KINDERDOOP vs VOLWASSENDOOP. CONCLUSIE, ÉÉN POT NAT!

dopen
Ik ben als kind gedoopt en dit is voldoende voor mij. Trouwens wat maakt het uit als ik mij zou laten dopen? Ik ben toch al christen? Wacht even, ik kan het niet maken tegenover mijn ouders om mij te laten wederdopen! Wederom weer een moeilijk onderwerp, zo niet het moeilijkste onderwerp van een christen. Dus daarom eerst het volgende, stop nu met lezen, neem een moment om te bidden of God jou hart open wil stellen voor deze studie. Zodat eventuele twijfels en vooroordelen zullen verdwijnen.

Het onderwerp dopen kan zo diep worden uitgezocht dat we meerdere pagina`s nodig hebben om dit goed uit te diepen met alle Bijbelteksten. Ik ga daarom niet alles uitschrijven maar alleen enkele uitzettingen doen zodat je meer praktisch inzicht krijg in wat dopen is en wellicht als je al gedoopt bent, enkele aanknopingspunten geven om met een ander hier over te kunnen praten. Ik ben geen bijballeraar maar zal proberen het zo simpel mogelijk uit te leggen zoals God mij dat geopenbaard heeft tijdens het schrijven van dit stuk. Daarom bij alles wat ik schrijf toets het aan het woord van God, want ook ik heb niet de wijsheid in pacht.    

Dit onderwerp is zeer lastig maar ik hoop dat je zult begrijpen dat ik het schrijf vanuit liefde. Hoewel ik duidelijk mijn statement maak, hoop ik dat je er doorheen zult lezen, dat ik iedereen zijn eigen keus laat om zelf te kiezen. Ik probeer alleen een andere inzicht te geven op datgene wat je wellicht al jaren hebt geleerd. Of jij nou 100% achter kinderdoop of achter volwassendoop staat, beide respecteer ik. Want jij zal zelf aan God moeten uitleggen waarom je die keuze hebt gemaakt, en dan kan je, je niet verschuilen achter je ouders of achter mijn argumenten. De rede dat ik dit soort onderwerpen aanpak, is namelijk niet zomaar. En dit is mijn grootste drijfveer om dit soort onderwerpen toch aan te snijden, hoewel ik weet dat velen er wellicht anders over denken. Onderwerpen zoals ziekte en dood, tiende geven, engelen en demonen, schepping en evolutie, homofilie, abortus en nog meer van dit soort onderwerpen kunnen bij velen christenen een tegenstand bieden. Zo ook over dopen. We lezen in de bijbel dat ook christenen gebonden kunnen zijn met demonen. Dit kan zijn omdat er dingen zijn gebeurt in hun leven waar ze zelf niets aan konden doen of waar ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. Van de onderwerpen die in de Bijbelstudies besproken zijn, is bekent dat bij een heel aantal gevallen, wanneer dit afgelegd wordt bij Jezus, dat mensen ineens vrij komen van demonen. ( ze krijgen dus bevrijding), zo ook bij het onderwerp dopen! Of dat het zelfs zo is, dat mensen niet bevrijd kunnen worden omdat ze nog niet gedoopt zijn. Ook hier zijn gevallen van bekent. Nu ga ik geen studie houden over hoe demonen binnen komen er eruit gaan ( wellicht een ander keer) maar omdat dit soort gevallen bekent zijn, durf ik daarom ( met deze kennis in het achterhoofd) deze onderwerpen aan te pakken. Ik wens je veel zegen en hoop dat God tot jou hart zal spreken welke keuze je zou kunnen maken!

Door zonde kan je geweten worden verzwakt en zelfs afgestompt. Dit kan gevolgen hebben voor je leven. Zonde zorgt ervoor dat we niet meer bij God kunnen komen en daarom heeft “God die de wereld zo lief had, zijn enige Zoon gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Joh.3:16). Dit is de kern van het geloof in Jezus. Dopen maakt daarbij de redding compleet. “In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered.”(1 Pet. 3:20-21).  

Jezus geeft opdracht om je te laten dopen en we moeten precies doen wat hij van ons vraagt. Als wij dan dopen wat gebeurt er dan? “ Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met Hem één is geworden in Zijn dood? Die doop in Hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden.” (Rom.6:4). Dopen is (geestelijke) samen sterven met Jezus, en zoals Jezus na 3 dagen uit de dood opstond door de kracht van God, worden wij ook samen met hem weer levend. We zijn dan vanuit de Geest van God geboren. Dopen is een openbare, natuurlijke en geestelijke, getuigenis om de zonde de rug keren. Aan alle mensen laat je in het natuurlijke zien dat je voor Jezus hebt gekozen, maar nog belangrijker, aan satan en zijn demonen laat je in het geestelijke zien dat je nu voor Jezus gaat. Met dopen wordt je afgesneden van de wereld en van de macht van satan.

