– ABORTUS, EEN OFFER AAN SATAN!

abortie

Op mijn dertiende ontdekte ik dat ik zwanger was van mijn vader door een verkrachting. “Mijn vader was woedend. Hij bracht me direct bij een abortuskliniek. Ik werd daar keihard behandeld. Ik raakte weer zwanger. Maar mijn vriend was daar niet blij mee. Hij wilde geen serieuze relatie. Gedwongen en met geweld werd ik van de trap gegooid. Ik moest een abortus plegen want je kon er nog niets van zien. Later raakte ik weer zwanger. Ik was ook bang om door de kerk afgewezen te worden, als ze zouden ontdekken dat ik seksueel gezondigd had. Ik begreep nog niets van de onvoorwaardelijke liefde van God en Zijn genade. Mijn enige oplossing leek abortus.

Broeders in de kerk vertelden mij dat abortus een zonde is tegen God en dat God dat niet wilt. Ik verliet via de achterdeur de kerk en de abortus werd verricht. Ik vond dit de beste oplossing. Gevolgd door een miskraam raakte ik in diepe ellende. Ik had veel pijn, maar ik stopte het weg en ging door met de dagelijkse dingen. De jaren daarna kwam ik dichter bij God en langzaam begon het proces van bevrijding van mijn verleden. Maar ergens was mijn diepe pijn verstopt. De pijn van wat ik had gedaan met mijn kinderen. Hoe kon God mij ooit vergeven? Ik had spijt, maar ik sprak er met niemand over; het leven moest doorgaan. De vergeving die God mij wilde geven, kon ik niet aannemen. De prijs voor mijn zonde was onmenselijk hoog. Dag en nacht voelde ik me aangeklaagd. Ik kreeg er lichamelijke klachten van. Toen God mij liet zien hoe liefdevol Hij was kreeg ik diep berouw. Ik mocht met mijn zonde naar Hem toekomen met een berouwvol hart. Hij vergaf mijn zonden en nam de aanklacht die mij zo tergde weg. Hij genas mij op velen vlakken. God heeft mij getoond waar het leven begint: nog voordat het kind in de moederschoot is. “
(Dit heb ik samengesteld uit waargebeurde verhalen die meerdere personen betreft. In grote lijnen zijn dit kenmerken van personen die hier mee te maken hebben.)

Een abortus is geen kankeroperatie die je ondergaat en daarbij opgelucht bent, dat je daar vanaf bent. NEE, de problemen gaan pas daarna beginnen! Veel vrouwen komen na een abortus in psychische problemen. Ze hebben iets gedaan dat tegen hun hele natuur indruist. Ze hebben zichzelf voorgehouden, dat dit de enige weg is of ze hebben naar een ander geluisterd, die zei, dat dit het beste was. De leugen die satan in hun denken plaatst overtuigd hun ervan dat het goed is om naar een abortuskliniek te gaan. Misschien gingen zij deze weg in een roes. Maar er komt een moment, dat zij uit deze roes ontwaakten. Hoewel God herstel kan brengen en genezing, zal er altijd een litteken achter blijven in je hart. Telkens als dit onderwerp zich zal voordoen, zal het je raken, omdat je mee kan voelen wat die ander mee maakt. Laten we daarom eens kijken wat de bijbel ervan zegt. Tijdens het schrijven van deze Bijbelstudie liet God me duidelijk een andere lijn zien, dan alleen de wetten volgens de bijbel uit te schrijven. Hij liet me duidelijk merken dat ik het ook moest hebben over de opbouw van een mens, om op die manier duidelijk te maken, hoeveel leven een embryo heeft.

We lezen het volgende : “Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een Sifra was en de naam van de ander Pua, hij zei: Als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel , dan moet u, als het een zoon is, hem doden, maar als het een dochter is, mag zij blijven leven.” (Ex. 1:15-16).

Egypte moeten we zien als “de wereld waar de ellende zich voordoet”. Daar waar satan vrij spel heeft. Dit wordt gerefereerd naar openbaringen. “Hun lijken zullen op het plein van de grote stad liggen, die symbolisch Sodom en Egypte heet, alwaar ook hun Heer werd gekruisigd.” (Op.11:8)

De vrouwen moesten dus het kind al doden, moesten dus al een abortus plegen terwijl het in de buik was, zodat het moest lijken dat de bevalling verkeerd zou zijn verlopen. Waarom? Omdat het voor de farao even niet uitkwam dat er veel jongetjes waren.

