– DE KORAN, EEN BOEK VOL GEHEIMEN!

 

koran

In deze Bijbelstudie zullen we eens gaan kijken wat enkele verschillen zijn tussen de koran en de bijbel. Waarom de koran? De rede dat ik hier voor gekozen heb is omdat er in Nederland veel moslims wonen die de boodschap van Jezus nog niet kennen. Echter blijkt dat ook vele moslims de boodschap van de koran niet kennen. Zij leven vanuit een traditie maar hebben nog weinig kennis van wat de koran, waar zij veel waarde aan hechten, hun waarlijk vertelt hoe ze moeten leven. De studie heb ik in 5 delen op internet gezet en daarom adviseer ik je om dit wellicht ook in 5 dagen te lezen zodat je alles goed tot je kan opnemen.

In deze studie gaan we enkele dingen onderzoeken die van waarde kunnen zijn in onze samenleving maar ook van waarde kunnen zijn voor het hiernamaals. Als Mohammed de werkelijke profeet is die God heeft uitgekozen, dan zal ook ik me moeten gaan bekeren tot de islam. Want ik wil het leven hierna ook beleven.

Als het blijkt dat Mohammed een valse profeet is, dan hoop ik dat veel moslims een nieuwe weg zullen inslaan om de bijbel te onderzoeken en eens te gaan kijken hoe ze hier vorm aan kunnen geven in hun leven. Let op, als je aan deze studie begint, lees hem dan ook volledig door, want pas aan het einde van de studie, zal er een conclusie gemaakt worden of de koran een valse openbaring van Allah is en of Mohammed een valse profeet was of niet. Voor ik daar aangekomen ben, is het relevant te weten wat de verschillen zijn tussen christenen en moslims en hoe de geboden van de koran in onze samenleven plaats kan vinden! De studie zal in 5 delen op deze site komen.

Deze studie is niet gericht op de personen die moslim zijn, of de personen die de koran als leidraad in hun leven belijden, maar op het boek zelf, op de uitspraken die in de koran staan. Omdat ik totaal niets wist wat de koran te zeggen had, kon ik ook niet weten wat de moslims geloven. Daarom was mijn besluit om de koran te gaan bestuderen, zodat ik de dingen die van waarde zijn in het dagelijks leven eens kan onderzoeken.

Voor de christenen die deze studie doornemen, deze studie is bedoelt, om je inzichten te geven in de koran. Wanneer jij een vriend hebt die moslim is, kan je nu met hem of haar daar eens over te praten en hem of haar eens vragen hoe zij tegen deze dingen aankijken. Gebruik het niet om hen aan te vallen, te beschuldigen of wat dan ook, want tenslotte zullen velen niet eens weten dat dit in de koran staat en hebben zij ook niet de koran geschreven. Ik heb de teksten erbij gezet, zodat ze zelf dit ook kunnen nalezen. Bid voor hen en heb ze lief! Ik heb de koran bewust goed doorgespit zodat jij dit niet meer hoeft te doen en alle tijd kan insteken in wat jij belangrijk vind.

Ik ben van mening, dat je niet met iemand een discussie aan kan gaan, als je niet weet wat die ander geloofd. Je kunt niet met een bijbel aankomen en die ander met een koran en dan elkaar bevragen over essentiële punten. Want beide zullen hun standpunt hebben. Nee, je zult moeten weten wat de koran zegt en vandaar uit een moslim vriend moeten vragen of hij achter die tekst, die in de koran staat, kan staan. Zo zet je iemand aan het denken, ( tenminste als die er voor open staat) om na te denken over zijn eigen koran en de boodschap die de koran daar in biedt. Als die persoon er niet achter kan staan, dan kan je hem iets aanbieden wat de bijbel aanbiedt.
Hoewel er nog zo veel staat in de koran waar ik mijn vraagtekens bij zet, heb ik deze studie gemaakt over de punten waar menig verschil in is. Naast de koran, wordt er nog extra gebruik gemaakt van verschillende boeken zoals Hadith Bukhari en Abu Dawud. Deze zijn extra verklaringen ten opzichte van de koran. Deze verklaringen heb ik niet allemaal doorgenomen, maar hier en daar enkele passages doorgenomen die van belang zijn voor deze studie. Omdat de koran als algemene boek wordt geaccepteerd door alle moslims en de andere 2 boeken ook hun gezag hebben heb ik daarom uit deze boeken gebruik gemaakt om het verhaal nog duidelijker te scheppen. Enkele stukjes uit de Hadith Bukhari en de Abu Dawud zullen hier en daar ingevoegd worden om je een duidelijke visie te geven, hoever de islam gaat. Wees er bewust van dat de Bukhari, minstens zo goddelijk is als de koran.

Om duidelijkheid te scheppen in deze studie, alles wat over de islam gaat wordt met Soerat 5.12 aangeduid aan het begin van de uitspraak. Nummer 5 duidt het boek aan, en het nummer na de “.” 12 duidt de regel aan.

Regels uit de bijbel worden eerst vermeld en achteraan zal de tekstverwijzing naar de bijbel zijn zoals gebruikelijk in deze studies.

We gaan in deze studie kijken naar de volgende onderwerpen. Het verbond, de messias, de hel, ongelovigen, vriendschappen, liefde en geweld, huwelijk, de koran vals of niet, de profeet vals of niet .

Met wie is er een verbond?

Opvallend door de koran heen, wordt gesproken over kinderen Israëls. Hoewel de moslims Abraham als aartsvader hebben blijft dit een vreemde uitspraak. Want we lezen in de bijbel dat Abraham 2 zonen had. Ismaël en Izaak. Laten we even veronderstellen dat Ismaël, het beloofde kind zou zijn geweest die God aan Abraham had beloofd, dan zou de lijn van Ismaël nog altijd doorvoeren naar de Arabieren. Terwijl in de heilige boeken van de moslims Mozes als een belangrijk persoon wordt gezien, de psalmen ( die deels zijn geschreven door David) , het evangelie waarin Jezus centraal staat en als Profeet wordt gezien, allemaal personen die afstammen van Izaak. Ook de naam “kinderen Israëls” werd pas gegeven aan Jakob.

We lezen wanneer de uittocht uit Egypte plaats vind, dat God tegen Mozes spreekt en dit als opdracht aan Mozes geeft. Soerat 26.16-17 “Gaat dus naar Pharao en zegt: ‘Wij zijn de boodschappers van de Heer der Werelden. Laat de kinderen Israëls met ons meegaan”.

En verder lezen we In Soerat 45.16 “Wij gaven het Boek en de heerschappij en het profetenambt aan de kinderen van Israël en Wij hadden hen van goede dingen voorzien: Wij begunstigden hen boven de andere volkeren”.

Of wat te denken van Soerat5.12. “Waarlijk Allah sloot een verbond met de kinderen Israëls en Wij verwekten twaalf leiders uit hun midden”.
Waren dit niet de 12 kinderen van Jakob? Nou ook Ismaël kreeg 12 kinderen, echter werden deze de 12 stammen van de Arabieren. Des te vreemder is het gebruik van “Israëls kinderen” in de koran. Als het in deze regel om de kinderen van Ismaël ging en er een verbond werd gesloten met de 12 stammen van Ismaël, waarom wordt er steeds gebruik gemaakt, van Mozes , David, Salomo, Jezus, die afstammelingen zijn van Jakob?

Al voor de geboorte van Ismaël en Isaak, is al heel duidelijk op te maken wie van de 2 het beloofde kind is. De bijbel laat vaak genoeg zien, dat het gaat om de nazaat van Abraham. Het gaat om 1 persoon. In de hebreeën brief wordt duidelijk gemaakt dat het om Jezus gaat. Maar als je gaat kijken naar de nazaten van Abraham, dan zie je welke van beide zonen zich onderwerp aan die ander.

“Ga naar je meesteres terug,’ zei de engel van de HEER, ‘en wees haar weer gehoorzaam.” (Gen.16:9)
Dit werd gezegd tegen Hagar die toen in verwachting was van Ismaël. Zij moest zich onderwerpen, zich vernederen aan Sara, die de moeder zou worden van uiteindelijk de nazaat, Jezus. De islam betekent dan ook “onderwerpen”. Het mag dus duidelijk zijn, dat hierin al duidelijk wordt wie de meerdere is.

Een andere teken van verbond is de besnijdenis. Hoewel de moslims ook aan besnijdenis doen, stellen zij dit op de 7 de dag of in ieder geval voor de puberteit. Wellicht omdat Ismaël 13 jaar was toen hij besneden werd. Het maakt niet uit wanneer het plaats vind als het maar binnen de gestelde tijd plaats vind. Echter zegt de bijbel iets heel ander hierop. God heeft nadrukkelijk gezegd, “Ook zei God tegen Abraham: ‘Jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie. Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen: alle mannen en jongens moeten worden besneden. Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen; dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. In elke generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijk geslacht besneden worden wanneer hij acht dagen oud is.” (Gen.17:9-12).

En ook Mozes krijgt later duidelijke instructies wanneer het plaats moet vinden. “De Heer zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten:… Op de achtste dag moet het kind besneden worden.” (Lev.12:1-3).

Een duidelijk verbond met een duidelijk statement, namelijk verbond tussen God en Gods kinderen, en een duidelijk gebod van God, de 8ste dag! Of het nou sabbat was of niet, deze regel gaat altijd voor.

Om een wond te laten genezen hebben wij Protrombine nodig om het te kunnen herstellen. Baby’s hebben dit nog niet bij hun geboorte. Maar opmerkelijker is het nog dat dit groeit vanaf dag 3 en dat op de 8ste dag de Protrombine op 110% staat. Daarna zakt het tot 100%.
Dit is de enige dag in een mensenleven dat het op 110 % staat. Hierdoor is de genezing het snelst en dit maakt deze dag nog bijzonderder. Dat de moslims deze dag niet aanhouden en deze daad van besnijden alleen zien al hygiënisch, laat duidelijk merken dat ze niet op de hoogte zijn van de verplichting die God gaf. Elke joodse man houdt zich tot op de dag van vandaag nog steeds aan deze achtste dag.

De Messias.

Soerat 5.72. Zij lasteren God, die zeggen: “Waarlijk Allah, Hij is de Messias, de zoon van Maria,” terwijl de Messias zelf zeide: “O, kinderen Israëls, aanbidt Allah, Die mijn Heer en uw Heer is.”