Betekent het dan dat je niet meer aangevallen kan worden door satan? Nee dat betekent het niet. Dit zal ik laten zien door een verhaal uit het oude testament die precies deze symbolen al heeft.

In het oude testament lezen wij al de kern van het offer van Jezus, zijn bloed en het dopen.

“Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. ‘Elke familie moet een lam of een bokje kiezen,’ zei hij, ‘en dat moet worden geslacht als pesachoffer. Neem dan een bosje hysop en doop het in het bloed dat in een schaal is, en strijk van het bloed dat in de schaal is, op de bovendorpel en op de beide deurposten. Want de Heer zal door Egypte trekken om het te straffen. Maar ziet hij een deur met bloed, dan zal hij daar voorbijgaan. Hij zal de doodsengel jullie huizen niet laten binnengaan.” (Ex. 12:21-23)

Hysop is in de bijbel altijd een verwijzing naar reinigingsdoeleinden. “Reinig mij met hysop en ik zal schoon zijn; was mij en ik zal witter dan sneeuw zijn.” (Ps.51:9)

Egypte stelt de wereld voor en geestelijk de wereld van satan, waar God ze van vrij wil maken want ze waren slaven in Egypte. Geestelijke gezien is ieder die Jezus niet aangenomen heeft slaaf van de zonde, dus slaaf van satan. De zonde had ons in zijn greep en dit zou tot de dood leiden. Het bosje hysop reinigt ( Jezus reinigt) en het bloed van het lam/bok dat als offerdier werd gebruikt, stelt het bloed van Jezus voor die zich als offer heeft gegeven. Dit bloed red ons van de dood! Was er geen bekleding met bloed aan de deurpost ( van je huis), dus ben jij niet bekleed met het bloed van Jezus ( en de bijbel zegt dat je lichaam een tempel/huis is van de Heilige Geest (1 Kor.6:19), dan was/is er geen redding! “… u hebt Christus aangetrokken als een kledingstuk.” ( Gal.3:27).

Simpel bijbels verhaal, zo`n diepe geestelijke betekenis!

Let nu goed op de volgorde!

Na het aannemen van het bloed van Jezus en de redding van de dood, komt pas de overtocht door het water. De Egyptenaren zetten de achtervolging in om hun slaven terug te halen. Satan zal er alles aan doen om jou terug te halen naar zijn koninkrijk. Mensen die zich pas bekeren hebben daarom vaak een heftige geestelijke strijd. Zeker als ze richting het dopen gaan! Ze worden ineens ziek, dingen lopen tegen, gaan ineens twijfelen enz.

“Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet, en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en links van hen rees het water op als een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in.” (Ex 14:21-23). Nadat het volk aan de overkant kwam, liet God het water weer terug stromen. “De wagens en de ruiters van de farao, de hele legermacht die achter de Israëlieten aan was getrokken, werd overspoeld door het terugstromende water. Niemand bleef gespaard.” (Ex.14:28)

De overtocht door de rivier is de doop waar we doorheen moeten gaan om afgesneden te worden van de vijand waar ze eerst nog slaven van waren. Je ziet dat de Egyptenaren omkomen in het water. De vijand wordt door het water verslagen. Bij veel mensen die zich laten dopen, komt het vaak voor dat bij het dopen, zij vrij kunnen komen van demonen. Betekent het nou dat je dan geen tegenstanders meer hebt na het dopen? Nee, lijkt met niet, al je ziet met hoeveel volken de Israëlieten daarna moesten vechten. Neem bijvoorbeeld de Filistijnen die ook de reus Goliath in hun kamp hadden. Daar kwamen ze maar niet van af. Maar we mogen dit zien, als de geestelijke strijd die we mogen leveren in ons leven samen MET God. Als we leren strijden met God, hoeven we nooit meer een slaaf van de zonde te worden en kunnen wij onze reuzen met de grond gelijk maken.

De waterdoop is een heel belangrijk christelijke fundament. Als het dopen alleen gezien wordt als een symbool en jij Jezus ziet als de zoon van God en Hem aangenomen hebt als jou redder en verlosser, dan kan ik me voorstellen dat het dopen geen belang heeft bij jou redding. Want het woord van God zegt: “Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.” (Rom 10:9-10). Dopen is daarom ook niet om jou te redden (het is om de redding compleet te maken). Als iemand op zijn sterfbed Jezus aanneemt als zijn redder en verlosser, is hij gered! En toch zit hier een grote geestelijke strijd omheen.

