40 DAGEN VASTEN, WAT VOOR NUT HEEFT DAT?

Klik hier voor Deel 2    Deel 3
doneren
vasten-1

Is het gezond om te vasten? En als we zouden gaan vasten, hoeveel dagen moet je dit doen? Mag je in de avond dan wel eten? Allemaal vragen die je jezelf zou kunnen stellen als je een liefhebber bent van eten. Jezus zegt in de bijbel “Ik verzeker jullie: wie in mij gelooft, zal doen wat ik doe; ja, hij zal nog grotere dingen doen, want ik ga naar de Vader.” (Joh.14:12).

Maar wist je dat de werken die Jezus deed, pas plaats vonden nadat Hij 40 dagen gevast had?

In deze studie zal ik ingaan op het nut van vasten. Voor je verder leest, wil ik eerst heel duidelijk maken dat vasten niets te maken heeft met heilig zijn. Je wordt niet heiliger. Je zult ook niet meer vergeven worden dan wanneer je niet vast. Want vergeving van je zonde, vind enkel en alleen plaats, door aanname van het volmaakte offer van Jezus. Hier voegt vasten niets aan toe!

Deze studie bestaat uit 3 delen, dus mijn advies is, om de studie ook te lezen in 3 dagen. 

Wellicht ben je op deze studie uitgekomen, omdat je alles van vasten wil weten, maar ook daarin moet ik je teleurstellen. Ja, ik zal zeker wat vertellen wat het met je doet en ik weet zeker dat je na het lezen van deze studie je een hele andere kijk hebt op vasten en de verandering die het kan hebben op je leven. Maar helaas is deze studie niet gemaakt om jou inzicht te geven hoeveel calorieën je nodig hebt om toch op gewicht te blijven. Daarvoor zijn andere websites beter, maar ik zal je wel vertellen hoe ik door mijn vastperiode heen ben gekomen.   

Je ziet door de hele bijbel heen dat vasten een patroon is, wat gepaard gaat met jezelf vernederen of hoe de bijbel het ook noemt verootmoedigen. Wanneer je tegen mensen zegt, ik ben aan het vasten, krijg je al gauw een antwoord, ben je aan de ramadan? Ergens wel vreemd, dat ongelovigen wel weten dat moslims vasten maar dat christenen vasten is bij hun niet echt bekend. Terwijl dit al zo lang in de bijbel benoemd is. En ergens ook wel logisch, want als christenen zouden gaan vasten op de manier zoals de bijbel dat zegt, zal er geestelijk enorm veel verandering zijn. De christenen nemen dit niet over van de moslims, maar de moslims hebben het vasten overgenomen van de christenen. Helaas hebben ze niet de diepere betekenis van het vasten ontdekt. Bij de moslims mag je op bepaalde momenten op de dag wel eten. Vasten bij moslims is daarom een verplichting terwijl het vasten van de bijbel een diepere geestelijke betekenis heeft die ik in deze studie zal beschrijven. Dit is het enige wat ik over moslims ga schrijven in deze studie, maar wil je meer weten over de boodschap van de koran, dan verwijs ik je graag naar een andere studie van mij, waarin onthullingen staan, over de koran en de boodschap van Mohammed. Klik op de link voor de studie “ De koran, een boek vol geheimen”.  

Hoe lang kan je vasten?
De bijbel kent verschillende soorten vasten die je eens zou kunnen overwegen.

– De joden.

1 of 2 dagen per week. “Ik vast tweemaal per week…”(Luc.18:12).

– Ester.

 3 dagen zonder eten of drinken bij Ester. “Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij: eet niet en drink niet, overdag niet en ’s nachts niet, drie dagen lang.” (Est.4:16).

– David.

David vaste 7 dagen voor zijn kind   David bad tot God voor de jongen. Hij vastte streng en legde zich ’s nachts op de grond te slapen…. Na zeven dagen stierf het kind” (2.Sam.12:16,18)

– Daniël.

Daniël vaste 21 dagen, waarbij hij geen wijn en lekkernijen at. “In die dagen was ik, Daniël, drie volle weken in de rouw. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees en wijn kwamen niet in mijn mond.” (Dan.10: 2-3).

– Mozes.

Mozes vaste meerdere malen 40 dagen zonder eten en drinken. “Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken.” (Ex.34:28 en Ex.24:18). 

– Elia.

Elia liep 40 dagen zonder eten en drinken door de woestijn. Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God.” (1 Kon.19:8).

– Jezus.

De Here Jezus vaste 40 dagen zonder eten. “Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger.” (Mat.4:2).