Uit deze zin is te herleiden dat de moslims Maria erkennen als de moeder van de Messias, Jezus. Volgens de koran spreekt Jezus tegen de kinderen van Israël, namelijk de Joden. Opvallend is dat de koran in eerste instantie de woorden van Jezus overnemen, dat we God moeten eren, maar andere teksten die Jezus zegt, dat Hij de zoon is van God, wordt door hun vervolgens ontkent. Dit lezen we namelijk in de regel erna:
Soerat 5.73. Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: “Allah is Eén der Drie.”

Hoe kan je God lasteren met dit als de koran het volgende weer zegt, in Soerat21.91. “En (gedenk) haar, die haar kuisheid bewaarde; Wij bliezen haar Onze geest in en Wij maakten haar en haar zoon tot een teken voor alle volkeren.”.
Met andere woorden, was het Allah die dus de geest erin blies in een vrouw die maagd was en dus was het Allah die de zoon van Maria, Jezus, maakte. Kleine kanttekening, waarom wordt hier gebruik gemaakt van het woord “Wij”? Is wij niet iets wat duidt om meer dan 1? 

Volgens de moslims komt alles van Allah. Hij is de schepper. Soerat 2,116 -117 “ Alles, wat in de hemelen en op aarde is, behoort Hem toe en alles gehoorzaamt Hem. Wondere Schepper van de hemelen en aarde. Wanneer Hij iets besluit, zegt Hij slechts: “Wees” en het wordt”.

Nou is dus mijn vraag als Allah alles maakt, Maria maagd is en zij toch bevalt van Jezus, wie zou dan de Vader moeten zijn?

In Soerat 5.75. wordt het volgende gezegd: “De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper;”.
Opvallend is dat ze voor Jezus toch telkens Messias gebruiken. Als je gaat kijken wat de betekenis is van het woord Messias dan lezen we in het woordenboek: Hebreeuws voor Redder of Verlosser, letterlijk gezalfde. Deze term werd toegedicht aan iedereen die op de een of andere manier indrukwekkend was ofwel `gezag` had. Vaak was dat dus de koning, die in de tijd van het OT niet gekroond maar gezalfd werd.

Hoe kunnen de woorden van Jezus, die door de koran als Messias wordt beschreven en dus indrukwekkend was en sprak met veel gezag, ineens teniet gedaan worden als Hij spreek over : “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij.” ( Joh14:6).
Sterker nog, de koran spreekt erover dat Jezus versterkt werd met de geest der heiligheid.

We lezen in Soerat 2.87. “En Wij gaven aan Jezus, zoon van Maria, duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid”.
Deze heiligheid lijkt mij niet gepaard te gaan met mensen die in zonden zouden leven. Dit is alleen voor hen die volledig op Allah vertrouwen. Des te meer is het in tegenstelling met de andere uitspraken die Jezus ook zou hebben gedaan die dan teniet worden gedaan.

Opvallender is nog, dat het woord heiligheid, heilig of heilige, alleen in de koran toebedeeld wordt aan Allah, Gabriël, de heilige moskee, Mekka, en Jezus. Over Mohammed word hier niet over gesproken. Wat is hier de rede voor? Wellicht omdat hij het niet waard was? Dat de moslims Mohammed heilig verklaren is dit dan niet in strijd met wat de koran leert?

De Hel.

Jezus zegt, ik ben gekomen om het koninkrijk van God bekend te maken. Daarbij gebruikt Hij telkens de woorden, bekeer u. Gods volmaakte wil is dat ieder mens zich zal bekeren van hun zondige praktijken en Hem lief gaan hebben. Gods diepste wens is dat we dat doen, voor we sterven.

Wat zegt de koran in Soerat 2.88-89 “Neen, Allah heeft hen vanwege hun ongeloof vervloekt.” “Gods vloek rust derhalve op de ongelovigen.”

Hoe genadig is Allah dan wel als ik nog ongelovig ben? Lees eens met mij mee in Soerat 3.178 “ En laat de ongelovigen niet denken dat het uitstel, dat Wij hun geven, goed voor hen is; Wij geven hun slechts uitstel, zodat zij in zonde toenemen; er zal voor hen een vernederende straf zijn.”

Dit is zeer tegenstrijdig met wat de profeet Jezus leerde : “Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!” (Mat.10:7-8).

Gods volmaakte wil is dat we juist, de mensen blijven verkondigen van God, dat we mensen die ziek zijn, gezond maken in Jezus naam en dat we juist begaand zijn met die mensen die dreigen de straf van God te krijgen. Laten we veronderstellen dat Mohammed hierin gelijk had, hoe begaan zijn we dan met die mensen die verloren zullen gaan? Volgens de koran zijn de mensen die niet geloven het volgende:  Soerat 8.55 “Voorzeker, in de ogen van Allah zijn zij, die de waarheid (islam) verwerpen erger dan beesten want zij willen niet geloven.”

Soerat98.6 “Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.”

Hoewel de bijbel beschrijft dat de mensen die niet voor God kiezen, ook in het vuur geworpen worden, “Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.” (Op.20:15), maakt de bijbel geen enkel onderscheid in mensen.

Elke schepsel is voor God gelijk en God wil niet dat deze mensen verloren gaan! Daarom mag je weten dat de hel niet voor jou is gemaakt! Dit is wat Mohammed en Jezus met elkaar verschillen. Voor wie is de hel gemaakt? Volgens de koran zegt Soerat 3.131 “En vreest het Vuur dat voor de ongelovigen is bereid.” Terwijl Jezus zegt “…het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.” (Mat.25:41).

Dat er ook mensen zullen komen, dat mag duidelijk zijn, maar daar is de hel in eerste instantie niet voor gemaakt volgens Jezus.

Waarom benoemd de bijbel dan wel deze straf voor mensen? Deze straf is alleen voor diegene die NIETS met Jezus te maken willen hebben. Het is dus een keuze van de mensen zelf en niet van God uit. Je hebt je hele leven dus de KEUS om als nog een keuze te maken voor Jezus.
Hij (Jezus) die zijn leven gaf voor jou en mij aan het kruis, wil ook een vriendschap met jou en wil NIET dat jij verloren gaat door niet voor Hem te kiezen. Want je bent niet de minste, maar juist de kroon op de schepping, je bent waardevol voor God, wat je ook hebt gedaan in je leven er is altijd vergeving omdat Jezus al voor jou betaald heeft! Elke zonde is door God te vergeven behalve als je zijn Zoon NIET aanneemt als jou redder en verlosser.

DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2

De haat naar de ongelovigen.

De koran beschrijft 3 vormen van geweld. Wanneer de moslims in de minderheid zijn, krijg je de eerste stadia: ieder zijn eigen geloof. Dit lijkt erg vredelievend.
Wanneer de moslims in aantal groeien krijg je stadia 2, bevecht alleen wanneer je aangevallen wordt. Dit alleen om je te kunnen verdedigen, dus zolang ze niet aangevallen worden, zullen ze ook niet tegen vechten. Lijkt in die zin, reëel, hoewel Jezus toch een ander beeld gaf.
En stadia 3, wanneer de moslims in de meerderheid zijn, gebiedt de koran om te strijden voor Allah om onder dwang de mensen te bekeren, die zich nog niet bekeerd hebben, om moslim te worden. Als je dit niet wilt, zul je met geweld worden aangevallen. Dit zal ik uitzetten vanuit de koran.

Stadia 1.
Soerat 109.1-6 “Zeg: “O gij ongelovigen, Ik bid niet aan, wat gij aanbidt, Noch gij bidt aan, wat ik aanbid. Noch wil ik aanbidden, wat gij aanbidt, Nogmaals gij wilt niet aanbidden wat ik aanbid. Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst”. Niks mis mee, wellicht wat wij hier in Nederland ervaren en wat ik enorm waardeer in deze moslims.

Stadia 2.
De moslims verkondigen dat zij een vredelievend geloof hebben. Hoewel er wellicht moslims zijn die niet er op uit zijn om te vechten en er niet op uit zijn om hun vijanden te doden, vind ik dat heel nobel en sta ik achter hun beslissing. Maar zij die een keuze maken om juist de vrede te bewaren zijn grof in strijd met de heilige koran. Want zegt de koran in Soerat 2.190-191 “En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen”.  Je leest al, dat terugvechten een optie is, sterker nog, “en doodt hen” is in mijn ogen een gebod en niet een optie.

Stadia 3
En dan lees je 2 regels verder Soerat 2.193 “En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt”.

Het houdt niet op, want daarna wordt er op aangedrongen om met dezelfde munt te vergelden in Soerat 2.194 “Wie daarom agressief tegen u handelt, vergeldt hem naarmate hij tegen u heeft gedaan”.

En hoewel je wellicht tegen geweld bent blijft de koran je dwingen om te vechten in Soerat 2.216 “Vechten is u geboden hoewel gij er afkerig van zijt!”

Het evangelie, waar de moslims ook in geloven (zie een ander hoofdstuk) , is zeer in contrast met wat Jezus ons leerde, “Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.” (Mat. 5:43-45).

Zowel de bijbel als de koran beschrijven dat God een God is van orde. De koran zegt: Soerat 2.205 “maar Allah houdt niet van wanorde.” En de bijbel zegt: “want God is niet een God van wanorde” (1 Kor.14:33).

Hoe kunnen we nou verklaren dat Jezus, die als profeet wordt gezien in de koran en waarvan de koran zegt dat Hij geheiligd was, totaal iets anders zegt dan de profeet Mohammed? Als het om dezelfde God zou gaan, dan zou God niet dit tegen de ene profeet zeggen en tegen de ander iets heel anders zeggen wat zwaar in contrast is. Wellicht hebben we hier al te maken met 2 verschillende goden of 2 verschillende Jezus.

De koran blijft aanzetten tot geweld. We lezen in Soerat 9.5 “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag”.

Geloven is niet meer iets waar een ieder zelf voor kiest, (stadia 1) maar waar je verplicht wordt om mee te doen anders gaat het over op geweld. Het gaat zelfs zo ver dat ook eigen familie niet tot vrienden gezien mag worden als zij niet geloven. Soerat 9.23 “ O gij, die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.”

Welke vriendschap mag je?