Hoewel de bijbel abortus niet direct bij naam noemt, zal het verrassend zijn hoeveel teksten er in de bijbel verwijzen naar het feit dat abortus een moord is. Of het nou gebeurt met een tang, een pil, evacuatietechniek, keizersnee of vuur, het maakt voor God niet uit, Hij zal dit zien als een offer aan satan. Vroeger gebeurde dit door vuur. “Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden” ( Deut. 18:10). Dit gebeurde voor de afgod moloch. “U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan de Moloch geofferd te worden. De Naam van uw God mag u niet ontheiligen. Ik ben de Here”(Lev.18:21).

Mensen die dit deden, moesten gedood worden. Het was voor God zo`n gruwel, dat hij zelfs zegt: Laat niemand van u zijn kind aanbieden als brandoffer aan de heidense goden of zich bezighouden met tovenarij. Hij mag geen boze geesten om hulp vragen, noch een waarzegger zijn. Hij mag geen slangen bezweren, medium of tovenaar zijn of de geesten van de doden oproepen. De Here heeft een diepe afkeer van ieder, die dit soort dingen doet. Daarom zal de Here, uw God, de volken die zich met deze zaken bezighouden, uit het land verdrijven.” ( Deut.18:10-12). Vraag jij je nu nog af waarom de indianen of de Aboriginals uit hun land verdreven zijn? Vraag jij je wel eens af waarom in de landen zoals Haïti, Aziatische landen, Afrikaanse landen, of al die andere landen met al hun toverdokters, al hun mediums, al hun verering van voorouders en andere goden, zoveel last hebben van rampen? Wellicht omdat God zich terug heeft getrokken van hun land. Wellicht omdat satan nu vrij spel heeft in dat land? Jij mag het zeggen. 

Hoe eerder satan zijn slag kan slaan des te beter het voor hem is. Jozef kreeg te horen dat hij een kind zou krijgen met één doel ; “Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.” (Mat.1:21). En wat doet satan eraan? “Hij liet in Betlehem en omgeving alle kinderen van twee jaar en jonger doden.” (Mat.2: 16). Elk mens heeft een doel in het leven! Ook elk embryo heeft een bestemming in het leven. God laat over de profeet Jeremia weten. “De Heer richtte zich tot mij: Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.” (Jer.1:4-5)

In hoeverre kan een kind iets voelen? Een embryo heeft toch nog geen gevoelens? Laten we eens gaan kijken hoe de mens gemaakt is. “Toen maakte God, de Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.” (Gen.2:7)  We lezen dat God hierin het lichaam leven gaf door zijn levensadem er in te blazen. Hierdoor kreeg de mens een geest en een ziel. Het lichaam werd daardoor levend. 

 “Zoals het lichaam dood is zonder de ziel…”(Jak. 2:16). Deze tekst laat zien dat er dus een ziel moet zijn om een lichaam te laten leven. Een foetus heeft dus al van God een ziel ontvangen om te LEVEN. Zonder geest en ziel is er geen leven.

“…en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.” (1 Tess. 5:23). We lezen de volgorde van een lichaamsopbouw. Eerst een geest, ziel en daarna pas een lichaam. Wederom bestaat er geen mens zonder geest en ziel.

Waar bestaat de ziel dan uit? Je ziel bestaat namelijk uit de WED. Je Wil, Emoties en Denken. Als God dus eerst de “WED” in een embryo plaats om daarna te kunnen leven, kan het ook niet anders dat een ongeboren kind al Emoties heeft in de baarmoeder.