Aan de andere kant, zegt Rom.10:9-10 niet dat je daarom niet moet gaan dopen. Want in hoofdstuk zes wordt al gesproken over dopen.
Daarom wil ik deze video met jou delen waarin ik Rom.10 uitleg. In deze boodschap laat ik Rom.10 vanuit een heel ander licht zien en zul je ontdekken dat je niet automatisch moet aannemen dat zonder dopen het al voldoende is.

 

 

Veel ouders kiezen ervoor om kinderdoop te doen. Ik ben ervan overtuigd dat deze keuze, altijd uit het hart komt van de ouders. En wellicht weten ze ook niet anders vanuit hun kerk. En daar is dus niets mis mee. Maar zo als we hebben gelezen red je, je kinderen daar niet mee, want gered worden kan alleen als je zelf uitspreekt en geloofd. In de ene kerk wordt geleerd dat je behouden bent als je als kind gedoopt bent, in de andere kerk betekent de doop dat een kind geheiligd is, apart is gezet door God.  In sommige kerken geloven ze dat het dopen in de plaats is gekomen van besnijdenis. Terwijl Paulus de gelovige en gedoopte Timotheüs toch besneed. (Hand.16:3). Omdat hij van Joodse afkomst was en ter wille van de Joodse wetgeving.

In Art. 34 van het doopformulier kan je hierover meer lezen van de beweegreden voor kinderdoop.  

Wanneer is de kinderdoop dan ontstaan? “Halverwege de 3de  eeuw n. Chr. ontstaat er een discussie over de dag waarop zuigelingen gedoopt moeten worden: de eerste dag ná hun geboorte, of de achtste naar analogie van de besnijdenis.” ( bron wikipedia)  Toen de optie werd aangedragen voor kinderdoop, lees je ook wie er voor waren en wie er allemaal tegen waren. Dit vond allemaal plaats in de 3de eeuw n. Chr. Meer hierover is te lezen op wikipedia bij de vroege kerkvaders Origenes, Hippolytus, Cyprianus, Tertullianus en andere internet bronnen.

Satan kan soms zo slinks zijn om verwarring te gaan brengen over zaken die de bijbel duidelijk beschrijft. Zeker als het gaat om de meest waardevolle onderwerpen ( huwelijk, abortus, dopen enz).  De vraag die de kerkvaders hadden moeten stellen was : kan je een baby dopen voor bekering? Maar de vraag die ze stelden is een vraag waarin de aannamen al is dat een baby gedoopt kan worden voor zijn bekering. En dit is al de eerste leugen die satan brengt in de kerkgeschiedenis. Hier heb ik een goed voorbeeld van uit mijn dagelijks leven.

Ooit moest ik voor mijn werk (iets anders dan schilderen) zorgen dat ik afspraken maakte met mensen. Als ik ze dan belde en mijzelf voorstelde, was het fout om te zeggen: heeft u interesse om een afspraak te maken? Want het antwoord kon alleen Ja, of Nee zijn.

Nee je moest het zo vragen: wanneer komt het uit dat ik langskom, woensdag of vrijdag? Je ziet, in deze vraagstelling is er totaal geen ruimte over om die ander nog de kans te geven of die überhaupt een afspraak wilt.

We lezen namelijk in de bijbel overal waar het om dopen gaat, “BEKEER U en laat u dopen.” Hoewel ze ook in de vroege kerk dopen koppelen aan het besnijden zien we dat dit symbolisch met elkaar loopt. Besnijden is het wegsnijden van vlees (voorhuid), waarmee het joodse volk een verbond had met God. Als we geestelijk gaan kijken naar dopen, is dat dan het wegsnijden van iets. Dat iets is het wegsnijden van de wereld. Wegsnijden van de oude natuur, je oude vlees, besnijden van je hart. Kortom alles wat niet van God is in je hart wordt weggesneden. “ Laat je besnijden voor de HEER, ontdoe je van de voorhuid van je hart” (Jer.4:4)

En je ontvangt hierna een nieuw hart. God beloofd dit al in het oude testament. “Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.” ( Ezec.36:25-26) Deze besluit maak je pas, nadat je tot de conclusie komt, dat je niet meer kunt leven uit je oude natuur, je oude vlees, maar dat je opnieuw moet gaan leven ( wedergeboren) door je te laten besnijden (laten dopen). Alleen is het dopen niet in de plaats gekomen voor besnijden! Besnijden is alleen bedoelt voor de joden die kinderen zijn van Abraham ( alleen voor mannen!) als een eeuwig durend verbond. Dopen is voor iedereen die geloofd ( man en vrouw) en is een geestelijk uiterlijk. Als men beweert dat dopen in de plaats is gekomen voor besnijdenis en daarom kinderen al zo jong worden gedoopt, dan leert de bijbel ons dit : “Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.” (Gal.6:15). En Jezus leert dat we alleen een nieuwe schepping worden door bekeren en wedergeboorte! Wedergeboorte is in de juiste volgorde : bekeren, dopen, vervulling!