Het is opvallend hoe de koran omgaat met vrienden. Soerat 3.28 zegt “Laat de gelovigen(moslims) geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen – en wie dat doet heeft geen deel aan Allah”. Zo als je ziet, zul je dus nooit een moslim als je echte vriend kunnen hebben, want jij zal nooit zijn vriend kunnen zijn. Laten we veronderstellen dat dit alleen bedoelt wordt wanneer er strijd is, dan nog zul je het onderspit delven want een moslim zal altijd partij moeten kiezen voor de gelovige moslim.

Nee het is een moslim ten strengste verboden om een intieme vriendschap aan te gaan met een ongelovige. Soerat 3.118. zegt “O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden”. Iedere moslim die toch een vriendschap sluit met iemand buiten zijn volk en de islam, vind ik een goed persoon en waardeer ik enorm (deze heb ik namelijk ook), want dit toont liefde, MAAR dit zal echter wel in strijd zijn met de koran! De moslims moeten strijden! Soerat 9.73 zegt “O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars. En wees streng jegens hen. Hun tehuis is de hel en deze is een boze bestemming”.

De koran leert hoe je als moslim met de mensen die nog niet geloven om moet gaan. Soerat 48:29 zegt “Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn (moslims), zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander”.

Wellicht denk je, ach het gaat om de ongelovige in een ander land, waar toch altijd al ruzie is, maar dit zal wederom tegen de koran in gaan. Want wat lezen we in Soerat 9.123 “O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden”.
Dit is geen gebod voor het midden oosten, maar een gebod voor elke moslim in zijn eigen plaats, dorp, straat. Meest opvallend is, dat er ook nog eens specifiek de namen worden genoemd waar je zeker geen vrienden mee moet worden. Let maar eens op.

Soerat 5.51. zegt “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner.”

Dit is niet iets vreemds. Zelfs in de bijbel wordt dit al verteld en zien we de haat tegen Gods volk ( de Joden), waarbij de naaste verwanten, die voortkomen uit Abraham en voort komen uit Sem ( zoon van Noach), in de meerderheid zijn, in vergelijking met de nazaten van Cham (vervloekte kind van Noach). In de psalmen worden deze nadrukkelijk beschreven en laat zien hoeveel naaste verwanten strijden tegen Israël:

“Tegen uw volk smeden zij een complot, ze spannen tegen uw lieveling samen, en zeggen: ‘Kom, wij verdelgen dit volk, Israëls naam zal nooit meer worden genoemd.’ Zij hebben samen plannen gesmeed en zich tegen u verenigd: de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, de volken van Gebal, Ammon en Amalek, de Filistijnen en de inwoners van Tyrus; zelfs Assur sloot zich bij hen aan.” (Ps.83:4-9).

Wie waren deze volken die tegen de Israëlieten ten strijde gingen, het volk van God, de nazaten van Jakob. Ik ga er niet heel erg diep op in, maar wil je laten zien, wie hun naaste verwanten waren.

Edom, is hetzelfde als Esau ( alle afstammelingen daarvan), de broer van Jakob. Ismaëlieten zijn afstammelingen van Ismaël, de zoon van Abraham. Moab, is een zoon van Lot, de neef van Abraham, maar wel uit het nageslacht van Sem, waar Abraham ook van afstamt. (de kinderen van Noach waren: Sem, Cham en Jafet). Hagrieten, zijn alle afstammelingen van Hagar, de slavin van Abraham, die wellicht nog met boosheid zat. Volken van Gebal, zijn niet makkelijk te traceren, maar woonden dicht bij Edom, en wellicht van deze stam afkomstig. Ammon, was ook een zoon van Lot, neef van Abraham. Amelek, was een nageslacht van Esau, de broer van Jakob. Filistijnen, zijn geen naaste verwanten, deze komen uit het nageslacht van Nimrod, die een zoon was van Cham, de zoon van Noach. Inwoners van Tyrus, ook deze volken waren nazaten van Nimrod. Assur, was niet een naast verwante, maar kwam wel uit het nageslacht van Sem zoals Abraham.

Het geslacht wat uit Nimrod voortkwam, de filistijnen en volken van Tyrus, worden gezien als wat wij nu noemen “de wereld”. De betekenis van Nimrod betekent dan ook “Laten wij in opstand komen/ rebel”. In een andere studie ga ik hier helemaal op in. Maar geestelijk gezien, is het “de wereld” wat in verzet komt tegen het christelijk denken.

Opvallend is dat Edom en het nageslacht van Edom hier ook bij genoemd wordt. God wist dat Edom, (Esau) zich altijd zou keren tegen de Joden. Dit kunnen we lezen in Genesis wanneer Rebekka zwanger is van de tweeling Jakob en Esau. “En de Here zeide tot haar: Twee volken zijn in uw schoot, en twee natiën zullen zich scheiden uit uw lichaam” (Gen. 25:23).
Deze strijd was al in de moederschoot en heeft zich tot aan de dag van de Here Jezus voortgezet! Als de Heer spreekt, dan zijn dat waarlijke profetieën. Want Herodes, die Jezus maar al te graag dood wilde hebben ( Mat.2:1) was een afstammeling van Esau en zoals je weet is Jezus een afstammeling van Jakob!

Waarom worden in de koran deze 2 groeperingen ( Joden en Christenen) zo specifiek nog eens genoemd, terwijl andere geloven zoals Boeddhisme en Hindoeïsme veel ouder zijn dan de Islam en deze dus ook al bekend waren? Zijn de moslims vergeten dat Jezus, die door hun als een gerespecteerde profeet wordt gezien, ook Joods was?
Zou het kunnen zijn, dat deze 2 groeperingen een speciale band hebben met de God van Abraham en waar al vanaf die tijd een strijd mee is? Immers, de bijbel zegt, dat Ismaël, waar de moslims van afstammen, het kind is van het vlees, dit betekent een natuurlijke geboorte en Isaak het kind is van de geestelijke belofte. Immers, Sarai was onvruchtbaar en kon alleen maar rekenen op een belofte van God. Via de lijn van Sarai, haar zoon Isaak, zal het verbond gesloten worden. “Maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaak” (Gen.17:21).

In Galaten 4:12-31 wordt gesproken over deze situatie, dat Ismaël een kind is van het vlees, dat geboren is van een vrouw die in slavernij leefde, en dat Isaak een kind is van een vrouw die in vrijheid leeft. De moslims claimen dat God, Ismaël als het beloofde kind aan Abraham had gegeven en dat het niet Isaak was. Als dit waar zou zijn, hoe vreemd is het dan dat alle geschriften in de koran, telkens terug grijpen naar de belangrijke personen ( Mozes, David, Jezus enz) die allemaal afstammen van Isaak?

Je zou toch denken, dat de profetieën die juist aan het nageslacht van Ismaël zijn gegeven, opgetekend zouden moeten worden in de koran? Waarom staan er dan alleen profetieën en namen van het nagelslacht van Isaak? Wellicht, omdat God wel dat nagelslacht zou zegenen, omwille van Abraham, maar geen Messias uit wilde laten voortkomen, omdat God daar geen belofte mee heeft gemaakt. Dus kunnen ze alleen gebruik maken van de profetieën die aan de Joden zijn gegeven en deze aan te passen naar hun hand.

De twist hierover vind in Genesis 16 plaats. Abram luisterde naar zijn vrouw, ( luisterde naar menselijk raad), waardoor hij met zijn slavin sliep en hieruit een zoon kwam die God niet beloofd had. Als het blijkt dat de slavin zwanger is vlucht ze weg omdat Sarai haar het leven moeilijk maakte. In de woestijn laat een engel het volgende weten aan de slavin Hagar. “Hagar, slavin van Sarai…” (Gen.16:8 ) hiermee bevestigd de engel wat haar positie was, namelijk slavin.

Dan gaat de engel verder en vertelt waarom de Koran deze regel in Soerat 5.51 heeft opgenomen, “Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen. Je zoon zal ontembaar zijn, een wilde ezel in de woestijn. Hij zal zich tegen velen verzetten en velen zullen zich verzetten tegen hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven.” (Gen.16:11-12).

Als zowel de moslims als de Joden en de christenen dezelfde (geloofs) Vader hebben, namelijk Abraham, dan is het zeer te begrijpen waarom deze regel hierin vermeld staat. Dit, wat in Genesis opgetekend staat, is tot aan de dag van vandaag de oorzaak van alle oorlogen tussen moslims en Joden/christenen, waar de Joden nu nog last van hebben. En dit is juist de rede waarom de koran specifiek deze 2 groeperingen nog extra benoemd, zijn verwanten.

Hoe wordt er omgegaan met moord?

In Soerat 4.29 wordt gezegd “En pleeg geen zelfmoord”.
Dit klinkt heel nobel. Alsof de koran tegen doden is. Maar toch wordt er in datzelfde hoofdstuk weer aangezet tot zelfmoord en moord van een ander, zolang het maar in de naam is van Allah.

Soerat 4.74 “ Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.”
Wat is dit toch zeer in contrast met wat de profeet Jezus leerde, dat we elkaar lief moesten hebben. En juist moesten strijden met liefde, door onszelf nederig op te stellen. Je leest hier al, hij gedood, (dus zelf opofferen) en overwint, (wat alleen kan door een ander te doden). 

Soerat 4.89 “Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt”. De koran maakt duidelijk dat je de vijanden zal moeten doden en dit lijkt mij niet een goede boodschap. Is het niet beter om hen lief te hebben en voor hen te bidden zoals Jezus ons opdroeg? Dit lijkt mij meer een teken van liefde en bewogenheid voor mensen die God nog niet kennen. De God van de bijbel wil juist dat alle mensen behouden worden en dat niemand verloren gaat! Laat staan dat wij beslissen over leven en dood van ons zelf of een ander.

Nu loop je tegen een probleem dat velen zullen zeggen, ja maar, christenen zoeken ook geweld. Laat ik dan het volgende zeggen. Als een christen een waarlijk volgeling is van Jezus, geweld gebruikt bij zijn geloof, dan is hij in strijd met de bijbel, want Jezus geeft duidelijk aan dat we geen geweld moeten gebruiken. Elke christen die dat wel doet is dan ook geen volgeling van Jezus en is in strijd met de bijbel.