Wat je door de bijbel heen ziet, is dat er vaak staat, “ze riepen een tijd van vasten uit”, waaruit ik hier uit haal, dat het niet per definitie een vaste tijd is die God verplicht, (behalve de vaste tijden die in de wet opgenomen waren) maar dat je zelf een tijd uitroept om in die periode te gaan vasten. Dit vasten gaat vaak met jezelf verootmoedigen en bidden. Dus met andere woorden, wanneer je in de bijbel tegenkomt “ ze verootmoedigden zich, of ze vernederden zich voor God” dan kan je ervan uit gaan dat dit altijd gepaard ging met vasten, ondanks dat het er niet in staat. Met dit inzicht zul je dus ook gaan ontdekken hoe vaak ze vasten.
Als vasten voor jou betekent, 1 uur, 1 dag, 1 week of 1 maand, dan is dat een keuze die jij zelf maakt.

Daarbij geloof ik dat we er vanuit mogen uitgaan dat 40 dagen vasten, zoals de Here Jezus voor heeft gedaan, ook een tijd is waarin veel geestelijk kracht zit. De Here Jezus deed nooit zomaar dingen. Mensen zeggen wel eens, JA, maar dat was Jezus, dat is niet goed voor ons. Maar ik geloof niet, dat de Here Jezus dingen deed, die wij niet zouden kunnen doen, of dat Hij dingen zou doen die voor ons slecht zouden zijn. Daarmee zou Hij een voorbeeld geven die ons tot schade zou zijn, terwijl Hij zegt, dat Hij is gekomen om leven te geven. ( Joh.10:10).

Begrijp me niet verkeerd, als jij medisch iets mankeert, dan moedig ik je aan om dit eerst met een arts te bespreken voor je hier aan begint. En mocht je er aan beginnen en je bemerkt dat het jou lichamelijk schade brengt, stop dan meteen! Want God verplicht je niet om te vasten en je hoeft dat niet later in te halen! Wel zal ik halverwege deze studie laten zien, dat door middel van vasten mensen ook kunnen genezen van lichamelijke klachten! 


De kracht van het vasten.
In het vasten zit enorm veel kracht. Niet alleen dat je lichaam tot herstel kan komen, wat ik later zal bespreken maar ik bedoel hiermee vooral geestelijk kracht. Vasten en bidden is eigenlijk intiem zijn met God.

Mensen die vasten krijgen over het algemeen ook overwinning in hun leven. Hun gebeden worden vaak verhoord. Hoewel de zoon van koning David niet in leven bleef door het vasten, dit had andere redenen waarom God dit kindje niet in leven liet, zul je ontdekken dat wanneer mensen zich  verootmoedigen/ vernederen voor God, wat vaak gepaard ging met vasten, er altijd een overwinning op na volgde.

Laten we enkele voorbeelden bekijken.

Het eerste voorbeeld dat ik je wil laten zien staat in 2 Kronieken. 33.

“Koning Manasse deed wat slecht is in de ogen van de Heer.” (2 Kron. 33:2).

De HEER sprak Manasse en het volk vermanend toe, maar zij schonken geen aandacht aan zijn woorden.” (Vers 10. ).
Manasse gaf geen enkel gehoor aan de oproep van God om zijn leven te beteren. Wellicht ken je dat, dat je soms in bepaalde dingen beland bent, ( porno kijken, zwart werken, alcohol drinken, dingen doen die het licht niet kunnen verdragen), maar je vind het wel goed zo of wellicht kan je er niet meer mee stoppen en zijn bepaalde dingen een verslaving geworden. Het gevolg van zijn opstandigheid is dat hij werd overmeesterd door het leger van de koning van Assyrië, die hem gevangen nam. De bijbel zegt “Zij bedwongen Manasse met haken, boeiden hem met bronzen ketenen en voerden hem mee naar Babel. (vers.11) 

Babel staat geestelijk voor de stad van de vijand. Daar waar jij niet veel te zeggen hebt, maar waar de tegenstander (de duivel) alle macht heeft over jou en zijn koninkrijk. Je doet gedwongen de dingen die jou meerdere je opdraagt. Zijn leger houdt jou in gevangenschap door jou te binden met bronzen of ijzeren boeien. Dat zien we dan ook, de koning werd gebonden. Gebonden mag je geestelijk zien als iemand die gebonden raakt aan dingen die niet van God zijn. Ze willen er wel mee stoppen maar komen tot een conclusie dat ze er niet mee kunnen stoppen. Mensen kunnen gebonden raken aan drugs, alcohol, trots, seks, materiaal enz.

Het feit dat ze er niet meer mee kunnen stoppen is omdat ze door iemand anders gedwongen worden, dit kan vaak zijn, demonen/ boze geesten. Maar het kan ook zo zijn, dat door je gebondenheid lichamelijke klachten gaat krijgen. Bij iemand die geen christen is, heet dit bezeten. Ik ga je in deze studie laten zien dat je ALTIJD vrij kan komen, hoe zwaar je ook geboeid bent!