Een lichaam kan niets en is tot niets in staat als het geen geest en ziel heeft. “De geest is het die leven geeft, het vlees op zichzelf is van geen belang.” (Joh.6:63)

 Ja maar, het is nog maar aan het begin en je kunt er nog niet veel van zien. De vrucht is zo klein! Het gaat er niet om of wij er al wat in zien of een dokter die zegt, dat het nog geen armen of voeten heeft, maar het gaat erom of diegene die ons gemaakt heeft, ons al heeft gezien! De bijbel leert: “U zag mij toen ik nog geen vorm had, en mijn dagen waren al vastgesteld, al geschreven in uw boek, voor er één enkele was aangebroken.”(Ps. 139:16). God weet precies wat Hij doet en daarin moeten wij niet in de weg staan om zijn plan teniet te doen. Er is er maar één die dat al te graag in de weg wil staan en dat is satan. Hij wil jou doen geloven dat als het nog geen vorm heeft, dat het dan legaal is. Je leest het, eerst heeft God alles vastgesteld en dan pas komt de vorm! “Je weet niet wanneer de wind gaat draaien, je weet niet hoe het leven groeit in de buik van een vrouw; zo weet je ook niet wat de almachtige God allemaal doet.”(Pr.11:5)

In het oude testament zegt God iets heel bijzonders over de ziel. “Doch het vlees met zijn Ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten.” (Gen.9:4).

Als het bloed, dus de ziel is, dan betekent dit, dat de bloedvaten die het groeiproces in gang zetten van nul af aan, gelijk staat aan de ziel van de mens. Hoe klein de vrucht ook is, het begint met de ziel! Het begint bij God. Elke vrucht die verwijderd wordt, gaat ALTIJD gepaard met bloed, dus met de ziel. Elke vrucht, klompje of hoe je het ook wilt noemen, bevat bloed! En dan zegt God “Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt.”( Gen. 9:6). Toen Kain zijn broer Abel vermoorde, liet God zien dat ook onschuldig bloed, dus een onschuldig ziel naar God uitroept, zelfs na zijn dood! “Wat heb je gedaan?’ zei de Heer. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt.”(Gen. 4:10)   

“Hoe zit het dan met gevallen waarin verkrachting en/of incest heeft plaatsgevonden? Of hoe zit het dan wanneer het leven van de moeder gevaar loopt?”

Hoe vreselijk het ook zou zijn om zwanger te raken als gevolg van een verkrachting en/of incest, geeft het geen recht om te moorden. Je zult in Gods ogen altijd een moord op je geweten hebben. En vergeet niet, bij deze daad komen er altijd geesten van dood in je leven binnen. Wat ook een effect gaat hebben op jou nageslacht! Dit kan een gevolg hebben dat er in het nageslacht abortus weer terug komt, mensen vroeg overlijden, mensen onvruchtbaar zijn, mensen veel miskramen hebben (dit kan ook al bij jezelf beginnen als je later wel zwanger wilt worden), een diepe angst voor de dood hebben, zeer depressief zijn, overmatig bloedvloeiingen bij een vrouw enz. De gevolgen zijn vaak niet duidelijk te herleiden naar de oorzaak, maar dat er dingen bij jezelf en in je nageslacht plaats gaan vinden is zeker!

Wat betreft het kindje van David en Batseba die God van ze wegneemt. Dit is en blijft een daad die God zelf doet. Hij alleen beslist hoe de dingen lopen. Daarin krijgt David een enorme genade van God. God vergeeft hem voor deze misdaad. Enkele opties waarom God dit wellicht deed. Wellicht omdat Hij God is en dus precies weet wat die doet. Wellicht als het kindje in leven zou blijven, dit altijd ook een schande voor God zou zijn? Wellicht omdat het kindje “vleselijk” was en Salomo Geestelijk. ( zie Isaak en Ismaël?) God geeft zijn kinderen aan ons om er voor te zorgen, wellicht wilde God niet dat David voor deze ging zorgen, deze zorg wilde God op zich nemen? Wellicht heb jij en nog betere rede, vul hem dan in. Hoe het ook zij, dit mag je zelf invullen, maar feit is, God besliste in deze zaak en niet een mens. “Want u hebt alles geschapen. Aan uw wil dankt alles zijn bestaan.”(Op.4:11)

Een ander alternatief voor abortus is adoptie. Bij abortus sta je, je kind af aan satan met alle gevolgen van dien. Met adoptie sta je, je kind  af aan God en aan een ander die er wel voor kan zorgen. Jou daad zal vreugde brengen in het leven van een ander. Wat zouden kinderloze echtparen blij gemaakt kunnen worden als zij een kindje zouden kunnen adopteren. God zal jou daarin steunen en wellicht zul je ooit goed contact kunnen krijgen met je kind. Offer je hem aan satan, dan zal je deze daad nooit meer kunnen herstellen. Wat als mijn moeder, die ik na jaren weer mocht ontmoeten, voor abortus had gekozen in haar zware omstandigheden ipv. adoptie? Had jij dan deze studie kunnen lezen? Bij God is alles mogelijk, zelfs als de situatie slecht is voor de moeder. Dan nog kan God beide in leven houden! Wij mogen daar geen beslissing in maken. “Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.”(Jak.1:5)