Elke moslim die er naar tracht om in vrede en harmonie te leven met de christenen heeft zeer goed begrepen wat Jezus bedoelde. Echter ook hij is geen echte moslim en is in strijd met de koran. Soerat 8.65 zegt “O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten.” In beide gevallen zijn het geen echte gelovigen, maar rebellen, die volgens hun eigen geloof tegen het woord van God in gaan. Een hooligan die alleen naar voetbalwedstrijden komt om te vechten is geen voetbalfan maar een rebel, een herrie schopper en die moet naar de wetten van het land bestraft worden.

Met andere woorden zou ik zelf zeggen, wanneer je geen geweld wilt in je leven en je wilt wel een God dienen en zijn geboden doen, dan zal de optie om moslim te worden moeten afvallen. Wil je wel geweld dan moet je geen christen worden.

DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3

Hoe wordt er gekeken naar de vrouw en het huwelijk ?

De plaats van de vrouw wordt zeer duidelijk gemaakt in de koran. Niet alleen de koran maar ook andere aanvullingen op de koran zullen duidelijk maken welke plaats een vrouw krijgt.

Soerat4.34 “ Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij ( de vrouwen) van hun (mannen) rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar.”

Mannen zijn voogden zegt de koran. Een voogd is iemand die over die ander het gezag krijgt en er voor zorgt. Hij zal optreden wanneer iemand nog niet in staat is om zelf op te treden. Dit is, goed in ouder/kind relatie. Als we dit zouden zien in man en vrouw relatie, zou ik het nog kunnen begrijpen, in het gezag binnen het gezin en de doorslaggevende factor in beslissingen. Ook de bescherming die een man kan bieden voor zijn vrouw. 

Maar het feit dat hier als motief aangehaald wordt dat de vrouwen de rijkdommen van de mannen besteden, laat zien dat alle rijkdom van de man is, terwijl wanneer je man en vrouw bent, alles van beide partners zou moeten zijn. Daarbij, moet de man ook nog eens de vrouw tuchtigen als ze ongehoorzaam is. Ik zal maar niet opschrijven wat het woordenboek verstaat onder tuchtigen, maar dit lijkt mij niet gepast voor iemand waar je samen intiem mee bent.

Hoewel de bijbel ook zegt, tuchtig je kinderen, is dit een andere tuchtigen. Wellicht een tik uitdelen als ze nog kind zijn, maar de bijbel zegt ook “Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.”(Kol 3:21). 
Het tuchtigen van een volwassen vrouw die hard geslagen wordt lijkt mij niet de bedoeling. Hoe weten we nou of hier hard slaan bedoelt wordt? Dit wordt later namelijk door Mohammed bevestigd. Lees het volgende maar.

Om kracht te zetten achter deze woorden spreekt de Hadith het volgende hierover in Hadith Bukhari Volume 7, Book 72, Number 715 “Aisha zei dat de vrouw naar haar toe kwam in een groene sluier en bij haar (Aisha) klaagde en ze liet haar een groene plek op haar huid zien, veroorzaakt door slagen. Het was de gewoonte van de vrouwen om elkaar te steunen, dus toen Allah’s boodschapper kwam, zei Aisha, ”Ik ken geen andere vrouwen die zoveel lijden als de gelovige vrouwen. Kijk! Haar huid is groener dan haar kleren!”.

Aisha wordt gezien als de moeder van alle gelovigen, de meest belangrijke, die hier aan de profeet Mohammed opmerkt dat één van de vrouwen flink toegetakeld was.

Van alle niet gelovige vrouwen heeft zij nog nooit een vrouw gezien die zo toegetakeld was, als deze gelovige vrouw. En voor iedereen die denkt, dat Mohammed de man bestraft, vergist zich daarin. Mohammed bestraft juist de vrouw en zegt dat ze juist een slechte vrouw is. Al zou ze slecht zijn geweest, Mohammed bevestigd hiermee, dat iemand zo hard slaan toegestaan is.

Hoe moet het dan gaan met de vrouwen die niet geloven? Daar zegt de koran dit op als het gaat om seks. Er worden eerst allemaal vrouwen opgenoemd waar ze geen seks mee mogen hebben, wat verboden is. Deze zijn allemaal gerelateerd naar familie, ( moeder, zuster, vrouw van de broer enz). Ook getrouwde vrouwen mogen niet! En dan ineens komt hier een aparte regel zo even tussen door in Soerat 4.24 “En getrouwde vrouwen (mag je geen seks mee hebben), met uitzondering van haar, die gij bezit. Dit is een gebod van Allah voor u. Degenen, die daar buiten vallen (alle ongelovige), zijn u toegestaan”.

Dit betekent dat de ongelovige vrouwen verkracht mochten worden. Deze vers zal hieronder nog eens nadrukkelijk bevestigd worden in één van de volgende verklaringen op deze vers die we kunnen lezen in

Abu Dawud 2150 “Abu Said al-Khudri zei: “De apostel van Allah stuurde een militaire expeditie naar Awtas ter gelegenheid van de slag van Hunain. Ze ontmoetten hun vijand en vochten met hen. Zij versloegen hen en namen hen gevangen. Sommige van de metgezellen van de apostel van Allah waren terughoudend om gemeenschap met de vrouwelijke gevangenen te hebben, in het bijzijn van hun echtgenoten die ongelovigen waren. Dus Allah, de Verhevene, zond de volgende koranvers: “En alle gehuwde vrouwen (zijn verboden) tot u, behalve die (gevangenen vrouwen) wie uw rechterhand bezit “. Dat wil zeggen, ze zijn wettig voor hen wanneer zij hun wachtperiode voltooid hebben.”

Vooral dat laatste deel, wachtperiode maakt duidelijk waar het om gaat. Dit kunnen we namelijk lezen in Soerat 2.234. “En diegenen uwer, die sterven (mannen) en vrouwen achterlaten, (hun vrouwen) moeten vier maanden en tien dagen wachten. Wanneer zij het einde der wachtperiode hebben bereikt, zal er op u geen zonde rusten voor hetgeen zij voor zichzelf op behoorlijke wijze doen; Allah weet, wat gij doet”.

Een wachtperiode was nadat iemand overleden was. Met andere woorden, de ongelovige vrouwen mochten gebruikt worden voor seks, maar alleen na hun wachttijd. Maar er staat, “in de aanwezigheid van hun mannen”, dit zou duiden op, dat eerst de mannen vermoord moeten worden, ( deze waren immers gevangen genomen) dan kunnen de vrouwen hun wachtperiode ingaan, en dan was het legaal om met hun seks te hebben. Wellicht is het niet zeker of de mannen gedood werden, maar als je bedenkt dat dit in de tijd van oorlog werd gedaan en je leest het volgende erbij Soerat 4.89 “ En indien zij tot vijandschap vervallen (oorlog), grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt”, lijkt het mij zeer duidelijke dat deze mannen dus ook gedood werden om daarna deze vrouwen te verkrachten.

Waarom krijgen de vrouwen veel minder in hun erfdeel dan de mannen? Dit zijn de bepalingen in Soerat 4:11 “ Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen”.

Je zou denken omdat mannen later meer verantwoordelijk zijn voor hun gezin. Maar Mohammed antwoord hier op in Sahih al-Bukhari 2658 “De Profeet (de zegen en vrede van Allah zij met hem) zei: “Is dat niet het getuigenis van een vrouw, die gelijk is aan de helft van die van een man?” De vrouwen zeiden: “Ja.” Hij zei: “Dit is vanwege het tekort van haar geest.”

Dit zou voor Mohammed een verklaring geven waarom zij ook minder krijgen, omdat ze minder intelligent zouden zijn gemaakt. Zou dit een rede zijn, dat moslim vrouwen niet veel mogen studeren? Volgens Mohammed zullen er meer vrouwen in de hel zijn dan mannen. Dit is een gevolg op bovenstaande vers.

Voor het volgende gedeelte waarschuw ik alvast. Ouders die kinderen hebben kunnen dit beter overslaan. Des te opvallender is het volgende gedeelte in Soerat 4.6 “wanneer zij de huwbare leeftijd bereikt hebben: als gij in hen rijpheid van verstand vindt stelt hun dan hun eigendom ter hand”.
Hier wordt beschreven wanneer iemand klaar zou zijn voor het huwelijk. Namelijk als ze bij hun verstand, rijp zijn, dus als ze ook als een volwassen kunnen denken en verstandelijke keuzes kunnen maken. Voor vrouwen zou dit langer moeten duren dan voor mannen, immers de vrouwen waren minder slim gemaakt dan mannen. (de helft slimmer)

Van Mohammed is bekent dat 1 van zijn vrouwen, Aisha, nog maar 9 jaar was. Hoe kan een kind van 9 jaar, rijp genoeg zijn om deel te nemen aan het huwelijk? Als een vrouw dus te kort zou hebben aan geest, zou dus betekenen dat een kind van 9 jaar zou denken als een kind van 4,5 jaar. Hoe kan een kind van 9 jaar, laat staan een kind van 4,5 jaar wijs van verstand zijn om het huwelijk in te gaan met een man die op dat moment 54 jaar was?

De moslims werken volgens een maankalender, dit zou betekenen dat ze dus 9 jaar was, maar als je gaat rekenen met een zonnekalender, zoals de rest van de wereld rekent, zou het betekenen dat zij jonger was en een jaar of 7 was. Ik hoop dat dit goed tot de mensen doordringt, wat hier plaats vind. Hoewel in het midden oosten vrij jong werd getrouwd, lijkt mij dit geestelijk nooit goed voor een kind! Hier in Nederland zou dit pedofilie heten. Hoe kan je als profeet, wie juist het goede voorbeeld moet geven, dit toestaan? Hoe kan je zo`n profeet volgen? Meeste moslim mannen hier in Nederland zouden dit toch niet toe laten bij hun eigen dochter?

Hoewel een man maximaal maar 4 vrouwen tegelijk mag trouwen, Soerat 4.3 “Huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechter handen bezitten”, krijgt de profeet van Allah toestemming om meerdere te trouwen.

Soerat 33.50 “O profeet, Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt, en elke gelovige vrouw indien zij zich aan de profeet toevertrouwt als de profeet haar wenst te huwen; dit is slechts voor u en niet voor de gelovigen”.
Met het gevolg dat hij hier op uit komt in Hadith Bukhari 1:282 ” De profeet was gewend om al zijn vrouwen op één nacht te bezoeken en hij had negen vrouwen op dat moment”.