Hier zien we in de psalmen een dergelijk voorbeeld van wat de koning overkwam: 

“Er waren ook mensen die in de duisternis moesten leven, gebonden in ellende en ijzer. Zij zaten lichamelijk of geestelijk vastgebonden. Dat kwam doordat zij niet wilden luisteren naar wat God zei. Zij wisten het zelf beter! Zij sloegen de raadgevingen van de Allerhoogste God in de wind. Door tegenspoed was hun de moed ontzonken, zij lagen versuft, en niemand kon helpen. Toen riepen zij in hun ellende tot de Here en Hij redde hen uit al hun angst. Hij leidde hen uit die diepe duisternis, waarin zij leefden, en verbrak alles waarmee zij zaten vastgebonden.” (Psa.107: 10-14)

Alles werd verbroken omdat ze God aanriepen. 

Dit zien we ook bij deze koning terug. “Pas toen Manasse in uiterste nood verkeerde, vernederde hij zich en vroeg de HERE, de God van zijn voorouders, om hulp. En de Here luisterde en beantwoordde zijn smeekbede door hem terug te brengen naar Jeruzalem en zijn koninkrijk. Toen dat was gebeurd, besefte Manasse pas goed dat de Here alleen God was.” (2 Kron.33:12-13).

Zo heeft de bijbel veel voorbeelden waarin mensen die in een nare situatie beland zijn, ( hetzij door zonde, hetzij door aanval van de boze of ziekte); door vasten, verootmoedigen en vernederen en God aanroepen de situatie weer onder controle krijgen. Ik ga niet elk verhaal zo uitdiepen maar hier zie je toch 4 voorbeelden waarin je het probleem ziet, het vernederen en de overwinning.   

1.Hier zie je dat het vasten zelfs doorgetrokken werd naar dieren.

“Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep: ‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!’…De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed….En hij liet in Nineve omroepen: ‘Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, rund noch schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken…. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en Hij deed het niet.” (Jona.3:4,5,7,10).

2.Hier zie je dat het vasten gebruikt werd voor bescherming van God tegen de vijand.

“Toen kondigde ik daar, bij het Ahawakanaal, een vasten af. Daarbij zouden wij ons voor onze God vernederen en Hem vragen om een voorspoedige reis voor onszelf, onze kinderen en al onze bezittingen… Daarom vastten wij en baden om Gods bescherming. En Hij verhoorde ons gebed.”(Ezra 8:21,23).

3.Hier zie je een overwinning en voorkoming van uitroeiing van een heel volk.

“Zo werd overal dit bevel bekend: “Alle Joden (jong en oud, ook vrouwen en kinderen) moeten worden gedood op de dertiende dag van de twaalfde maand van het volgende jaar. Hun bezittingen mogen in beslag worden genomen. (Est.3:13)
Ze vastten, huilden en weeklaagden, en velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof…. Toen liet Ester het volgende antwoord aan Mordechai geven: ‘Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij: eet niet en drink niet, overdag niet en ’s nachts niet, drie dagen lang. ” (Est.4:15-16).

Gevolg van dit vasten, is een overwinning en voorkoming van uitroeiing van een gehele volk!

4.De hulp van God bij een te grote overmacht.

“Enige tijd later verklaarden de legers van Moab, Ammon en van de Meünieten koning Josafat en het volk van Juda de oorlog…. Dit slechte nieuws verraste Josafat en hij besloot de HERE om hulp te smeken. Daarom liet hij afkondigen dat alle inwoners van Juda voor onbepaalde tijd moesten vasten. Uit alle hoeken van het land kwamen de mensen naar Jeruzalem om samen met hem de HERE aan te roepen…. De HERE zegt: ‘Wees niet bang! Laat de angst voor dit grote leger u niet verlammen. Want dit is niet uw strijd, maar de strijd van God.” (2 Kron.20:1,3,4,15).

Een zeer belangrijke les die de bijbel ons leert. Wanneer je gaat vasten wordt jou strijd niet meer jou strijd maar de strijd van de Heer!

Als jij een strijd wil winnen dan heb je hierbij verootmoediging nodig, vasten en intiem worden met God.

Loop jij met een verslaving waar je moeilijk van af komt, dan heb je vasten nodig. Blijf je hangen in een bepaalde situatie op je werk of waar dan ook en het lijkt of je er niet doorheen komt, dan heb je vasten nodig. Kortom heb je continu een “fysieke of geestelijke vijand” dan is het nodig om te vasten. Niet dat vasten de sleutel is, maar de sleutel is het intiem zijn met God en daarvoor je eigen verlangens, begeertes en eigen ik even opzij te zetten. Op deze manier, zorg je ervoor dat het niet meer jou strijd wordt maar de strijd van God.

DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2


Waar strijden wij tegen als we vasten?
Jezus begon zijn bediening nadat Hij 40 dagen gevast had. Hij onthield zich van voedsel en concentreerde zich op de geestelijke dingen. In deze periode raakte Hij in conflict met satan die hem beproefde op 3 facetten waarin wij ook beproeft worden. Als Jezus het nodig had om te vasten, dan is het praktisch onmogelijk dat wij de beproevingen door kunnen komen zonder te vasten.

Want door dezelfde beproevingen zullen wij ook heen moeten gaan.

Johannes beschrijft in zijn brief deze 3 beproevingen.

“Verlies uw hart niet aan de wereld of aan iets dat bij de wereld hoort. Als iemand zijn hart verliest aan de wereld, is er in hem geen plaats voor de liefde van de Vader. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.” (1. Joh.2:15-16).

Deze beproevingen zijn de drie beproevingen die Jezus versloeg in zijn periode van vasten, maar waar Adam en Eva op faalde!

Begeerte van het vlees.

De mens:  “Zijn vruchten zagen er heerlijk uit…” (Gen.3:6).

Jezus: “Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” (Mat.4:3-4).

Begeerte van de ogen.

De mens: “…ze waren een lust voor het oog” (Gen.3:6).

Jezus: “De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.” ( Mat.4:8-10).

Hoogmoed

De mens: “…en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken.” (Gen.3:6).

Jezus: “Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.” (Mat.4:5-7).

Hierboven zie je dus de drie terreinen waarop de boze ons op weg zal beproeven. Dit gelde voor, de mens Adam en Eva, dit gelde voor Jezus en dit geldt ook voor JOU!

Het is totaal niet erg dat je op deze 3 terreinen beproefd wordt door de boze. Sterker nog, de bijbel moedigt aan dat je beproeft zou moeten worden zodat je geloof sterker wordt. En wees er zeker van dat je als christen beproeft zal gaan worden of door de boze of door je eigen vlees.

“Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.” (Jak.1:2-3).

Ga daarom de beproevingen aan samen met God. Verneder jezelf en ga vasten, om de proef te doorstaan. Dan zit er een mooie belofte aan.

“Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.” (Jak.1:12).

De begeerte van het vlees wil zeggen, alle verlangens die je menselijk hebt. Verlangens naar seks, verlangens naar eten , verlangens naar roken. Nu is elke verlangen niet gelijk verkeerd, maar je moet kijken wat wel van God is en wat niet. Verlangen naar seks is goed binnen het huwelijk en daar dan ook van te genieten. Maar dit buiten het huwelijk gebruiken is iets waar je tegen moet strijden. Evenzo is het verlangen naar eten, goed, maar het moet geen vraatzucht worden. In het vasten worden al je verlangens gericht op God.

De begeerte van de ogen wil zeg, alles wat je wilt hebben. Ik wil die vrucht eten want hij ziet er zo goed uit, ik wil een mooiere auto want de buurman heeft ook een nieuwe. Je wilt een snellere computer, je wilt die mooie baan. Allemaal dingen die je zou willen en waar je vaak je zinnen op zet. Ik wil meer roem, meer geld meer, meer. Met het gevolg, dat stress en zorgen je overmannen, want hoe ga je dat allemaal voor elkaar krijgen. Met het uiteindelijke gevolg dat je verstikt zult raken door deze begeertes. Jezus zegt het zo “Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft.” (Mar.4:18-19). 

Distels staan voor eigen werken. Dus ze proberen alles uit eigen werken te volbrengen.

Hoogmoed staat voor eigen trots. De dingen doen uit eigen kracht. Denken dat jij belangrijker bent dan wellicht een ander. De mens wilde meer wijsheid krijgen door de vrucht, maar Jezus sloeg die eigen roem af dat Hij zo belangrijk was, dat zelfs de engelen hem zouden opvangen. Hij gaf liever God de eer.

Hoe vaak zouden we graag die eer willen ontvangen, hoe vaak zouden we niet graag gezien willen worden. Onszelf verhogen i.p.v. onszelf vernederen voor God. Satan is gevallen door deze trotse houding! Dus dit zal ook één van zijn vallen zijn om jou daarin mee te trekken. Maar de bijbel waarschuwt daarvoor “Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.” (Spr.18:12).

Lees je het woord, ootmoed. Andere vertalingen zeggen, vernederen. Dus wie zich vernedert zal die eer ontvangen die God hem toekent.

Waar moeten we van vasten?
Definitie van vasten is: Je onthouden van voedsel voor geestelijke doeleinden. In de regel deed men dit op basis van vast voedsel, maar het is ook mogelijk van drinken zoals we hierboven lazen. Echter, zonder drinken is vaak in uitzonderlijke gevallen.

Sommige mensen zeggen, ik ga vasten van de computer. Ik ga een tijd lang geen tv kijken of niet roken of wat dan ook. Begrijp me niet verkeerd, dit zal best voor sommige wat bewerkstellen, maar vasten heeft het meest effect op eten.

Wanneer je namelijk gaat vasten op tv kijken, heeft dit veel meer te maken met een patroon die jou afhoudt van bijbel lezen. Dus heb je niet nodig dat je hier op vast maar heb je nodig dat je ( in sommige gevallen) hier van afkickt. En iets wat je niet meer voedt zal uiteindelijk sterven. Als je tv kijken niet meer voedt, zal je er uiteindelijk ook geen behoefte meer in hebben.

Vasten van eten gaat dieper. Je lichaam heeft eten nodig! Hoe langer je vast, des te langer je lichaam hier naar gaat verlangen. Nu komt het aan op doorzetten. Door de kracht van de Heilige Geest zul je vol kunnen houden. Het is niet vanzelfsprekend dat als je niet meer eet, dat je totaal geen enkele verlangens meer krijgt naar eten. Integendeel, je lichaam wil juist eten en zal hier echt naar gaan vragen. Als je hier niet aan toegeeft, zul je ontdekken dat je wilskracht sterker wordt. En door het bidden en bijbel lezen en jezelf vernederen voor God, zul je ontdekken dat de kracht van de Heilige Geest sterker in je wordt.  

Hoe krachtiger je in de Geest wordt, des te meer zal het je geloof opbouwen.
De bijbel zegt over Jezus als Hij veertig dagen gevast heeft  In de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea” (Luc.4:14).

Wij hebben ook de kracht van de Heilige Geest nodig. De Heilige Geest helpt ons om te gehoorzamen, hij overtuigd van zonde, hij helpt met bidden, geeft ons de kracht om te getuigen. Allemaal dingen die een christen passen.

Door de kracht van de Heilige Geest kon Jezus wonderen, genezingen en bevrijdingen doen.

Hoewel ik geloof dat wij als christenen in Jezus naam alle macht over demonen hebben, wil ik je toch adviseren om in bepaalde omstandigheden toch te gaan vasten. Want zelfs Jezus zegt tegen zijn leerlingen “Dit soort boze geesten wordt alleen verdreven wanneer jullie ervoor bidden en vasten.” (Mat.17:21).

Hierin laat Jezus zien, dat er boze geesten in ons leven zouden kunnen zijn, waarin we het vasten nodig hebben om deze boze geesten eruit te krijgen. Dit kunnen bijvoorbeeld boze geesten zijn die er al jaren in zitten, of die doorgegeven zijn uit vorige generaties. Want ook bij boze geesten zijn er verschillende gradaties van machten en krachten zoals we lezen in de bijbel, “Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten en de heersers van deze duistere wereld, tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad.” (Ef.6:12).

Uit deze tekst laat Paulus ons zien dat er gradaties zijn.
Waar gebeden en gevast wordt, daar houden demonen het niet uit! Let wel, ik zeg niet dat er boze geesten zijn die alleen met vasten eruit gaan, want dat zou de naam en de macht van Jezus teniet doen, maar van vasten kom je in zo’n intieme relatie met de Vader,  dat boze geesten het daar niet uithouden.

Want de rede dat de boze geesten er niet uitgedreven konden worden, was ” door hun ongeloof “. Ik denk daarom meer dat Jezus doelde dat door bidden en vasten het ” ongeloof ” uitgedreven zou worden waardoor ze krachtiger in de geest zouden zijn om boze geesten uit te drijven.

Bekijk hiervoor dit filmpje waarin ik hier wat dieper op inga: 

 

Moeten wij als christenen nou perse vasten?
Laat ik duidelijk zijn, je moet niets! Alles wat je doet is op basis van je eigen geloof. Maar wie verandering in zijn geloof wilt hebben en een intiemere relatie met God zou willen hebben, zou ik het vasten zeer adviseren. Ook wanneer je van bepaalde dingen vrij wilt komen, is het vasten een sterk wapen. Om de 3 hierboven genoemde beproevingen te kunnen weerstaan, begeerte van het vlees, begeerte van het oog en hoogmoed, zou je vasten in je leven eens moeten toepassen.

Ik zeg altijd, kijk niet wat een broeder of zuster doet of zegt, maar kijk wat Jezus deed. Sommige mensen zeggen dat vasten niet meer nodig is of geen nut heeft, maar kijk wat Jezus als volmaakt voorbeeld heeft voorgedaan. Dit zegt de bijbel over Jezus. “Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet.”(Joh.5:19-20).

Jezus gehoorzaamd de Vader in alles en doet wat de Vader Hem voordoet omdat Hij uit zichzelf niets kan doen! En daarna zegt Jezus tegen een ieder die Hem wil volgen “…maar zonder mij kun je niets doen.” (Joh.15:5). 

Jezus kon niets zonder de Vader en deed daarom het voorbeeld van de Vader na. Als wij Jezus volgen, kunnen wij dus ook niets zonder Hem doen, met het gevolg dat wij dus ook moeten doen wat wij Jezus zien doen. En als dat betekent vasten, wat houd je dan tegen?

“Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt.” (Kol.2:6). 

Jezus bevestigd nogmaals dat vasten een patroon moet zijn voor zijn volgelingen.

” Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten.” (Mat.9:15).

Ook leerde Jezus in de Bergrede aan zijn leerlingen  Wanneer jullie vasten…” (Mat.6:16).

Wanneer het woordje “ALS” gebruikt zou worden, was het mogelijk voor een christen om het vasten wel of niet te doen, maar door gebruik te maken van het woordje “wanneer” sluit Jezus uit dat dit niet een optie is, maar een pré! Hij veronderstelde daarmee dat vasten een levenspatroon zou moeten zijn voor een christen. Het is dus aan jou, in hoeverre jij Jezus na wilt volgen.

DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3

Hoe lang moet ik dan vasten?
Zoals ik hierboven heb uitgelegd, geeft de bijbel meerdere opties aan van vasten. Mijn advies is, om niet meteen heel lang te gaan vasten. Begin gewoon eens met 1 dag, waarin je niet in de avond eet, maar pas de volgende dag. Bouw dit gewoon langzaam op en telkens misschien een dag langer te doen. Belangrijk is om een doel voor ogen te houden, want dan kan je ook uitkijken naar dat doel om te behalen.

Stel dat je een doel hebt van 7 dagen, maar je bemerkt dat je na 3 dagen het niet meer vol kan houden, schroom dan niet en stop dan gewoon. Het is geen schande, maar probeer het later nog eens. Ieder moment dat je wel gevast en intiem bent geweest met God, zal al zegen voortbrengen!

Laat het langzaam groeien maar begin niet gelijk met 7 dagen, 21 of 40 dagen.

Wat doe ik tijdens het vasten?
Zoals we hebben gelezen, kan je vasten gebruiken om jezelf voor God te vernederen. Je kunt dus tijdens het vasten wellicht meer bijbel lezen, wellicht Bijbelstudies maken. Je kunt stil zijn en proberen Gods stem te verstaan. Veel bidden is zeer belangrijk. Stel jezelf een doel om voor iemand anders te bidden. Voor een bepaalde nood die jezelf hebt of iemand anders. Voor iemand die ziek is, of een nieuwe baan nodig heeft. Christelijke muziek luisteren, zelf muziek maken. God loven en prijzen. Kortom alles waarvan jij denkt dat je daarmee God de eer geeft of samen de tijd doorbrengt met God.

Hoe zit het met gemeenschap binnen het huwelijk, kan ik dat blijven doen of moet ik daar ook tijdelijk mee stoppen? Gemeenschap hebben met je partner (binnen het huwelijk)  is iets wat je samen moet afspreken. Je lichaam behoort niet meer jou toe maar aan je partner! Het is mogelijk dat de één gaat vasten en de ander niet. Je kunt niet van je partner verwachten dat die geen gemeenschap meer krijgt. De bijbel zegt Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden.(1Cor.7:5).

ALLEEN met wederzijds goedvinden van beide partner is het geoorloofd om geen gemeenschap te hebben tijdens het vasten. Dus ga die ander niet uittesten hoe lang die het vol kan houden, want satan ligt op de loer.

Welke beloftes zitten er aan het vasten?

“En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.” (2 kro.7:14).

Deze tekst heeft mij altijd aangesproken. Je kunt deze tekst natuurlijk op het volk van God interpreteren, maar ik betrek hem graag op mijzelf omdat ik ook God toebehoor. Wanneer ik, die God toebehoor, mij hoofd buig en biddend en vastend God zoek en mij terugkeer van mijn dwaalwegen, dan zal God mij aanhoren vanuit de hemel, mij genadig zijn en mijn zonden vergeven. Hij zal zelfs mijn land ( mijn lichaam) genezen!

Er zit zo`n belofte in het vasten!

Wie Jesaja 58 ooit heeft gelezen, zal hebben ontdekt wat voor beloftes God ons geeft wanneer we op de juiste manier vasten. Hier even alle beloftes die in Jesaja 58 vermeld staan op een rijtje. (klik “Jesaja 58 bijbel” om het hoofdstuk te lezen) 

God zal zijn glorierijke licht op ons laten schijnen, genezing, openbaring van de glorie van God als bescherming (God zal je dus beschermen) , gebedsverhoring, bevrijdingen, leiding van God, in uw behoeften voorzien met goede dingen, hij zal je verkwikken, je botten kracht geven, je verfrissen als een besproeide tuin, jij zult worden als een bron waarvan het water nooit opdroogt (Je wordt dus vol van de Heilige Geest) , vernieuwing van wat verwoest is in je leven, oude fundamenten herstellen, je zult vreugde in God vinden en een intense vriendschap met Hem! 