We weten dat Jezus een Jood was, dus zou Hij besneden moeten zijn. Daarnaast wordt over Hem gesproken, dat Hij als kind opgedragen is aan God ( Luc 2:22). Vervolgens lezen we over Hem : “de man zonder zonde”. (2 Kor. 5:21).  We lezen ook dat Jezus op zijn 12de jaar voor de farizeeërs al zeer wijs was en vragen stelde die zij niet konden beantwoorden. “Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.” (luc.2:47).  Als Jezus toen al zo wijs was, had Hij toen niet eerst kunnen besluiten om het dopen zo vroeg mogelijk te doen? Of waarom gaf God deze opdracht niet aan Jozef om zijn zoon bij de geboorte te dopen?  Als Jezus aan al deze principes voldeed en geen zonde kende, waarom zou Hij juist het voorbeeld geven om te laten dopen? En is het niet bijzonder dat Jezus pas na het dopen vervult werd van de Heilige Geest en na het vasten vol van de kracht werd door de Heilige Geest?  “Vervult van de heilige Geest ging Jezus de woestijn in.”( Luc.4:1) “In de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea.” (Luc.4:14).

Daarom spreekt Petrus ook : ‘Keer u af van uw huidige leven (1 BEKEREN) en laat u dopen (2 WEGSNIJDEN) onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest (3 VERVULT RAKEN)  u geschonken worden” (Hand. 2:38). In vers 41 wordt het nog eens bevestigd welke volgorde “Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen

Het is logisch en een feit dat de Heilige Geest pas geschonken wordt als iemand tot bekering komt. Immers, Jezus doopt met de Geest. Je zult dus eerst Jezus moeten aannemen. Vervulling van de Heilige Geest is dus stap 3 zoals we zagen. Echter betekent dit niet, dat wanneer jij als kind gedoopt bent, je bekeert hebt van je zonde en toch  vervult bent van de Heilige Geest, dat je volwassendoop niet zou hoeven doen of dat dit een teken is dat de kinderdoop volgorde dus ook goed was. Want we lezen namelijk het volgende : “Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest hebben ontvangen?”(Hand.10:47). De mensen werden vervult van de Heilige Geest, maar toch zegt Petrus met andere woorden dat ze nog wel moeten dopen. Want deze daad van vervulling is van God uit geweest. Omdat geloof en doop in de bijbel zo nauw met elkaar verbonden zijn, lijkt de normale volgorde geloof, dopen, vervulling. God is niet gebonden aan regels zoals we zien in Hand.10:47. Er was in dat geval alle reden, dat de Heilige Geest direct op de gelovigen viel. Daardoor immers overtuigde God de aanwezigen, dat Hij deze heidenen aangenomen had en zo werd iedere mogelijke weerstand om hen te dopen weggenomen. God kiest zijn weg, maar het is niet aan ons alles om te draaien.  

De bijbel laat zien waarom kinderdoop niet mogelijk is bij kinderen. Dit lezen we in het volgende:  “ Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij liet de wagen stilhouden en beiden gingen ze het water in, Filippus en de eunuch, en hij doopte hem.” ( Hand.8:36-37)

Je ziet dat er één voorwaarde is om te dopen, met heel je hart geloven en dit natuurlijk uitspreken. Want de eunuch sprak het uit en Filippus liet daarna de wagen stilhouden.  Zoals we in eerdere studies hebben gelezen, zijn we geschapen naar Gods evenbeeld en wanneer Hij spreekt komt er iets in beweging. Dus wij moeten uitspreken voordat er een gevolg plaats vind. ( zie de studie: ik vervloek degene, die ze heeft gejat, laat hem maar sterven!)  <=(klik op de link)

“Ja, maar later doe ik belijdenis! Dus ga ik akkoord met mijn kinderdoop.” Ik zeg, de kinderdoop is krachteloos, want een kind kan zich niet bekeren van zijn zonde, want dat heeft die nog niet en daarbij het geweten van een kind is nog volledig in tact. Een kind kan het woord nog niet aanhoren, nog niet aanvaarden want hij begrijp het niet. Het belangrijkste wat Filippus daarbij zegt is, als je het niet kunt belijden kan je ook niet gedoopt worden. En kleine kinderen kunnen dat niet belijden, dus is het dopen ook ongeoorloofd. Dus als zou je een kind dopen, zelfs volledig onder water, dan nog draai je bekeren en dopen om. Hier kom ik zo op terug waarom dit niet mogelijk is, ( dit zagen we al in het verhaal van Exodus).