Dit was meer dan het dubbele wat was toegestaan voor de normale man! Wat een contrast met de profeet Jezus, die zich hier van onthield om zich volledig te richten op God. Om zich rein te houden voor zijn toekomstige bruid.

In eerdere hoofdstuk “vriendschap” werd al vermeld dat er geen vriendschappen mochten plaats vinden met Joden/christenen. Als het gaat om seks dan mag ineens alles. Een moslimman mag trouwen met een Joodse of christelijk vrouw volgens Soerat 5.5 “En geoorloofd zijn voor u kuise, gelovige vrouwen (moslim vrouwen) en kuise vrouwen uit het midden der genen ( Joodse en christelijke), wie het Boek was gegeven vóór u ”.

Als je denkt dat het andersom ook mag, krijg je ineens het volgende in Soerat 2.221 “En huwt haar (gelovige vrouwen) niet aan afgodendienaren (mannen) uit, voordat zij geloven”

De bijbel zegt juist “Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.” (1.kor.7:2)

God wil juist Monogamie en geen Polygamie. Het beeld van het huwelijk wordt door God gezien als de relatie met één God en niet meerdere goden, en ditzelfde stelt hij ook op voor het huwelijk, 1 man en 1 vrouw.  

 

DEEL 4 DEEL 4 DEEL 4 DEEL 4 DEEL 4 DEEL 4 DEEL 4 DEEL 4 DEEL 4 DEEL 4 DEEL 4 DEEL 4 DEEL 4 DEEL 4

 
Is de bijbel of de koran vals?

Soerat 2.127-129 “En toen Abraham en Ismaël de muren van het Huis optrokken, biddende: “Heer, aanvaard dit van ons, want Gij zijt de Alhorende, de Alwetende, Heer, maak ons beiden aan U onderdanig en maak van ons nageslacht een volk, dat U onderdanig zij.” Heer, doe onder hen een boodschapper opstaan, die hun Uw tekenen zal verkondigen en hun het Boek en de Wijsheid zal verklaren en hen zal louteren.”

Hier wordt gesproken over Abraham en Ismaël die aan het bidden zouden zijn om hun nageslacht een volk te maken die Allah onderdanig zou zijn. Er wordt gesproken over een volk. En dan is de vraag van hun, om onder dat volk een boodschapper op te doen staan, die alle geschriften zou verklaren en zou louteren. Tot zover is er nog niets aan de hand.
Maar als de moslims hiermee aangeven dat dit Mohammed was die de laatste profeet was en die alles zou verklaren zo als God het had bedoelt, dan komen we hier met een groot probleem. De moslims geven aan dat alle andere geschriften uit de bijbel door de Joden en christenen naar eigen hand zijn vervalst in de eerste eeuw. Dit is heel belangrijk om te weten! Daarom zou Mohammed de juiste geschriften geven.

Nu zou het dus zijn dat Mohammed van God de juiste aanwijzingen zou krijgen hoe het wel was gegaan. Laten we aannemen dat de aanwijzingen die Mohammed in een visioen had gekregen correct waren, dat dit een zuivere visioen zou zijn geweest, dan zou deze zuivere visioen ook corrupt gemaakt kunnen zijn door anderen. Want ten eerste kon Mohammed niet lezen en schrijven Soerat 7. 157 “ … de profeet, die niet kan lezen of schrijven…”, dus hoe kan hij ooit de eerdere geschriften bestuderen en verklaren?

Van Jezus weten we dat Hij beide kon. “Hij stond op om voor te lezen” (Luc.4:16) en “Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond”. (Joh.8:6).

De geschriften die Mohammed achter liet, waren door een ander geschreven, wat de kans had, dat deze ook corrupt zouden kunnen zijn, want ze zijn niet door de hand van Mohammed geschreven en konden niet door Mohammed gecontroleerd worden. Maar laten we veronderstellen dat deze geschriften in de koran zuiver zijn en niet vervalst zijn door zijn mede gelovigen.

Allah zegt tegen Mohammed het volgende in Soerat 3.3 “En als gij over hetgeen Wij tot u hebben nedergezonden twijfelt, vraagt dan degenen die het Boek vóór u hebben gelezen (de Joden en Christenen). Inderdaad, de waarheid is van uw Heer tot u gekomen; behoor daarom niet tot de twijfelaars.”

Mohammed had kennelijk twijfels over de openbaringen die hij kreeg, daarom moest hij aan de Joden en christenen, ( die de andere boeken al hadden) er naar vragen of het waar was. Dit betekent dat op dat moment de boeken (de bijbel) nog niet vervalst zouden kunnen zijn. Waarom zou hij anders aan hun moeten vragen of het waar was wat er in de oude geschriften stond?

We lezen dat Jezus uit een maagd voortkomt en dat Hem iets mee is gegeven door Allah.  Soerat 5.46-47 “Wij gaven hem (Jezus) het Evangelie (nieuwe testament), dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvóór in de Torah (boek van de Joden) was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden (de gelovigen). En laat de mensen van het Evangelie ( de christenen) richten naar hetgeen Allah daarin heeft geopenbaard (Het Evangelie/nieuwe testament) en wie niet richten naar hetgeen Allah heeft geopenbaard (de bijbel), zijn de overtreders.”

Ik zal deze tekst zeer vereenvoudigen. Hier wordt duidelijk vermeld, dat aan Jezus het evangelie mee was gegeven (nieuwe testament), die de dingen die in de Thora beschreven staan nog eens bevestigen, en dat de gelovigen zich moeten houden aan alles wat Allah daarin geopenbaard heeft ( waarin? Het evangelie), want als je dat niet doet, dan behoor je tot de overtreders.

Wauw! Als dus een moslim jou aangeeft, om moslim te worden, dan kan je dus zeggen, volgens de koran moet ik me aan het evangelie vasthouden, anders ben ik een overtreder, en het evangelie zegt mij dat de koran vals is want het evangelie vertelt mij een andere Jezus dan de koran!

Soerat 5.68 “O, mensen van het Boek ( Joden en Christenen), gij steunt op NIETS voordat gij de Thora en het Evangelie en hetgeen u van uw Heer is nedergezonden, onderhoudt. Hetgeen u van uw Heer is nedergezonden”

Met andere woorden zegt deze vers, Je hebt geen geloof, geen vaste grond, geen vast fundament, JE HEBT NIETS als je de Thora en het Evangelie, niet onderhoudt! Waarom zouden de christenen dit moeten onderhouden als deze al bij de eerste eeuw al vervalst waren? Allah, die alwetend is, zou bij het geven van deze uitspraak al moeten weten dat de geschriften al in de eerste eeuw vervalst waren. Hier had juist een verbod moeten staan, van “volg niet het evangelie, want deze is vervalst”. Dus ook hier bevestigd de koran dat het evangelie (de bijbel) niet vervalst kan zijn in tijden dat deze vers nedergezonden werd. Sterker nog, de koran bevestigd telkens dat de Thora en het evangelie het boek is wat nedergezonden is door Allah.

Soerat 6.114-115 “Zal ik als rechter iemand anders zoeken dan Allah, terwijl Hij het is, Die u het Boek heeft nedergezonden dat uitvoerig is verklaard? En degenen, wie Wij het Boek gaven weten dat het van uw Heer is nedergezonden met de waarheid. Niemand kan Zijn woorden veranderen; Hij is de Alhorende, de Alwetende.”

Wederom wordt hier bevestigd dat het boek, dus de Thora en het Evangelie, gegeven zijn door Allah en NIEMAND KAN ZIJN WOORDEN VERANDEREN. Een duidelijke bevestiging, dat toen Mohammed de openbaringen kreeg, de geschriften nooit vervalst hadden kunnen zijn. Want niemand kan het boek van Allah veranderen.

Soerat 18.27 “En verkondig hetgeen u door Uw Heer is geopenbaard in het Boek. Er is niemand, die Zijn woorden kan veranderen en gij zult geen toevlucht vinden buiten Hem.”

Oke, hier komt een samenvatting over deze hele tekst. Veel christenen, weten niet hoe ze om kunnen gaan met wat de moslims zeggen, Jou bijbel is corrupt, hij is vervalst!

Nu kan je gebruik maken van de koran zelf. Als je bijbel vervalst zou zijn, waarom zegt de koran dat NIEMAND de woorden van Allah kan veranderen?

Als de bijbel volgens de vorige vers door Allah is gegeven en deze dus zuiver was, want niemand kan het veranderen, waarom moet Mohammed dan de bijbel aanpassen? De woorden in de bijbel zijn toch al immers zuiver ten tijden van Mohammed? Een profeet krijgt een opdracht wanneer er juist iets niet in de haak is. Zie de oude profeten van het oude testament die telkens het volk moesten vermanen. 

Als de Koran mij gebiedt om het evangelie te volgen want anders zou ik een overtreding maken, waarom is het dan raar om te zeggen dat de koran vals is?
Er zijn maar 2 mogelijkheden. Of de christelijke teksten zijn vals of ze zijn niet vals.

De koran bevestigd door het hele boek heen, dat het Evangelie en de Thora de fundamenten zijn voor het geloof en deze zijn gegeven door Allah. De koran bevestigd ook dat deze niet vervalst kunnen worden want dat zou Allah niet toestaan. Dus nu komen we op een dilemma uit.

Als de christelijke teksten (de bijbel) het woord van God is, die door Allah is gegeven en niet vervalst kan worden, dan is volgens de bijbel de koran VALS want de koran gaat in tegen de normen van Jezus.

Als Mohammed de koran moest schrijven omdat de bijbel niet het woord is van God of niet zuiver is, dan is de koran VALS want de koran bevestigd meerdere malen de bijbel als fundament voor de gelovigen.

Hoe je het ook wendt of keert, in beide gevallen geeft dit een probleem voor iemand die moslim wil zijn!

Wie heeft dan wel de openbaringen in de koran gegeven? Hoewel de bijbel zegt dat God aan de volken ieder een eigen god had meegegeven, die voor de volken zou moeten zorgen, koos Hij voor zichzelf het volk van Israël uit. Helaas kan ik je in deze studie niet uitleggen hoe dit in elkaar zit, want dit gaat vrij diep wat op zichzelf al een studie waard is.