In de bijbel zijn enkele situaties waarin adoptie, ( het afstaan van je kind), voorkomt. Het eindresultaat is dat God dit zegent en deze mensen zeer belangrijk maakt in zijn koninkrijk. Denk aan het kindje Mozes dat door zijn ouders aan de prinses van Egypte werd afgestaan en die later het volk van God uit mocht leiden. Denk aan Eliëzer, van huis uit een heiden uit Damascus, die als het ware door de gelovige Abraham is geadopteerd en ook is besneden. Hij wordt gezien als de Heilige Geest, die een vrouw mocht zoeken voor Isaak. Denk aan Samuël, hij werd als een kleuter door zijn moeder afgestaan aan de priester Eli. Samuël de grote profeet die David mocht zalven tot koning. Denk aan Esther, die door haar pleegvader Mordechai opgenomen was en later als koningin mocht regeren en daarmee het volk van God redde. Denk aan Jezus die door Jozef aangenomen werd als zijn eigen kind. Hij die ons redder en verlosser is geworden. En ook jij kan geadopteerd worden door God als je Jezus aanneemt als jou redder en verlosser. “Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen (geadopteerd) als zonen (en dochters). En doordat Zijn Geest in ons woont, roepen wij: “Abba! Vader!” (Rom.8:15) 

Helaas geeft de bijbel geen duidelijk voorbeeld in alle situaties. Daarom bij dit alles heb ik nog één opmerking die ik wil maken. Echter, dit advies moet je zelf met God overleggen en serieus over nadenken als deze situatie zich voordoet. Het is puur mijn eigen mening en niet bijbels te onderbouwen. Stel dat iemand verkracht is of dat er incest plaats heeft gevonden dan zou mijn advies zijn om gebruik te maken van een morning-afterpil. Mits dit gedaan wordt binnen 24 uur. Want als je dat doet heeft de pil nog een betrouwbaarheid van 95%. Dit loop snel af. Na 72 uur is dit nog maar 58%. Ik hou deze optie echter alleen open, bij verkrachting of incest, waar je onmiddellijk van weet dat je de vrucht ervan niet wilt houden. Wordt je misbruikt of verkracht binnen je familie of naaste relatie, gelijk ook melding maken bij politie of neem iemand in vertrouwen zodat dit niet voor herhaling hoeft te gebeuren. Wanneer je een nachtelijke avontuur met je vriendje hebt gehad en je raak daar van zwanger, zul je ook samen voor die verantwoording zorg moeten dragen. Zorg liever dat je geen gemeenschap hebt voor het huwelijk en ouders onderwijs je kinderen op de gevolgen van seks voor het huwelijk! Je kunt ze beter te vroeg hierover informeren, dan dat het al te laat is. Hier kom ik in een andere studie op terug, welke gevolgen dit heeft (los van lichamelijke klachten).

De morning-afterpil kan geen miskraam veroorzaken, maar voorkomt bevruchting, net als andere vormen van anticonceptie. De morning-afterpil bevat een bepaald hormoon (progestageen) dat de eicel tegenhoudt om zich in de baarmoeder te plaatsen. De morning-afterpil heeft géén effect als bevruchting eenmaal heeft plaatsgevonden.  ( bron: wikipedia).

Alleen op basis dat de bevruchting nog niet plaats heeft gevonden, zal voor mij deze optie nog open zijn. Als de pil de bevruchting voorkomt is er in mijn ogen ook geen sprake van abortus. Raak je toch zwanger, zelfs na het nemen van deze pil, dan is mijn advies, adoptie als je het niet wilt hebben, zelfs na verkrachting. LET WEL! Ook bij verkrachting of incest, of je wel of niet zwanger van bent geworden, gaat dit altijd gepaard met demonen die ook in het slachtoffer binnen zijn gekomen tijdens de daad. Hier heb je gebed voor nodig en moet dit verbroken worden! Zoek iemand die je daar bij kan helpen als jou dit overkomen is ( in het verleden)!