Ook toen Petrus een geweldige preek gaf staat er : “Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen” (Hand. 2:41).  “Ja maar er staan ook teksten in de bijbel waarin staat dat hun hele huis gedoopt werden, dus dat moeten ook kinderen zijn geweest.” Dit klopt! Maar dat is deels waar. Als je die teksten allemaal naleest, zul je ontdekken dat er telkens 3 woorden staan, “toen ze het woord verkondigde, dat gehoord hadden,  en het aanvaardden, lieten zij zich dopen.” Welke baby`s kunnen dit met hun verstand begrijpen en dan aanvaarden? En welke baby`s worden er midden in de nacht wakker gemaakt om het woord aan te horen, aan te nemen en zich te laten dopen?  (Hand.16:31-33)

Je moet goed begrijpen dat de bijbel ons de dingen leert in juiste volgorde. Eerst verkering en dan trouwen, (Gen.29:21), Trouwen en dan seks (1 Kor.7:9) , eerst moet er bloed vloeien en dan redding (Heb.9:22), eerst zonde belijden dan vergeving (Ps.32:5),  eerst vergeven en dan herstel, (Job 42:10) eerst volmondig geloven en bekeren dan vervulling van de Geest (Hand.2:38), eerst het koninkrijk zoeken en dan alles ontvangen (Mat.6:33), eerst bidden en dan werken (2 Tess 3) en eerst bekeren en dan dopen (Hand.2:41). Je ziet het, de bijbel geeft altijd de volgorde aan. Ga nu eens het rijtje omdraaien, je zult zien, als je dat doet, lopen de dingen niet goed en is de kracht eruit. Dit is niet Gods weg maar de leugen van satan. Eerst seks dan trouwen is niet bijbels, het verliest zijn kracht en heeft grote gevolgen voor je huwelijk! Dit kan altijd hersteld worden ( dankzij het offer van Jezus) maar moet wel beleden worden aan mensen en aan God, vergeving gevraagd worden aan God en verkeerde zielsbanden verbroken worden, (en soms gaat dit gepaard met bevrijding)!  Dus hou de volgorde aan die de bijbel aangeeft. 

De Bijbelse volgorde is altijd: onderwijzing van het woord van God, geloven van dat woord, belijden van dat woord en belijden van zonden, en dan dopen en door hulp van de Heilige Geest leren om de nieuwe weg te bewandelen die Jezus ons heeft voorgedaan. Dit is de juiste weg die Jezus ons ook leert. “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (Mat. 28:19)

Ook Johannes de Doper begon telkens zijn gesprekken met BEKEERT U. Echter sprak hij Jezus tegen om Hem te laten dopen, want Jezus was zonder zonde. Toch zegt Jezus:  “Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.” (Mat.3:15) Hierin laat Jezus niet alleen zien dat dit moet gebeuren, maar ook dat het op deze manier moet gebeuren, namelijk door onderdompeling. Want de bijbel zegt “Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam” ( vers 16). Wanneer jij je laat dopen zoals Jezus, handel je dus naar Gods wil en dit is “Gods gerechtigheid vervullen”! De hemelse goedkeuring volgde erna met de Heilige Geest die op Hem kwam en door Gods Stem met de woorden: “Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart.” (vers 17)

 Besprenkelen van dopelingen is dus ook niet wat Jezus voordeed. De Bijbel zegt zelfs “Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar veel water was” (Joh.3:23). Als het om besprenkeling zou gaan dan had het ook gekund met een volle emmer water. Als het om besprenkelen zou gaan, dan zou dit gemeld zijn, want de bijbel gebruikt de term besprenkelen namelijk ook veelvuldig. Zie bijvoorbeeld :“….en vervolgens met zijn vinger het altaar zevenmaal met het bloed besprenkelen” (Lev.16:19)

Paulus zegt : “We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.” (Rom.6:4) Als dopen hetzelfde moet zijn als dood, dan kan dit niet met enkele druppels water. De onderdompeling is een symbool van de dood, van het begraven worden met Christus. Het komen uit het water een symbool van het opstaan met Christus; en beiden te samen genomen, stellen de tweede geboorte, de dood van de oude mens en de opstanding tot een nieuw leven voor. Met de doop belijd je dat je niet langer een slaaf bent van de zonde, maar dat je door Jezus bent vrijgemaakt om te leven zoals God dat heeft bedoeld. Dit noemt Jezus wedergeboorte. Hier spreek Hij over tegen Nikodemus. “Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien…… ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.”(Joh.3:3-7)

 Volwassendoop doen.

Het is mogelijk dat jij, na het lezen van deze Bijbelstudie, een ander perspectief hebt gekregen van dopen en je zou zo graag volwassendoop willen doen. Kan je dan overdopen? Nu begint de geestelijke strijd! Er is namelijk nooit strijd om kinderdoop, maar wel om volwassendoop. Eén van de redenen van je nieuwe geestelijke strijd kunnen we vinden in Art. 34 van het doopformulier voor kinderdoop. Ik onderstreep de meest opvallende zinnen waar ik op terug kom.  “Hierom geloven wij dat iedereen die in het eeuwige leven wil komen, één keer gedoopt moet worden met deze doop en dat we die niet meer mogen herhalen, want we kunnen ook niet twee keer geboren worden. Daarom verwerpen wij de dwaling van de wederdopers die niet tevreden zijn met de doop die zij eens ontvangen hebben en de doop van de kinderen van de gelovigen veroordelen. Wij geloven dat men de kinderen behoort te dopen.” 

Al zou dit artikel de waarheid zijn, dan nog biedt het geen enkele ruimte om zelfstandig te kunnen en mogen kiezen! Het feit dat het dwaalleer is om over te dopen, is in art.34 niet onderbouwt met een Bijbeltekst dat het niet mag. Sterker nog, de bijbel spreekt in Hand.19. over mensen die meerdere keren worden gedoopt omdat de eerste doop anders was dan de tweede doop. “Paulus vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’’Met de doop van Johannes,’ antwoordden ze. Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’ Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. (Hand. 19: 3-7) .

Het is dus Bijbels verantwoord, hoewel je al als kind bent gedoopt, je nu te laten dopen met de betekenis zoals we hebben gelezen in deze Bijbelstudie.

Aan de hand van de onderstreping ga ik je uitleggen waarom deze regel in art.34 helemaal niet opgenomen had moeten worden. Het is eerder een dwaalleer van satan om deze regel op te nemen in art.34, om mensen van volwassendoop af te houden! Want satan weet, worden ze gedoopt, ben ik ze kwijt. In de satans bijbel wordt dit nog eens aangehaald, wat ik later in deze studie zal laten zien.

Als je de Bijbelstudie goed heb doorgenomen heb je ontdekt dat dopen niet de sleutel is om in het eeuwig leven te kunnen komen, (dus het moeten dopen is niet waar). Kinderdoop is ongeoorloofd, als je niet eerst het woord hebt gehoord, daarna het woord heb aangenomen en daarna met je eigen mond beleden hebt dat het jou eigen keus is. De volgorde omdraaien ( eerst dopen dan belijden) hebben we gelezen dat dit problemen met zich mee brengt en het krachteloos wordt. Een doop ontvangen van een ander (dus je ouders) zonder enig inspraak, is met alle respect goed bedoelt, maar is totaal niet bijbels en de bijbel leert ons telkens “zij lieten zich dopen”. En we hebben gelezen dat kinderen nog geen zonde hebben, dat kinderen nog niet kunnen kiezen en dat kinderen ( en zeker baby`s) nog een volmaakt geweten hebben. De doop laat je geweten weer werken als een onschuldig kind. “De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. (Pet. 3:21)