Later gaf God de engel Gabriël mee voor het volk Israël. Gabriël is de beschermengel van het volk Israël. Volgens Mohammed, heeft hij de aartsengel Gabriël ontmoet en heeft hij van hem de openbaringen ontvangen. Maar zoals je door de hele bijbel heen kan lezen en vooral in het boek Daniel, werd de engel Gabriël verbonden aan het volk Israël. Hoe zou het dan mogelijk zijn dat Gabriël zich dan ineens openbaart aan iemand die afstamt van de Arabieren? Het mag duidelijk zijn, indien het mogelijk zou zijn dat er nog een profeet ooit zal komen, (wat niet meer kan want Jezus heeft alles al geopenbaard wat de Vader wilde) dan zou de engel Gabriël,  zich op zijn minst openbaren aan een Joods persoon en niet aan een Arabier die door de hele geschiedenis heen in conflict is geweest met Israël.

Dit zegt de bijbel ” Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht”. (2.kor.11:14)  

Of het satan was of wellicht een demon, laat ik in het midden, maar zoals ik hierboven omschreven heb, zou het nooit Gabriël kunnen zijn!

 

DEEL 5 DEEL DEEL 5 DEEL 5 DEEL 5 DEEL 5 DEEL 5 DEEL 5 DEEL 5 DEEL 5 DEEL 5 DEEL 5 DEEL 5 DEEL 5

Was Mohammed een profeet of een valse profeet?

Om te ontdekken of Mohammed de laatste profeet of juist een vals profeet was, zul je op zoek moeten gaan naar zijn dood. Ja, in mijn onderzoek, kwam ik in eerste instantie veel verhalen tegen, dat hij na een bepaalde leeftijd stierf. Wat bij veel moslims ook bekent is. Maar als je dieper gaat kijken en iets dieper gaat graven in de andere heilige boeken dan kom je toch op verrassende dingen uit.

De moslims claimen dat Mohammed een profeet was en dit wordt aangehaald omdat Mozes hun dit al had voorspelt. De bijbel zegt “Mozes heeft al gezegd: “De Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen. Wie niet naar deze profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden.” (Hand.3:22-23).

Dit is een aanleiding voor de moslims geweest om te claimen dat die profeet, Mohammed zou moet zijn. Maar een ieder die de Thora goed heeft gelezen, weet dat Mozes dit sprak tegen de Israëlieten en daarbij was Mozes ook een Jood. Als hij spreekt dat de profeet uit hun midden komt, en iemand is zoals hij ( Joods) dan mogen we ervan uit gaan dat dit dus geen Arabier kan zijn, zoals Mohammed was. Dit is belangrijk om te beseffen.

Laten we eerst kijken wat Jezus zegt over valse profeten. “Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. “ (Mat.7:15-16).

We hebben eerder al ontdekt dat er toch wat dingen waren die menselijk gezien niet konden. Trouwen met een meisje van 9 (7) jaar, lijkt me niet een vrucht die God geeft. Aanzetten tot moord, ongeacht of het uit zelfverdediging is, is niet wat Jezus zegt en is dus niet de vrucht die de profeet Jezus bedoelde. Een vrucht is liefde en geen eigen begeerte, haat of moord.

Dit zijn de vruchten die de bijbel beschrijft ” Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. (Gal.5:22-23) Deze vruchten zijn bedoelt voor je medemens en niet alleen voor de gelovige onder elkaar.

Hoe kunnen we ontdekken, naast de vruchten zoals Jezus aangeeft, of iemand een valse profeet is of niet. Laten we even het volgende veronderstellen. Terwijl ik dit nu schrijf en weet dat er veel mensen zijn die dit lezen, zeg ik het volgende: ik John, ben een profeet van God en jullie moeten vanaf nu naar mij luisteren. Alles wat ik nu schrijf is de waarheid. Als ik hier lieg, dan mag God mij nu raken met een lichtflits!…… Je ziet het, ik ben nog steeds aan het schrijven, want God laat het mij toe, dus ik ben een profeet. Laten we nu even veronderstellen dat ik zou zeggen: Mohammed is een valse profeet en als ik een leugen vertel en het blijkt dat Mohammed de profeet was van God, dan mogen God mij nu met een lichtflits raken…… Je ziet het ik ben er nog, dus ik heb gelijk dat Mohammed vals is. 
Laten we veronderstellen dat ik morgen geraakt zou worden door een lichtflits terwijl ik de lamp aan het vervangen ben. Dan was mijn veronderstelling dat Mohammed vals zou zijn, niet goed geweest en zou God mij hebben gestraft omdat ik aan zijn profeet kwam! Hoe God dit in werking zet maakt niet uit, maar feit is dat mijn woorden, lichtflits door God gebruikt zijn. Lichtflits is dan ook in dit geval het SLEUTELWOORD

Dit zijn natuurlijk voorbeelden en het slaat natuurlijk nergens op om op deze manier aan te tonen of je een profeet bent of niet. Maar dit is wel een voorbeeld wat zeer belangrijk is om even in je op te nemen want dit gaan we uitdiepen naar Mohammed hoe hij dit bracht. 

Laten we lezen in Soerat 10.15 “En wanneer hun (de ongelovige) Onze duidelijke tekenen worden voorgedragen, zeggen degenen, die niet naar de ontmoeting met Ons uitzien: “Breng een andere Koran dan deze, of verander hem.” Zeg: “Het staat niet aan mij, hem te veranderen uit mijzelf. Ik volg slechts hetgeen mij is geopenbaard. Voorzeker, ik vrees, als ik mijn Heer niet gehoorzaam, de straf van de grote Dag.”

Met andere woorden staat hier, dat wanneer er mensen zijn die zeggen, wij geloven dit niet, breng ons een andere koran of verander hem, dan moet Mohammed zeggen, ik breng alleen datgene wat mij is vertelt. Ik vrees Allah, dus als ik het ga veranderen dan vrees ik voor zijn straf. Mohammed geeft hier dus mee aan, dat hij Allah zo enorm vreest, dat hij het niet zou durven om de koran te veranderen, want dit zijn de woorden van God. Met andere woorden Mohammed zou een echte profeet zijn.

Nu het volgende in Soerat 69.43-47 “Het is een Openbaring (de koran) van de Heer (Allah) der werelden. En indien hij (Mohammend) enige woorden in Onze naam had uitgedacht (verzonnen), Dan zouden Wij (Allah) hem zeker bij de rechter hand hebben gegrepen. En daarna zijn LEVENSADER (AORTA) (van Mohammed) hebben afgesneden, En geen uwer zou ons van hem hebben kunnen tegenhouden”.

Mag ik je AUB nog eens vragen om de laatste tekst hierboven nog eens te lezen en goed tot je te laten doordringen! Ik kan het niet genoeg onderstrepen wat hier staat en hoe belangrijk deze tekst is. 

Met andere woorden zegt Mohammed hier in de koran, als Mohammed de verkeerde woorden of woorden van zichzelf had gebracht, dan zou Allah hem hebben gegrepen en hem de levensader (aorta) hebben afgesneden en niemand zou Allah kunnen tegenhouden!

Oke, het sleutelwoord voor deze tekst is LEVENSADER (AORTA) en AFGESNEDEN.

Het wordt steeds interessanter want dit zijn zeer duidelijke uitspraken. Dus in de koran wordt zeer duidelijke vermeld, dat als de profeet valse dingen zou hebben gezegd, als de profeet vals zou zijn, als de profeet dingen zou hebben verzonnen dan zegt de koran zelf en niet ik, dat de aorta ( zijn levensader) van Mohammed doorgesneden zou worden door Allah want Allah is almachtig en laat dit niet toe! Hoe Allah dit doet maakt niet uit! 

Oke nu ga ik iets laten zien uit de bijbel waar Mohammed nooit rekening mee heeft gehouden. Hij die de psalmen goed zou moeten kennen had dit kunnen weten. “Dan schiet God zijn pijl op hen af, onverhoeds worden ze zwaar verwond, hun eigen tong heeft hen ten val gebracht” (Ps.64:8-9). En ook Salomo wordt door Mohammed genoemd in de koran. Als hij naar de wijze woorden van Salomo had geluisterd, die door de Heilige Geest zijn geïnspireerd, dan had hem dat veel pijn bespaard. “Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten”.(Spr.18:21). Iedereen die iets weet van de geestelijke wereld, weet dat wanneer wij spreken, daar engelen maar ook demonen mee aan het werk worden gezet. Dit zal straks snel zichtbaar zijn.

Terug naar Mohammed. Hoe is hij gestorven? Er wordt gezegd dat Mohammed vredig stierf. Als je er iets meer van gaat bestuderen, wordt vermeld dat hij vergiftigd zou zijn door een Joodse vrouw. Er wordt gezegd dat hij na de vergiftiging nog 40 jaar heeft geleefd waardoor het een bewijs was, dat hij officieel een profeet was. En in andere documenten wordt beweerd dat 1 van zijn vrouwen ( Aisha, meisje dat 9 jaar was bij het huwelijk) hem zou vergiftigd hebben. Dit wordt in sommige delen van moslim landen ontkent. Dit is dan nu niet van belang maar laten we eens lezen in 1 van de heilige boeken. En laat ik heel duidelijk zijn zowel de Koran als onderstaande boeken, zijn van alle heilige boeken de 2 meest belangrijke boeken waar autoriteit uit wordt gehaald voor de moslims!

sahih al-bukhari volume 3 book 47 number 786 “Een jodin bracht een vergiftigd (gekookt) schaap voor de Profeet, waar hij van at. Ze werd naar de Profeet gebracht en ze vroegen hem, ”Wilt u dat we haar doden?” Hij zei, ”Nee.” Ik bleef de uitwerking van het vergif zien op het gehemelte van de mond van Allah’s Apostel.”

Allah`s profeet wordt hier vergiftigd. Als Allah het wil, dan zou de profeet niets gebeuren. Opmerkelijk is wat we later lezen in een ander gedeelte. Dus hier wordt hij vergiftigd en dan lezen we.

sahih al-bukhari volume 5 book 59 number 713 “Ibn ‘Abbas antwoorde,”Dat gaf de dood van Allah’s Apostel aan, waarvan Allah hem van op de hoogte stelde.” Umar zei, ” “Ik begrijp het niet behalve van wat u begrijpt.” Verteld door ‘Aïsja: De Profeet in zijn kwaal waarin hij stierf, zei weleens: O ‘Aïsja! Ik voel nog de pijn veroorzaakt door het eten dat ik at te Chaibar, en op dit moment voelt het alsof mijn AORTA doorgesneden wordt door het vergif.”