Er zijn (christelijke) vrouwen die kinderen na verkrachting hebben gehouden en die nu zeer blij mee zijn. Hier zijn boeken van uitgegeven.

Is er vergeving mogelijk voor deze daad?

“Kinderen zijn een geschenk van de Heer, de vrucht van de schoot is een beloning van God.”(Ps.127:3). Daarom moeten wij hier heel zorgvuldig mee omgaan.

Bij een vrouw die een abortus heeft gehad, of een man die een abortus heeft aangemoedigd, of zelfs een arts die een abortus heeft uitgevoerd, (“Vervloekt is een ieder die zich laat betalen om een onschuldige te vermoorden.”) (Deut.27:25), kleeft er bloed aan hun handen! Wat moet je dan als jij hieronder valt? Deze moord is niet zomaar ongedaan te maken TENZIJ je vergeving vraagt aan God en je zonde belijd.
“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Joh.1:9)

God wil de zonden van leugenaars en kwaadsprekers vergeven, van dieven en moordenaars, en ook van mensen die door abortus hun kind hebben laten weghalen of daar aan mee hebben gedaan. God belooft, dat Hij ons wil reinigen van alle ongerechtigheid. Wat wij ook gedaan hebben, er is altijd vergeving en herstel bij God. Over David wordt gesproken dat hij een man naar Gods hart was. Toch zegt David in één van de psalmen “Ik ben schuldig vanaf mijn geboorte, mijn moeder werd in zonde zwanger van mij.” (Ps.51:7). Wellicht dat dit een geval is van erfzonde? Wat weer terugkomt in het leven van David en Batseba. Hoe het ook zit, toch wordt deze zonde door God vergeven en het gevolg is dat zijn nageslacht een redder voortbrengt, de Here Jezus. “Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling. ( Op.22:16).

En het geaborteerde kindje? 

Hoewel het kindje niet mocht leven op aarde, geloof ik met heel mijn hart dat het bij zijn Schepper is. Het lichaampje is dan wel gedood, maar niemand kon zijn ziel doden. Want Jezus zegt: “Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor Hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.”( Mat.10:28). Deze tekst laat zien, dat God de enige is die over beide kan regeren. Hij alleen is dus ook degene die de ziel in het lichaam geplaatst heeft van een ongeboren kind en Hij alleen mag daar over beschikken hoe het leven van een kind mag verlopen!

In openbaringen lezen we het volgende: “Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken opengedaan; ook het levensboek. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken stond, volgens de dingen die zij hadden gedaan. De doden kwamen overal vandaan (uit de zee, het graf en het dodenrijk) en zij werden allemaal geoordeeld naar wat zij hadden gedaan.” (Op.20:12-13).

Ik geloof, dat een ieder die nooit de kans heeft gehad om Jezus als zijn persoonlijke redder en verlosser aan te nemen, dat zij geoordeeld worden naar hun daden. Ik geloof dat een baby die bij abortus of bij een miskraam niet de kans krijgt om te leven, door God aangenomen zal worden als een kind van Hem omdat het kindje nog geen enkele zonde heeft!  “Moest je ook nog mijn kinderen offeren?” (Eze.16:21)

“Ooit kreeg een vrouw een visioen. Daar zag ze 4 kinderen op haar afrennen. 3 ervan herkende zij, maar de 4de niet. Ze vroeg aan God wie dat was. Waarop God haar antwoordde, maar weet je niet meer dat je eens een miskraam had?

Het zou voor de verwerking goed zijn om je ongeboren kind(eren) een naam te geven. Want een naam vorm ook een “geestelijke lichaam”. Een naam zegt iets over een persoon. God vind namen ook erg belangrijk. ( een tattoo is niet aan te raden!  Lees hier de studie over tatoeages en wat het met je doet.  ” Mag een christen tatoeages en piercings?” ) Als wij volharden in geloof, zullen wij in de hemel niet alleen een nieuw lichaam krijgen maar ook een nieuwe naam ontvangen. “ …en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.”(Op.2:17).