Dan komt de druk van de ouders, want die zullen zeggen dat je hun pijn er mee doet als je, je laat “wederdopen.” Als jou ouders jou lief hebben en zien dat jij je relatie nog dieper met Jezus wilt beleven, dan mag je weten dat dit ook een geestelijke strijd is. Satan doet er alles aan om jou hier van te weerhouden! Het is jou keuze en jou beslissing en jou relatie met God.  “Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen” (Rom14:5).  En als jij hiervoor kiest, dan moeten zij die pijn samen met God weer zien op te lossen. Boos mogen ze niet meer zijn, want Jezus zegt, dat we elkaar moeten vergeven! Je moet je ouders blijven eren, maar ook hierin moet je God voorrang geven. “Wie meer van zijn vader en moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard.” (Matt. 10:37). Vraag God om wijsheid hoe je hiermee moet omgaan en bid voor je ouders en naaste familie die er moeite mee hebben. Bedank je ouders dat ze ooit voor die vorm van dopen hebben gekozen en dat ze hun best hebben gedaan om jou te vertellen en te leren wie Jezus is, maar dat het nu ook tijd wordt om het geloof zelfstandig voort te zetten zoals God het in jou hart openbaart.  Maar laat je hierdoor niet weerhouden als het jou hartverlangen is om volwassen te dopen. Want jou doop moet een persoonlijke keus zijn en niet een keus van de ouders of van deze Bijbelstudie.  Je bemerkt al wel, dat we hier te maken hebben met een andere vorm van doop en dat de term “wederdopen” niet gepast is in art.34 en dus ook niet hetzelfde is als wat je van je ouders al hebt meegekregen. De eerste doop hebben zij gekozen, de tweede doop heb jij zelf gekozen. En dan heb je nog de derde doop, vervulling van de Geest, daar kiest Jezus voor om het jou te geven , als jij er om vraagt. Hiervoor moet je wel dorst hebben! “Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de Schrift.’ Daarmee bedoelde Hij de Heilige Geest: wie in Hem geloofden, zouden de Heilige Geest ontvangen.” (Joh.7:37-39)

De satans bijbel
Een zeer opvallende uitspraak die ik las, was in de satans bijbel, hoe het gebruik van de zwarte mis opgezet moet worden.

“..elk van haar uitgestrekte vuisten grijpen een zwarte kaars gemaakt van het vet van ongedoopte baby’s en een kelk met de urine van een prostituee (of bloed) rustend op haar buik.” ( de satans bijbel, hoofdstuk “ het boek van lucifer, boek 12, de zwarte mis ” )

“Als een baby kan worden geslacht tijdens een ritueel, zoveel beter, want zoals iedereen weet, dit is de favoriete sport van de satanist!” ( de satans bijbel, hoofdstuk “ het boek van lucifer, boek 12, de zwarte mis ” ).  Voor deze uitspraak verwijs ik graag naar de studie, – ABORTUS, EEN OFFER AAN SATAN!

“De verhalen van, “dat ongedoopte baby’s werden gestolen door satanisten voor gebruik in de zwarte mis”,  waren niet alleen effectief propaganda maatregelen, maar ook voorzagen zij van een constante bron van inkomsten voor de kerk, in de vorm van de doop vergoedingen. Geen christelijke moeder zou, bij het horen van deze duivelse ontvoeringen, zich onthouden om haar pasgeboren baby haastig te laten dopen.” ( de satans bijbel, hoofdstuk “ het boek van lucifer, boek 12, de zwarte mis ” )

In het boek Job ( zie de studieHOE VERDUBBEL IK MIJN BEZITTINGEN?) , Lucas  (Laat die kinderen toch bij Mij komen! Houd ze niet tegen. Want het Koninkrijk van God is voor wie is zoals zij.” Luc.18: 16 en in Openbaringen, ( zie de studie  – ABORTUS, EEN OFFER AAN SATAN!  waarin duidelijk gemaakt wordt wat er met deze baby`s gebeurt) , wordt duidelijk gemaakt dat kinderen al gezegend zijn door de ouders en het koninkrijk voor hun al beschikbaar is! Later als ze zelfstandig kunnen kiezen, ( volwassen worden volgens Joodse wet is 12 jaar) , mogen ze kiezen om te dopen. 

Bemoediging
Een kleine bemoediging vanuit mijn eigen doopervaring. Ik ben zelf als kind ook gedoopt. Dit is te herleiden uit mijn adoptiepapieren en het feit dat ik een doopnaam had met bijbehorende peettante.  Toen ik  op mijn 8ste geadopteerd werd,  werd ik ( want ik denk dat ze er niet van op de hoogte waren) nog een keer gedoopt in de vorm van kinderdoop. Op mijn 12de  kreeg ik een pleeggezin en daar leerde ik het geloof op een evangelische manier. Toch heb ik ooit zelfstandig een besluit gemaakt om volwassen te laten dopen. Want God gaf het in mijn hart om het te doen als opdracht.  Ik heb gemerkt dat tijdens het ondergaan in het water iets bij me weg ging. Geen idee wat, maar ik kreeg bevrijding. Toen ik bovenwater kwam, kreeg ik gelijk een profetie:

“Zo is er ook woord van de Heer. De Heer bepaald mij bij een gebouw. En de Heer laat een paslood zien. En de Heer die laat zien dat de Heer aan jou fundamenten is bezig geweest. Hij laat die paslood zien en Hij laat zien dat Hij dingen heeft herstelt tot aan jou bodem, tot aan jou fundament. En Hij gaat het bouwen, Hij gaat het recht zetten. Ja, jou naam zal zijn veiligheid, Ik zal veiligheid brengen. Je zal het uitspreken in je leven, dat Ik jou veiligheid ben en verberging ook voor anderen, halleluja! ”.

20 jaar later is die profetie in vervulling gegaan en mocht ik mijn biologische moeder weer ontmoeten na een bijzonder verhaal tijdens de zoektocht. Mijn leven is radicaal op zijn kop gezet en God heeft mij vrij gemaakt van gebondenheid en ziektes. Het “wederdopen” heeft mij alleen maar sterker gemaakt dan slechter.  Het feit dat ik dus 3 keer ben gedoopt, laat zien dat mijn laatste doop bijbels is geweest en dat God voor mijn leven dit gelijk  heeft bevestigd met een profetie! Als wederdopen dwaalleer zou zijn, dan zou God nooit zijn zegen geven door een mooie profetie! Als ik hierin zou hebben gezondigd, door mijzelf te laten wederdopen, dat zou ik nooit gedoopt ( vervult ) kunnen zijn met de Heilige Geest.  Want dan had God van mij gevraagd om eerst deze zonde op te ruimen.

Tot slot, hoewel dopen 1 van de christelijke fundamenten in je leven is en ik zeer van mening ben dat het bijbels is om te dopen na bekeren door middel van onderdompeling, ( als je een Bijbelstudie maakt, vind ik ook dat je een duidelijke mening/visie moet hebben), is elkaar hierin respecteren heel belangrijk. Mensen kunnen zeer oververhit raken als het om dopen en wederdopen gaat.

De redding is als je Jezus in je leven neemt als je redder en verlosser. Zie de misdadiger die naast Jezus aan het kruis hing. Hij was niet gedoopt, en toch gered. “En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.” (Luc.23:42-43)

Zolang je elkaar hierin bekritiseert en die ander niet daarin zijn mening laat, ( je mag gerust er anders over denken en die ander aan de hand van de bijbel laten zien dat het ook anders kan) BEN JE NIET GEDOOPT!  Wie ruzie hier over maakt, heeft totaal niets begrepen wat God er mee bedoelt heeft. Want als je gedoopt wordt, ga je de dood in en sterft jou oude natuur. Je gaat dan leren om die ander van harte lief te hebben ook als ze ANDERS DENKEN DAN DAT JIJ DOET! Dat is de ware doop! Dat is verandering door de Heilige Geest en dat zijn de vruchten van de Geest. 

Veel zegen gewenst en vraag bij alles wat je doet God om bevestigingen. Deel deze studies zodat ze ook voor anderen een zegen kunnen zijn! Jezus roept ook JOU om het evangelie te verkondigen! Dus alleen al door het delen van deze studies, worden andere wellicht aan het denken gezet om een nieuwe weg in te gaan met Jezus. Jij zou wellicht net het laatste zetje kunnen zijn, waarop zij een nieuwe weg met Jezus gaan!

Om met de woorden van Paulus af te sluiten:   “Wat aarzel je nog? Kom, laat je dopen en je zonden afwassen onder aanroepen van zijn naam.” (Hand.22:16)

Wil je ook gave studies bekijken op video? Volg mijn studies dan ook via youtube: https://www.youtube.com/johnedensbijbelstudie?sub_confirmation=1

WIL JE IETS BIJDRAGEN AAN DEZE STUDIES?

Heeft deze studie jou helderheid gebracht en gun jij andere christenen om hier van op de hoogte te zijn, deel dan deze studie.

“God, die de boer zaad geeft om te zaaien en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogsten geven. Dan kunt u van uw overvloed steeds meer uitdelen. Ja, Hij geeft zoveel dat u altijd veel kunt weggeven. ” (2 Corinthiers 9:10-11).

Deel zo veel mogelijk kennis over Gods woord, zodat je ook steeds meer kan oogsten! Elk persoon die zijn leven vernieuwd en bij God wordt gebracht door jou werk (ook als is het alleen delen van een Bijbelstudie) , zal jou als beloning toekomen wanneer je voor Gods aangezicht verschijnt!

MISSCHIEN ZIJN DE VOLGENDE STUDIES OOK INTERESSANT.

MAG EEN CHRISTEN TATOEAGES EN PIERCINGS?

PORNO, MIJN LUST EN MIJN LEVEN. HOE KOM IK ER VANAF?

DROMEN EN VISIOENEN, WELKE ZIJN VAN GOD?

SEKS BINNEN HET HUWELIJK, WAT MAG WEL EN WAT NIET?

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s