Hoe opvallend zijn deze woorden? Waren dit niet onze sleutelwoorden? Mohammed voelt een enorme pijn die aanvoelt alsof zijn levensader doorgesneden wordt. Hoe opvallend is het gebruik van de woorden “levensader/ Aorta”. 

Laten we eerlijk zijn, iemand die van binnen pijn voelt, zal niet meteen roepen, mijn levensader wordt doorgesneden. Hoe opmerkelijker is het als hij deze woorden wel gebruikt, nadat hij eerder hier mee aan de haal ging. We hebben net de woorden uit spreuken gezien. Opvallend is dat Mohammed refereert naar het voorval dat hij die pijn heeft van het voedsel wat hij eerder had gegeten waar gif in zat. Dus hier wordt nog eens bevestigd, dat hij na het eten van dat gif niet lang heeft geleefd.

Wat waren zijn woorden in Soerat 69? Dan zouden Wij (Allah) hem zeker bij de rechter hand hebben gegrepen. En daarna Zijn LEVENSADER (AORTA) (van Mohammed) hebben afgesneden.

Opmerkelijker is het dat in andere boeken, vertelt wordt dat Mohammed zijn tweede man, er ook bij was en precies deed wat Mohammed deed. Hij zei zelfs, als Mohammed sterft, sterf ik ook. Toen Mohammed van het voedsel at, waar dus gif in zat, nam zijn tweede man er ook van, want hij deed precies hetzelfde als de profeet. Hij had alle vertrouwen in de profeet.

Toen hij er van at, bemerkte hij dat er gif in zat. Maar hij spuugde het niet uit, want hij dacht, als de profeet sterft , sterf ik ook. Hij dacht ook bij zichzelf, als de profeet het kan eten, dan kan ik dat ook, want de profeet is namelijk de boodschapper van Allah en Allah zal hem in alles beschermen. Dit resulteerde dat ook de tweede man stierf, omdat hij ervan uit was gegaan dat de profeet heilig was.

De Joodse vrouw deed haar slag om bepaalde redenen. Niet omdat ze een haat had tegen de islam maar ze zei, ik heb er gif in gedaan, om Mohammed terug te pakken, want hij heeft mijn oom, mijn vader en mijn man gedood. Hoe vredelievend was Mohammed echt? (kleine kanttekening, hoe vergevingsgezind was de vrouw?)  

Maar zei ze ook nog, als Mohammed werkelijk de profeet van God is, dan zal het gif hem niets kunnen doen. Dit waren de woorden die ook gebruikt werden door zijn tweede man, Mohammed is de profeet en niets kan hem deren!
Wat is dit zwaar in contrast met de apostel Paulus! Mohammed die een profeet zou moeten zijn, werd niet gered van het gif. Wat lezen wij over Paulus die maar een discipel was en dus veel minder was dan Mohammed “Paulus sprokkelde een grote bos dor hout en legde die op het vuur, maar door de hitte kwam er een gifslang uit kruipen die zich in zijn hand vastbeet. Toen de bewoners van het eiland het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar: ‘Die man is vast en zeker een moordenaar. Hij wist wel aan de zee te ontkomen, maar de Gerechtigheid (God) laat hem niet in leven.’ Maar Paulus schudde het dier van zich af in het vuur en ondervond geen last. De bewoners verwachtten dat hij zou opzwellen of plotseling dood zou neervallen. Maar toen ze na lang wachten zagen dat er niets bijzonders met hem gebeurde, veranderden ze van mening en zeiden: ‘Hij is een god!” ( Hand. 28:3-6).

En wat dacht je van het oude testament waarin de andere profeet, Elisa een gelijkwaardige situatie had als Mohammed. Ze gingen iets koken waarin per ongeluk giftige bessen in verwerkt waren. “Het eten werd opgeschept, maar zodra de mannen van het maal hadden geproefd, riepen zij luid: ‘Profeet, de dood zit in de pot!’ En zij konden er niet van eten. Haal wat meel,’ zei Elisa. Hij deed dat in de pot en zei: ‘Schep nu voor de mensen op. Nu is het te eten.’ Toen was het gerecht in de pot niet langer gevaarlijk.”(2 kon. 40-41). Wat een inzicht kreeg de profeet en wat was God genadig om dit eten, waar gif in zat, om te zetten naar goed eten!

Zoals je leest, was het eerdere voedsel giftig! Geen voedsel om te eten. Toen er meel in gedaan werd, veranderde dit in voedsel dat goed was voor het lichaam. Meel is een teken van brood en brood is een teken van het woord van God. Dus wanneer we honger krijgen, om onze geest te voeden, zullen we niet zomaar alles om ons heen moeten grijpen, wat sommige profeten aanbieden omdat er honger is naar iets bovennatuurlijks, maar moeten we grijpen naar het brood, het zuivere woord van God.

De koran zegt dat Mohammed zijn meest geliefde profeet is. Allah zal er alles aan doen om zijn profeet te beschermen. Lees eens mee in Soerat 66.4 “Als gij beide (vrouwen van Mohammed) u tot Allah wendt en uw hart is reeds hiertoe geneigd (dan vind Allah dit goed) – Maar indien gij samenspant tegen hem (de profeet), dan is Allah zeker zijn Beschermer, bovendien zijn Gabriël, de rechtvaardigen onder de gelovigen en de engelen zijn helpers”.

Je ziet dat de koran stellig iets zegt over de bescherming van Mohammed. Als de (gelovige) eigen vrouwen iets tegen haar man zouden spannen dan staan daar als bescherming voor Mohammed; Allah, de engel Gabriël, de rechtvaardige gelovigen en de engelen, die er voor zouden zorgen dat de profeet niets zou overkomen.

Zoveel bescherming heeft nog nooit iemand ontvangen. Dit is echt een bewijs dat de profeet zeer belangrijk was indien dit ook waar gemaakt zou worden door Allah. Hoe kunnen dan deze partijen het toe hebben gestaan dat de profeet toch vergiftigd werd, nota bene door een vrouw ( zij die dommer zijn dan mannen volgens de koran) en ook nog eens een Joodse, waar van de koran zegt, het is verboden vriendschap daar mee te sluiten en ook nog eens een vrouw die oom, vader en man kwijt was geraakt door Mohammed zelf.

Hoe slim is Mohammed wel geweest om deze Joodse vrouw te vertrouwen? Als Mohammed geletterd was geweest, had die het verhaal van de oude Grieken “ over het paard van Troje” kunnen lezen. Waarom heeft Allah hier geen openbaring gegeven dat hij bedrogen zou worden en dat er een aanslag op hem gemunt was door zijn vijand? Wilde Allah zelf, dat Mohammed werd gedood omdat hij wellicht niet in de naam van Allah sprak? Wellicht was het een test van Allah hoe hij met ziekte om kon gaan.

Jezus zegt, dat dit de tekenen zullen zijn voor hen die namens God spreken, dus de ware gelovigen; “God zal hen die geloven, met de volgende tekenen bijstaan: zij zullen in mijn naam demonen uitdrijven en nieuwe talen spreken; slangen zullen ze oppakken, zelfs vergif drinken zonder er nadeel van te ondervinden en als ze zieken de handen opleggen, zullen die weer gezond worden.’” (Mar.16.17-18).

Tjonge wat een mogelijkheid had Mohammed nog om zijn leven te redden. Allah heeft hem in de steek gelaten, het gif heeft hem wel geraakt en als hij naar de eerdere profeet Jezus had geluisterd, dan had hij of 1 van zijn andere mede gelovige broeders de handen op hem kunnen leggen en hadden zij kunnen bidden voor deze uitzonderlijke profeet zodat hij weer gezond had kunnen worden.

Wellicht hebben zijn discipelen dat wel gedaan, maar is hij niet beter geworden. Dat zou zeer vreemd zijn, gezien Allah aangaf dat de profeet in alle fronten beschermd zou worden als mensen tegen de profeet zouden spannen. Was Allah niet in staat om deze ziekte te genezen?

Als je van Jezus nergens leest dat Hij ziek was, waarom zou Allah dan zijn geliefde boodschapper ook niet beter kunnen maken? Sterker nog, de moslims wisten dat Jezus hier in staat was om te genezen, want de koran zegt het volgende over Jezus Soerat 3.49 “En ik genees de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven”.

Moslims zeggen dat het evangelie ook behoort tot hun boeken maar waarom worden deze dan niet gelezen? Je zult ontdekken of Mohammed een valse profeet is of niet. We lezen het volgende “De antichrist is hij die de Vader en de Zoon verloochent.” (1 joh.2:22).

Mohammed ontkende dat Jezus de zoon is van de Vader. Als je dan denkt, dit is het nieuwe testament, dan gaan we eens lezen in het oude testament, in de Thora, die door de profeet Mozes wordt gegeven. God zegt daar tegen Mozes het volgende over de valse profeet “Misschien denkt u bij uzelf: Hoe kunnen wij weten dat een woord niet van de Heer afkomstig is? Wel (zegt God), als een profeet beweert in de naam van de Heer te spreken, maar wat hij gezegd heeft gebeurt niet en komt niet uit, dan is dat woord geen woord van de Heer, maar van die onbeschaamde profeet. Voor zo iemand moet u geen ontzag hebben.” ( Deut. 18:21-22).

Dit zijn duidelijke woorden van God en dit laat ons duidelijk zien, dat Mohammed die aangaf dat God hem zou redden als hem iets zou overkomen, in dit geval niet plaats heeft gevonden! Waarom werd Mohammed niet gered van deze dodelijke gif? Was dit omdat hij wellicht toch woorden doorgaf die niet afkomstig waren van God?

Ik geloof niet in de koran, maar ik ben er wel zeker van dat als iemand zijn dood beschrijft, “een levensader/ aorta doorsnijden wanneer ik lieg”, dat dit overgaat in een vloek en dit in de geestelijke wereld precies zo zal gaan. Dit kun je ook zien, wanneer Jakob zijn vrouw Rachel vervloekt. Meer hier over zie de studie ik vervloekt diegene die ze heeft gejat.

