-IS EEN TIENDEN GEVEN AAN DE KERK GELDKLOPPERIJ?


tiende-plaatje
Waarom zou ik van mijn zuurverdiende geld een tiende geven aan de kerk? Ik werk er ook hard voor! Kunnen mensen niet gewoon voor zichzelf zorgen?

Wat is het doel van een tiende? Kan ik niet beter zorgen dat ik geen schulden oploop? En als ik dan geef, moet het dan bruto of netto zijn?

Dit zijn zeer reële vragen die wij als mensen kunnen hebben. