens in laat zondigen in je droom. Dus is het goed om dit op te ruimen door te belijden en te stoppen met die zonde.
   En ik denk dat God deze dromen toelaat zodat je bewust wordt dat bepaalde dingen nog opgeruimd moeten worden.

   Seks buiten het huwelijk brengt ” zielen banden ” met zich mee die onrein zijn. Deze moeten verbroken worden.

   Hopelijk weet je pastor hier meer over zodat je met hem kan bespreken.

   Veel zegen en laat me je uitkomst weten.

   Like

   • hallo John,
    Ik heb een samenvatting gelezen van Ezechiel 16 en begrijp deels wat er instaat, maar nog niet alles. Dit is de eerste keer dat ik zo’n duidelijke droom heb gekregen over gemeenschap hebben met iemand. Ik ga erover bidden en ik spreek vanavond met mijn voorganger. Dank u voor uw tijd. Ik hou u op de hoogte.

    Like

 9. Bedankt John voor je reaktie!..Ja, ik hoop dat ik in de nabije toekomst hier een antwoord op krijg. Ik had gedachten: Een ondernemer is zelfstandig, zelf baas. Zou ik Jezus meer toe moeten laten?, mij door hem moeten laten leiden?…Een winkel staat voor mensen bedienen?..ophouden met bedienen?..Alleen God behagen?…Een winkel kan ook staan voor keuzes maken? Dat iemand mijn winkel heeft gekocht, en ik een klein stukje mag houden?Dat ik terug krijg , wat mij is afgenomen? Ik heb een paar keer een woord gekregen, en steeds kwam het hier op neer, : Alles is groter voor jou.( Ik weet niet hoe ik dat moet interpreteren) en dat mensen me altijd klein hebben gehouden. Hoe moet ik dat zien?
  ..met een symbool wil God altijd iets uitleggen, en vaak gebruikt hij symbolen uit een ieders persoonlijk leven…..Ik ga er voor bidden, voor openbaring….Wens je een fijne gezegende dag….

  Like

 10. Hallo John,….Nee ik begrijp je antwoord helemaal niet. De winkel bestaat al lang niet meer…..het pand staat leeg. Het is opgekocht door een projectontwinkelaar. In mijn droom, is het aan een ander verkocht, en mag ik daar een stukje van hebben, en mijn spullen neer zetten. ik had in het echte leven een winkel met meubels, in landelijke stijl. In het echt wil ik ook helemaal geen winkel maar…Ik geloof dat het helemaal bij elkaar langs gaat…dat je het niet helemaal begrijpt….En ik denk ook nooit meer aan die winkel….dus het is geen dagelijkse gedachte….

  Like

  • Nu snap ik het meer wat je wil zeggen.
   Persoonlijk zou ik dit aan God vragen om deze droom te gaan openbaren in je leven. Het kan zijn dat God toch nog iets vanplan is met jou.

   Ik ga ik invullen, maar het zijn geen woorden van God, maar misschien heb je kinderen of krijg je kinderen, geen idee of dit van toepassing is, zal je kinderen een deel in dat pand weer wat gaan oppakken in de toekomst?

   Ik zou gewoon geduld houden en God vragen om in de toekomst je meer te openbaren.

   Mocht je later door God hier in bevestigd worden, laat het me dan aub weten, zodat ik hier van mag leren.

   Like

 11. Hallo John,
  Bedankt voor deze mooie studie. Ik weet dat dromen gesprekken zijn in symbolen.
  Ik heb een vraag aan je: Ik heb zelf een winkel gehad, met meubels en accessoires , in landelijke stijl. Ik zou niet weer een winkel willen hebben. Nu droom ik keer op keer over mijn winkel, dan ben ik weer bezig, en maak alles mooi, en zeg ik steeds ik moet weer mooi spullen halen om te verkopen. Het winkelpand was mijn eigendom. In mijn droom heeft iemand anders het pand gekocht, en mag ik een klein stukje gebruiken voor mijn spulletjes. Ook sta ik niet meer ingeschreven bij de Kvk, maar blijf gewoon verkopen. Ik droom steeds weer hetzelfde, dat ik terug ben en bezig ben in mijn winkel…Ik weet zeker dat God mij hier iets mee wil vertellen…..maar kom er niet achter wat…Ik heb het ondertussen wel 50 keer gedroomd…..dus het is urgent..en zou zo graag willen weten wat??? Zodat ik actie kan ondernemen….

  Like

  • Beste Martzen,

   Zou je van je droom nog willen uitsplitsen wat je droom is en wat werkelijk gebeurt? Zoals bijvoorbeeld je hebt een winkelpand gehad en hebt die verkocht of is dat in de droom gebeurt. Je bent niet ingeschreven maar verkoopt wel, is dat in het echt of in de droom.

   Dus wellicht kan je de droom eerst beschrijven en dan daarna toevoegen Hoe de situatie in het echt is.

   Like

   • Ik dacht dat ik het duidelijk had opgeschreven ha,ha….
    Maar voor de duidelijkheid: Ik had zelf een winkelpand….lees begin. dit was mijn eigendom. en heb dat 11 jaar terug verkocht…even voor de duidelijkheid. Ik wil ook geen winkel weer beginnen. Ik droom steeds dat ik weer in mijn winkel ben, en sta te verkopen. Dat ik voor inkopen moet…. ik sta niet meer ingeschreven bij de KVK…het rare in de droom is, dat iemand mijn winkelpand heeft gekocht, en dat ik in het voorste stuk van hem , mijn spulletjes mag hebben staan…Dit droom ik steeds weer…en weet zeker dat God mij hier iets mee wil duidelijk maken…….Mijn vraag, waarom droom ik steeds over die winkel?…en waarom , mag een stukje gebruiken, terwijl iemand anders dat pand heeft gekocht?…Ik verkoop maar heb geen vergunning daarvoor. ….En waarom heb ik dit nu al zo vaak gedroomd>..God wil me iets uitleggen hiermee…maar wat?..Het is urgent, want anders zou ik niet steeds die droom dromen….

    Like

   • Oké begin het te begrijpen.
    Laat ik duidelijk zijn, wanneer je meer dan 2 keer iets droomt dan staat de zaak vast zegt Jozef in Genesis. Dus God wil je inderdaad iets duidelijk maken, tenzij je elke dag met dit onderwerp bezig bent dan komt het door je drukke bezigheid waardoor je telkens dit droomt.

    Ga daarom eens aan God te vragen om meer uitleg in een droom of door een woord uit de bijbel. Wellicht kan je er voor vasten om gevoeliger te worden voor de Heilige Geest zodat je zijn stem beter zal verstaan.

    Wat ik je nu adviseer is geen antwoord van God maar meer een gevoel die je met God kan bespreken.

    Misschien wil God dat de spullen die je nu verkoopt nu in die winkel verkocht worden onder zijn beheer. Ik weet niet wat je verkoopt. Als je bijvoorbeeld sieraden maakt, dan zou je ipv. Deze sieraden zelf verkopen wellicht ook in zijn winkel kunnen zetten zodat hij deze voor jou verkoopt maar en hij later daar jou deel voor geeft. Zo hor je geen eigen winkel maar worden je spullen wel verkocht via een winkel.

    Wellicht zou je eens langs die winkel kunnen gaan en met de eigenaar eens kunnen praten. Wellicht maakt hij wel een opmerking waardoor de droom ineens duidelijk wordt. Dat je eens langs gaat en gewoon een leuk gesprek begint en zegt, ” weet je , ik droom al een tijd over deze winkel ” en leg je, je droom bij hem neer. Wellicht kan hij je ineens aanvullen.

    Zomaar even tips hoe je dit zou kunnen aanpakken. Ik kan je niet direct de interpretatie van je droom geven, zonder dat God het mij openbaart of er gericht voor ga bidden.

    Hopelijk heb je wat aan mijn advies.

    Like

 12. Beste John,

  Enige weken geleden heeft mij ex het uitgemaakt met mij, omdat hij naar zijn eigen zeggen geen gevoel voor mij had. Echter ben ik er achter gekomen dat hij met een ander had. Ik heb een paar keer over hem en zijn nieuwe vriendin gedroomd en achteraf bleken deze dromen uit te komen. En ik heb van de Heer ook visioensdromen gekregen 3 nachten achter elkaar en op de derde dag kwam deze droom uit.

  Nu het uit is heb ik twee dromen over mijn ex gehad, maar ik begrijp deze niet goed. Zijn deze dromen voor hem gericht of gaan ze over mij.

  De eerste droom die ik had was dat mijn ex in een vliegtuig zat en hij had een grijze t-shirt aan en hij zat bij het raam en keek denkend uit het raam. Later zag ik een foto op fb dat mijn ex ging vliegen en hij had hetzelfde aan als in mijn droom.

  De tweede droom die ik had reed hij weg van een twee onder een kap huis. Best een mooi huis in een goede wijk. In de droom stuurde hij mij een bericht met z’n excuses. Tevens zat hij in een auto toen hij wegreed en mij een bericht stuurde.

  Het huis dat ik zag en de auto waarin hij zat. Symboliseren deze dingen voor mij? ik bedoel gaat het over mijn leven of droom over de voortgang van het leven van mijn ex? Hopelijk kun je me een beetje hier mee helpen..

  Gods zegen,

  Mia

  Like

  • Beste Mia,

   Het is lastig te zeggen wat het zou moeten betekenen. Wat mij wel opvalt is dat je dromen krijgt die je goed kan onthouden/onderscheiden. Daarom zou ik je willen adviseren om God echt te vragen om je een duidelijker antwoord te geven wat de dromen mogen betekenen.

   Daarnaast als je veel vaker blijft dromen over je ex zou ik je willen adviseren om me nog eens een bericht te sturen, want wellicht wil God dat je bepaalde dingenomen juist gaat opruimen omtrent je ex zodat je huis ( je lichaam is een tempel/huis van de Heilige Geest ) opgeruimd zal zijn.

   Hoop dat dit je iets kan helpen.

   Like

   • Hallo John,

    Ik begrijp je volkomen. Vanavond ga ik hierover bidden en God vragen wat hij mij probeert te vertellen. Thank you so much.
    Gods zegen

    Like

 13. Mooi uitgelegd en omschreven. Ik heb zelf al tijden regelmatig dat ik droom dat ik weer een baby heb. Zonder zwangerschap, dus heb ik het idee dat het betekend dat ik te gemakkelijk geluk wil verkrijgen, geloof zonder strijd…? Pas droomde ik echter dat ik zwanger was van een tweeling… Het is absoluut niet zo dat ik nog een baby wil, het heeft volgens mij een diepere/andere betekenis.

  Like

  • Zou een baby niet staan voor nieuw leven? Wellicht wordt je een ” moeder” in het geloof van iemand die tot bekering is gekomen of leidt je mensen tot geloof waardoor ze, zoals Paulus zegt, ze zijn nog een baby en hebben vast voedsel nodig. Wellicht moet jij ze dat vaste voedsel geven? Wat denk je van mijn reactie?

   Like

   • Oh, nu begrijp ik ook iets. Zondag ben ik naar een Taize dienst geweest. Er waren ook stiltes. Toen viel ik even in slaap en droomde dat ik een vroeggeboorte had. Een soort miskraam, want het was heel klein, maar het bewoog wel. Ik heb jaren terug dromen gehad over Brood. Die waren zo duidelijk dat ik begreep dat het over Evangelie verkondigen ging.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s