Ik zal uw leven op een hoger plan brengen, zodat u volop geniet van de zegeningen. Ik, de Here, heb het beloofd.(Jes.58:14).

Alleen al deze beloftes zou een rede moeten zijn om van vasten een patroon te maken in je leven! Want welke christen verlangt er niet naar deze zegeningen?

Tijdens het vasten kun je last hebben van bepaalde lichamelijke klachten.
Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid zijn enkele symptomen die kunnen ontstaan wanneer je gaat vasten. 

Drinken geeft het lichaam een gevoel van verzadiging. Hongergevoel zal dan weg gaan. En natuurlijk kan je de pijn die je op dat moment voelt bestraffen en gebieden om weg te gaan in de naam van Jezus!

Tijdens het vasten kan je uit je mond gaan ruiken, dit is heel normaal. De zwavelzuurgassen zullen uit je lichaam verdwijnen door je mond. Daarom goed om een pepermunt zo nu en dan te nemen.

Veel water drinken is goed voor de beginnende pijnen en voor het reinigen van het lichaam.

Onlangs las ik in een onderzoek, ( geen christelijke onderzoek) dat je, je gehele immuunsysteem kan verjongen door drie dagen te vasten. Door te vasten wordt het lichaam gestimuleerd om nieuwe witte bloedcellen aan te maken.

Als je rammelt van de honger beginnen stamcellen nieuwe witte bloedcellen aan te maken die infecties bestrijden. Door te vasten gaat er een knop om in het lichaam waarna stamcellen beginnen met de productie van nieuwe witte bloedcellen, met als gevolg dat het hele immuunsysteem zich herstelt. Wetenschappers ontdekten dat mensen die vasten minder PKA in hun bloed hebben, een enzym dat is gelinkt aan veroudering. Vasten leidt ook tot een afname van een hormoon dat het risico op kanker en tumorgroei vergroot. Dit had alleen effect bij vasten van 3 of meer dagen

Had Mozes niet minimaal 2 x 40 dagen gevast? En wat zegt de bijbel over zijn gezondheid toen hij stierf? Toen Mozes stierf, was zijn gezichtsvermogen niet verzwakt en zijn levenskracht niet verminderd. Hij werd honderdtwintig jaar.” (Deut.34:7).

En vergeet daarbij niet, het volk van God had de grens van het beloofde land bereikt en stond op het punt om het in te nemen. Mozes mocht er niet in vanwege zijn ongehoorzaamheid, maar ik geloof dat als hij er wel in had gemogen, dat hij nog ouder was geworden in zijn gezonde staat!

Mijn eigen ervaringen.
Ik besluit deze studie met mijn eigen ervaringen. Laat ik voorop stellen, deze ervaringen schrijf ik niet op om mijzelf op de borst te kloppen. Ik deel alleen deze ervaringen met jou zodat je niet een hele studie hierover leest en bij jezelf denkt, Tja en wat doe jij John?

Van elkaar`s ervaringen mogen we leren en elkaar in stimuleren.

Ik moet wel zeggen dat wat voor mij geldt dit totaal niet bij een ander kan passen. Ieder persoon is uniek en moet dus ook goed luisteren naar zijn lichaam. Door mijn vroegere interesse voor sport, (survivals)  heb ik in het verleden vaker 3 dagen zonder eten gedaan.

Later heb ik ook wel eens 1 dag of 2 dagen gedaan. Ook heb ik 10 dagen gedaan. Dat was in het begin behoorlijk lastig, maar halverwege de 3de dag, went je lichaam er aan. De intimiteit die ik met God had in die dagen was zeer goed omdat ik de hele dag bezig was met de dingen van God. Dit was bij het programma van Herman Boon, 10 dagen bidden en vasten. Dit lijkt me een aanrader voor een ieder die meer uit zijn geloof wil halen.

Voor een ieder die mij niet kent, ik ben 36 jaar, 1,72 m en weeg 65,5 kg. Je kunt wel zeggen dat ik tenger ben. In mijn dagelijks leven ben ik schilder van beroep en met al dat geklim is het toch een vak wat toch zijn energie kost. Ik vermeld deze informatie, omdat ik zeker weet dat er altijd mensen zijn die zeggen, ik ben te zwak daarvoor, ik heb al geen vet, ik heb zwaar werk, ik val na de eerste dag al om.

Onlangs heb ik zelf 40 dagen gevast. Tijdens deze periode dronk ik wel, maar at geen vast voedsel. Daarbij dronk ik geen koffie (veroorzaakt hoofdpijn) maar wel thee (met citroen en honing). Ik adviseer je om geen warme chocomel te drinken, is aardig vet. Water, en aanmaak limonade voor de suikers. ( die heb je wel nodig). In de avonden dronk ik een bouillon voor het zout. (halve bouillon blokje op 1 beker)

Ongeveer 1 keer in de week dronk ik een vruchten shake om de nodige vitamines nog binnen te krijgen.