Als je als moeder eens in de hemel komt en daar je geaborteerde kindje zult ontmoeten, zul je daar staan als een vrouw, die haar schuld aan de Heer beleden heeft en van Hem vergeving ontvangen heeft. Misschien zal je kindje dan ook nog eens tegen je zeggen: “Ik heb het je ook vergeven.” Wat zal dat dan een onvoorstelbaar mooi moment worden!

Let wel, een miskraam is niet hetzelfde als abortus! Dus de titel slaat niet op miskraam. Wel zou ik iedereen adviseren, die een miskraam heeft meegemaakt, om hulp te zoeken voor de verwerking en eens bijbels te onderzoeken of hier iets geestelijks achter zit. Ook hier heb je hulp bij nodig.
Graag plaats ik nog één kanttekening aan deze studie. Jezus zegt: “Maar ik zeg u: wie met begeerte naar de vrouw van een ander kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.” (Mat5:28). De rede dat Jezus dit zegt, is omdat Hij weet dat het in het denken plaats vind. Als wij dus al verkeerd denken, hebben wij dus al iets gedaan wat tegen Gods wil is. Nou geef ik als advies mee, als jij ooit heb gedacht dat abortus goed was, of dat abortus wel zou kunnen in bepaalde gevallen, maar je bent nu tot besef gekomen dat dit helemaal niet Gods weg is, belijdt het dan bij God. Maak het Hem bekend en vraag gewoon vergeving voor het feit dat je daarin nog onwetend was. God zal je van alle verkeerde gedachtes vergeven en je gedachtes schoonmaken!

Veel zegen en zoek hulp bij God en iemand van een kerk die jou erbij kan helpen om  bij God te belijden, wanneer abortus in jou leven plaats heeft gevonden.

Wil je ook gave studies bekijken op video? Volg mijn studies dan ook via youtube: https://www.youtube.com/johnedensbijbelstudie?sub_confirmation=1

WIL JE IETS BIJDRAGEN AAN DEZE STUDIES?

Heeft deze studie jou helderheid gebracht en gun jij andere christenen om hier van op de hoogte te zijn, deel dan deze studie. Laten we opstaan tegen abortus!

“God, die de boer zaad geeft om te zaaien en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogsten geven. Dan kunt u van uw overvloed steeds meer uitdelen. Ja, Hij geeft zoveel dat u altijd veel kunt weggeven. ” (2 Corinthiers 9:10-11).

Deel zo veel mogelijk kennis over Gods woord, zodat je ook steeds meer kan oogsten! Elk persoon die zijn leven vernieuwd en bij God wordt gebracht door jou werk (ook als is het alleen delen van een Bijbelstudie) , zal jou als beloning toekomen wanneer je voor Gods aangezicht verschijnt!

MISSCHIEN ZIJN DE VOLGENDE STUDIES OOK INTERESSANT.

MAG EEN CHRISTEN TATOEAGES EN PIERCINGS?

PORNO, MIJN LUST EN MIJN LEVEN. HOE KOM IK ER VANAF?

DROMEN EN VISIOENEN, WELKE ZIJN VAN GOD?

SEKS BINNEN HET HUWELIJK, WAT MAG WEL EN WAT NIET?

Advertenties

13 thoughts on “– ABORTUS, EEN OFFER AAN SATAN!

 1. Pingback: – KINDERDOOP vs VOLWASSENDOOP. CONCLUSIE, ÉÉN POT NAT! | John Edens

 2. Wellicht dat het zich daardoor ook zo heeft geuit.
  Voor mij is de belangrijkste reden geweest omdat satan me onderuit wilde halen wat hem niet gelukt is en nooit zal lukken ook.
  Niks is sterker dan de kracht van God achter ons.