Je kunt mij veel zeggen, maar of Mohammed was toch niet de ware profeet en heeft hij de koran naar eigen inzicht of door een boze geest opgeschreven. Als dit het geval is, dan is de profeet vals en dus ook de koran vals.  Of Allah, Gabriël en de engelen hebben hun woord niet gehouden! Als zij hun woord niet hebben gehouden, hoe betrouwbaar zijn zij dan? Als dit het geval is geweest dat Allah niet zijn woord heeft gehouden, dan kan Mohammed nog wel een echte profeet zijn geweest, maar dan zijn de woorden die in de koran staan niet heilig, want Allah heeft zijn boodschapper niet beschermd wat de koran wel beweert te doen en dus is de koran niet te vertrouwen dus vals. En stel dat Mohammed wel een profeet was, en stel dat Allah, Gabriël en de engelen wel te vertrouwen waren en stel dat de koran wel het zuivere woord is van God, dan blijft er nog 1 optie over. De profeet Mohammed heeft wellicht een zonde gepleegd waardoor absolute bescherming onmiddellijk verviel en dit zijn dood veroorzaakt heeft. Als dit het geval zou zijn geweest, hoe Heilig is de profeet dan in vergelijking met Jezus? En waarom zou ik mijn leven aan een profeet geven en hem gehoorzamen als hij zelf niet heilig geleefd heeft? Allemaal lastige vragen, maar als je met een open hart deze vragen eens goed tot je laat doordringen, zul je zelf ook tot een conclusie moeten komen.  

Als God iets beloofd dat doet Hij dat ook!

Ik hoop dat dit enige goede argumenten mogen zijn voor vele moslims en christenen en ook voor velen die nog in twijfel zijn welk boek ze zouden gaan lezen en volgen. Bedenk eens nog wat Jezus zei toen hij de farizeeërs duidelijk maakte dat ze nog niet volgens Gods normen leefden. Hij zegt daar iets heel opmerkelijks over de hemel en hier wil ik zeker mee afsluiten.

“Want Ik waarschuw u. Als uw oprechtheid niet groter is dan die van de godsdienstleraars en de Farizeeërs, komt u het Koninkrijk van de hemelen niet eens binnen…….‘U hebt gehoord dat er gezegd is: Heb uw naaste lief en haat uw vijand. Maar ik zeg u: heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Dan zult u kinderen zijn van uw Vader in de hemel. Hoe kunt u verwachten dat God u zal belonen, als u alleen uw vrienden liefhebt? Dat doen zelfs de tollenaars! ( Mat.5:20,43-46).
Jezus hield van ieder mens en Hij wilde niet dat iemand verloren gaat. Hoe we als christen ook bespot worden, vervolgt worden, gehaat worden of wat dan ook, IEDER CHRISTEN WORDT GEACHT OM ZIJN VIJANDEN LIEF TE HEBBEN EN VOOR HEN TE BIDDEN!

De woorden die beschreven worden in Soerat 3.32 “Zeg: “Gehoorzaamt Allah en de boodschapper”, maar als zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief.” Zijn dan ook zwaar in contrast met de opdracht die Jezus gaf.

Hopelijk mag deze studie wat meer licht geven op wat de koran te bieden heeft en wat de bijbel te bieden heeft. Als jij, als moslim dit leest, besef goed, dat ik niets heb tegen de personen die moslim zijn! Ik heb elke moslim lief en heb mijn best gedaan om me te verdiepen in wat de koran mij te bieden heeft, maar helaas ben ik tegen wat dingen opgelopen waar ik als mens niet achter kan staan. Daarom bid ik, dat iedere moslim die dit leest, de passages nog eens door gaat lezen die ik erbij heb gezet, zodat je zelf het nog eens kan lezen in de koran en in de heilige boeken.

Wellicht zul je denken, sommige passages zijn helemaal uit hun verband gerukt. Er zijn teksten zomaar geplukt die in het Arabisch anders vertaald worden. De Arabische taal heeft 7 verschillende klanken, dus je kunt dat nooit zo opschrijven of vertalen.  Laat ik dan dit zeggen: van de hoeveelheid moslims die ons land telt, zijn er weinig die Arabisch kunnen lezen. Dit zou inhouden dat zij dezelfde koran (Nederlandse versie)  hebben gelezen, als de versie die ik heb gelezen. Als zij een leraar hebben die hun vertaald wat er in het Arabisch staat, zal dit nog steeds een vertaling blijven, die op die manier geïnterpreteerd wordt door die leraar! Maar er zal geen controle kunnen zijn van desbetreffende leerling. Daarnaast, zijn er in deze studie ook genoeg regels uit de koran opgenomen, die geen enkele twijfel brengen aan de betekenis van dat woord. Soerat 5.51.  “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.” 

Voor elke moslim die deze studie serieus heeft doorgenomen hier nog even het verschil wie Jezus werkelijk is. 

De Koran zegt over Jezus in Soerat 4. 157-158 “maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode). Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs.”

Bijbel zegt juist over Jezus : “Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden”( Joh.19:18).

“Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd.”(Mar.16:6).

Ben jij moslim, en heeft deze studie jou tot nadenken gezet, ga dan eens de bijbel lezen en met name het nieuwe testament, de Evangeliën. Daag Jezus uit, bid tot hem en zeg “ Here Jezus, als u werkelijk bestaat kom dan in mijn leven, en vul mij met uw liefde. Laat mij dan een discipel van u worden”.

Als je dit met een oprecht hart bid, zal God zelf, de rest doen!

Laat de God van Abraham, Isaak, Jakob, Mozes en JEZUS ook jou leven binnen komen.

Veel zegen.

Wil je ook gave studies bekijken op video? Volg mijn studies dan ook via youtube: https://www.youtube.com/johnedensbijbelstudie?sub_confirmation=1

WIL JE IETS BIJDRAGEN AAN DEZE STUDIES?

Heeft deze studie jou helderheid gebracht en gun jij andere christenen om hier van op de hoogte te zijn, deel dan deze studie.

“God, die de boer zaad geeft om te zaaien en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogsten geven. Dan kunt u van uw overvloed steeds meer uitdelen. Ja, Hij geeft zoveel dat u altijd veel kunt weggeven. ” (2 Corinthiers 9:10-11).

Deel zo veel mogelijk kennis over Gods woord, zodat je ook steeds meer kan oogsten! Elk persoon die zijn leven vernieuwd en bij God wordt gebracht door jou werk (ook als is het alleen delen van een Bijbelstudie) , zal jou als beloning toekomen wanneer je voor Gods aangezicht verschijnt! 

Advertenties

5 thoughts on “– DE KORAN, EEN BOEK VOL GEHEIMEN!

 1. sorry maar zelfs een matige moslim gelooft hier niet in. Ik denk dat u open moet staan en beter u onderzoeken moet gaan doen. Ik heb een aantal dingen gelezen (eigelijk veel dingen) die gewoon totaal NIET kloppen. wij geloven in elke boodschapper zoals Mozes as (die naar de joden is gestuurd) met het boek Torah en Jezus as (voor de christeren) met het boek bijbel. Ik lees ook nergens waarom je vind dat Profeet Mohammed vzmh een valse profeet is? je hebt t meer over waarom jezus de zoon van God is! en God spreekt uit WIJ-vorm zoals de koningin dat doet uit hoogheid. wat betekent (hij alleen) en verder raad ik je aan om de quran HELEMAAL uit te lezen. mocht je iets niet snappen of begrijpen zal ik proberen om het uit te leggen want quran geleerden die hun hele leven hebben gegeven om het boek te bestuderen zijn nog steeeeeeds bezig 🙂

  vriendelijke groet,

  Moslima 🙂

  Like

 2. Beste

  Ik heb niet alles gelezen maar onderstaande heeft mij doen nadenken.
  Hierboven beweert u dat Mohamed een valse Profeet is, je gebruikt hierbij de volgende hoofdstuk van de bijbel:
  ————
  19 Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. 20 Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal hij de messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus, 21 die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld. 22 Mozes heeft al gezegd: “De Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen. 23 Wie niet naar deze profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden.” 24 Samuël en alle profeten na hem hebben deze tijd aangekondigd. 25 U bent de erfgenamen van de profeten; met uw voorouders heeft God zijn verbond gesloten toen hij tegen Abraham zei: “In jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden.” 26 God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen.
  ————-
  Dit hoofdstuk ontkracht eerder de theorie dat Jesus de zoon van God is dan de valsheid van Mohamed.
  Mohamed is hier helemaal niet benoemd maar Jesus is duidelijk genoemd dat hij maar een profeet is en geen god ook niet de zoon van God
  Lees dit nog een keer:
  Mozes heeft al gezegd: “De Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan.
  >>> De Heer = GOD
  >>> Jesus == profeet zoals ik.

  Ik vraag u eerlijk een moment stil te staan bij dit soort valse interpretaties die je dropt in de oren en het geest van uw gemeenschap.

  Met dit (valse) onderzoekje of anders gezegd fabels zult u zonslicht niet kunnen doven.

  Voor de lezers adviseer ik om zelfstandig een eigen kritisch onderzoek te starten opzoek naar de waarheid.

  Veel succes in uw zoektocht naar de WARE GOD…..

  Shaloem
  Jan van Heek.

  Like

  • Beste Jan,

   Dat hoofdstuk laat misschien zien dat Jezus een profeet was en de bijbel bevestigd op meerdere plekken dat Jezus ” OOK ” een profeet was. Lees nog je de tekst en vooral vers 19. Daar wordt Jezus al gekoppeld met ” messias” .

   Onderzoek de term Messias in het oude testament zou ik zeggen.

   Dus Jezus was, koning, priester, profeet, Messias.

   Like

  • Beste,

   Er is nog zoiets als context. In de verzen 20 en 21 wordt duidelijk een link gemaakt tussen Jezus Christus de Zoon van God, de messias en de messias in zijn rol als profeet. Dan in vers 22 staat een verwijzing naar Mozes en zijn aankondiging dat er een profeet op zal staan als hij (Mozes). Hij lijkt mij wat kort door de bocht om op basis van wat u (wat kortzichtig) constateert direct deze hele studie naar het land der fabelen te verwijzen.
   Ik onderschrijf u raadgeving om zelfstandig tot een mening te komen en te blijven zoeken naar de waarheid. Een missie die ons allen het nodige aan uitdagingen biedt.

   u ook
   Shaloom.

   Hugo Hoenders

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s