In deze periode ben ik 11,5 kg afgevallen en kwam uit op 54,5 kg. Dat is het gewicht waar ik mee begon toen ik ging trouwen. Ik moet je zeggen dat wanner je zo lang gaat vasten, geestelijker zwaarder is dan dat je last hebt van een honger gevoel. Natuurlijk blijft je lichaam naar eten verlangen, maar mentaal is het zwaar om nee te zeggen tegen die verlangens van eten. Het is natuurlijk ook zo, dat je lichaam gewend is om op bepaalde tijden te eten, maar wanneer je er voor zorgt dat je dan drinkt, is dat gevoel ook zo weg. Mentaal moet je daar meer mee dealen. Ik heb zelf wellicht even in het begin wat lichte hoofdpijn gehad, maar na een gebedje, was het ook gelijk weg. Dus eigenlijk weinig tot geen last gehad van lichamelijk klachten. Het is mogelijk dat je inderdaad in het begin last hebt van je lichaam, maar daar mag je ook wel weer blij om zijn, dat is een teken dat je lichaam alles aan het reinigen is.

Als je weer begint met eten zou ik je zeer willen aanraden om dit heel rustig op te bouwen. Je lichaam heeft het echt nodig om weer aan eten te wennen. Ik hoorde van iemand die na 10 dagen vasten, helemaal beroerd was geworden van het eten.

Zoals ik al eerder melde, ik ben een ander persoon hierin. Ik ben begonnen om eerst avondmaal te vieren (brood en wijn) met mijn vrouw. Daarna, hebben we een avondmaal genuttigd van rijst met een gebakken roerbak ei door de rijst heen,  wat rouwkorst en nog wat brood. En toen ik dat op had, ben ik gelijk diezelfde avond overgestapt op normaal etenspatroon en at ook weer alles. Ik heb verder nergens last van gehad, maar nogmaals niet voor iedereen aan te raden!

In deze periode heb ik God ervaren in mijn leven en ervaren dat de Heilige Geest mij op bepaalde vlakken krachtiger heeft gemaakt. Er werden demonen uitgedreven bij mensen op wie ik de handen legde en zieken werden genezen.
Enkele andere gebedspunten die ik had, werden zeer kort daarna verhoord.
Voor mij gelde deze periode ook als “doen wat ik Jezus ook heb zien doen”, 40 dagen vasten dus!

“God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken”. (Heb.11:6)

Wil je ook gave studies bekijken op video? Volg mijn studies dan ook via youtube:
https://www.youtube.com/johnedensbijbelstudie?sub_confirmation=1

 

WIL JE IETS BIJDRAGEN AAN DEZE STUDIES?

Heeft deze studie jou helderheid gebracht en gun jij andere christenen om hier van op de hoogte te zijn, deel dan deze studie.

“God, die de boer zaad geeft om te zaaien en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogsten geven. Dan kunt u van uw overvloed steeds meer uitdelen. Ja, Hij geeft zoveel dat u altijd veel kunt weggeven. ” (2 Corinthiers 9:10-11).

Deel zo veel mogelijk kennis over Gods woord, zodat je ook steeds meer kan oogsten! Elk persoon die zijn leven vernieuwd en bij God wordt gebracht door jou werk (ook als is het alleen delen van een Bijbelstudie) , zal jou als beloning toekomen wanneer je voor Gods aangezicht verschijnt! 

MISSCHIEN ZIJN DE VOLGENDE STUDIES OOK INTERESSANT.

MAG EEN CHRISTEN TATOEAGES EN PIERCINGS?

PORNO, MIJN LUST EN MIJN LEVEN. HOE KOM IK ER VANAF?

DROMEN EN VISIOENEN, WELKE ZIJN VAN GOD?

SEKS BINNEN HET HUWELIJK, WAT MAG WEL EN WAT NIET?

Advertenties

6 thoughts on “40 DAGEN VASTEN, WAT VOOR NUT HEEFT DAT?

  1. dank je wel, voor deze mooie uitleg over vasten, en ga gelijk beginnen met 3 dagen te vasten, hoop dan ook dat God me sterkt om de juiste beslissing te nemen, want ik sta op een kruisweg in mijn leven, en wil Gods weg volgen

    Like

  2. Wat een mooie en verhelderende studie over vasten. Dank je hiervoor!
    Ik heb, tegen jouw advies in…, alle drie delen achter elkaar gelezen. Ik kon nl niet stoppen met het tot mij nemen van hetgeen jij schrijft 🙂 .
    In oktober dit jaar ga ik, op jouw advies (maar naar geheel eigen keuze), deelnemen aan 10 vasten&bidden bij Herman Boon. Ik zie er naar uit! Voordat het zo ver is, zal ik hiermee eens gaan ‘oefenen’.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s