  Like

 3. Hai John. Voor de verandering reageer ik eens op je site 🙂

  Elnino,

  Hier een mama die 6 kindjes verloor tijdens de zwangerschap.
  Ik snap jouw gevoel maar ik begrijp ook John zijn reactie.
  Dit heeft zover ikzelf de ervaring heb gehad wel degelijk te maken met de geestelijke wereld. Of dit in sommige gevallen een familievloek is….?
  Mijn geloof ik heel sterk. Het is voor mij geen geloof meer maar gewoon een feit.
  Om mij daar van af te brengen zou iets heel sterks nodig zijn. En dan nog niet.
  Wat meer had de duivel van mij af kunnen nemen dan mijn kindjes?
  Dat is het diepste wat een mens kan raken. Hetgeen waar je het meest van houd.
  De duivel speelt het dan vaak ook uit op liefde.
  Elke keer dat het mis ging had ik een levensechte droom dat de duivel het kwam halen. Een nachtmerrie. Ik werd in de nachtmerrie wakker en ( dacht ik ) maar ik werd wakker in de droom maar droomde nog! Heel eng.
  Niks kon mij scheiden van God maar ik dit maakte mij wel heel boos op God.
  Hij moest wel een hele goede reden hebben om een kindje weg te nemen.
  Mijn man vroeg op een geven moment waarom ik zo boos op God was.
  Ik was even stil…. Toen viel het kwartje.
  Ik was boos op God maar de nachtmerries waren zo duidelijk, de duivel kwam ze halen. Ik was blind van verdriet. Hoe kon ik dat niet zien met mijn ogen open?!
  Ik heb hardop uitgesproken dat ik de duivel door had en voelde me zo schuldig naar God terwijl hij alleen liefde is. Ik heb God mijn excuses aangeboden en Hem om vergeving gevraagd. De eerst volgende zwangerschap ben ik bevallen van een gezonde zoon 🙂

  Ik zie dit los van het feit dat mijn moeder zo’n 26 jaar geleden abortus heeft gepleegd. De reden voor mij was duidelijk.
  Maar familievloeken ja bestaan zeer zeker.
  Ik heb heel wat moeten doorstaan en belijden naar God vor iets dat ik niet eens gedaan heb. Je ziet niet voor niks vaak mishandeling generaties doorgegeven worden of andere dingen. Deze ketting moeten we bewust doorbreken.

  ( de bijbelstudie zelf zal ik later nog even lezen )

  Ik hoop dat je iets aan mijn antwoord hebt, van iemand die als geen ander weet wat er bij komt kijken qua gevoel en geestelijke wereld, etc.

  ❤️

  Like

  • Bedankt voor je getuigenis Babette.

   Je zegt ” Ik zie dit los van het feit dat mijn moeder zo’n 26 jaar geleden abortus heeft gepleegd.”

   Deze daad is dus een daad waar de bijbel van zegt dat er een ” bloedschuld ” aan vast zit. Door de bloedschuld komen machten van dood en verderf doorheen. Wat kan resulteren in miskraam in volgende geslacht.

   Bloedschuld valt onder ” ongerechtigheden ” met het Hebreeuws woord ” avon”, het zelfde woord en zelfde ” avon ” wat je terug vind in ex.20:5 waar gesproken wordt over de ongerechtigheden (avon) tot het 3-4de geslacht.

   Like

 4. Pingback: MAG EEN CHRISTEN TATOEAGES EN PIERCINGS? – anointingpower

  • Jammer dat ik geen reactie krijg want ik ben wel benieuwd naar die opmerking, dat mijn eug en miskraam iets geestelijks zouden kunnen zijn, want ik vind dat nog al wat om te zeggen.

   Like

   • Wat ik er mee bedoel dat er ” vloek ” of iets anders achter kan zitten. Als er in het voorgeslacht eerdere abortus is geweest of situaties waar bloedvergiet veel voorkomt dan kan dit dus effect hebben. Men kan deze dingen noemen ” pech ” of bij ziektes ” het zit in de familie ” maar ik noem dat geestelijke vloeken.

    Meer hierover lees eens Deut
    28.

    Like

   • Wow ik gooi het maar op dat u het (hoop) ik nooit heb meegemaakt en nooit gaat meemaken, maar wat u zegt dat is echt een schuldgevoel aanpraten als vrouw zijnde voel je je al falen, en het doet lettelijk pijn en geestelijk pijn als je een eug en of miskraam doormaakt, moeten we dan eerst ons verleden uitpluizen voor we voor kids kiezen?? Om te kijken of we zoals wilkin van der kamp van die erf doorgeef zonder verlist kunnen worden?? En tot hoever moet ik dan graven?? Sorry maar dit is een trap op mijn mama ziel en daar kan geen bijbeltekst wat aan doen. Als u het ooit meemaakt wat ik niet hoop dan snapt u me misschien een beetje uw vrouw zal het beter begrijpen want die maakt het lichaamlijk mee, kijk uit wat u zegt al is het onder het mom lees het maar in de bijbel, uw kwetst (onbedoeld ) mensen.

    Like

   • Beste,

    Als ik tegen een ongelovige zeg dat hij beter Jezus kan accepteren omdat een ieder die dat niet doet al veroordeeld is, zal ik het antwoord krijgen ” o, nu ga je me angst aanpraten”. Of ” Hoe durf je dat te zeggen, God is liefde dus hoe kan je zeggen dat Hij mij zal veroordelen en in een hel stoppen “.

    Wat deze persoon hiermee doet is het advies van de brenger opzij doen omdat hij niet onder ogen wil zien dat dit mogelijk zo zou zijn voor zijn leven.

    Ik begrijp het verdriet van mensen die een dierbare verloren zijn en een kindje. Mijn vrouw is haar vader kwijt geraakt op jonge leeftijd en haar zus een voldragen kindje, dus ik kan goed begrijpen wat voor impact dit kan hebben. Nu kan je dit wegdoen met het feit, ja dit hoort bij de gevallen wereld of je zou je kunnen verdiepen in het onderwijs van onder andere de genoemde persoon wilkin of anderen die hier ook meer over vertellen. Het is niet alleen de vader van mijn vrouw die overleed maar ook haar oom met hun dochter die exact dezelfde situatie hebben meegemaakt als haar zus, waarin je een exact patroon terug ziet, toeval of gevallen schepping? Of zou hier toch iets geestelijks achter zitten? Dit laat ik aan jou over. Ik hoef hier geen discussie over te hebben. Ieder mag gebruiken wat ik aanbied en wat je niet kan gebruiken of niet zo wil inzien of anders ziet mag je parkeren of negeren.

    Als jij niet in generatie vloeken geloofd is dat aan jou en jou geloof. Ik geloof er in en dat is mijn geloof.

    De brenger brengt zijn boodschap en de ontvanger beslist wat die wil horen of wat niet. Dit geldt voor elke christen die deze woorden leest en dat geldt voor elke ongelovige die te horen krijgt dat als die niet zijn keuze maakt voor Jezus, voordat hij sterft, hij eeuwig heeft gekozen om niet met God te leven.

    Gods zegen.

    Like

   • dat snap ik, en toch blijf ik erbij dat het heel kwetsend is om een miskraam eug als geestelijk te benoemen.
    ik ben er door gekwetst, en ja ik geloof in God, en weet ook dat mijn twee kindjes daar zijn en ik ze terug zal zien.
    dus nee ik zie dit niet als iets geestelijks.
    je kan en moet alles eerlijk vertellen wat God ons vertelt en wat Hij geschreven heeft alleen de manier waarop dat bepaalt u zelf, en dat mag wel iets tacktischer. 😉
    want ik ga er niet vanuit dat u mensen wil kwetsen.
    ( en nee gelovige tegen ongelovige voorbeeld is totaal iets anders) dit is gelovige tegen gelovige.

    Like

   • Zuster, het is niet de bedoeling om mensen te kwetsen en ook niet met mijn studies. Mensen “voelen zich gekwetst ” omdat ze vaak reële dingen hebben meegemaakt die erg pijnlijk zijn, en hoe graag ik het zou willen, helaas kan ik niet altijd rekening houden met ieders gevoelens.
    Neem alleen deze boodschap mee, mocht je denken, ” zou er geestelijke iets achter kunnen zitten” onderzoek het dan eens en vraag aan God of hij dan openbaringen wil geven of inzichten.

    Als jij ervan overtuigd bent dat er geestelijke geen invloed achter zit, viel je dan aub niet gekwetst of beledigd want wellicht is deze boodschap dan niet voor jou bedoelt.

    Ik geloof in generatie vloeken en heb daar genoeg van gezien wat voor verwoestende effect dit kan hebben op mensen. Het is aan een ieder om zich wel of niet daar in te verdiepen.

    Like

 5. Let wel, een miskraam is niet hetzelfde als abortus! Dus de titel slaat niet op miskraam. Wel zou ik iedereen adviseren, die een miskraam heeft meegemaakt, om hulp te zoeken voor de verwerking en eens bijbels te onderzoeken of hier iets geestelijks achter zit. Ook hier heb je hulp bij nodig.
  Wacht even, mijn eug en miskraam kan iets geestelijks hebben???

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s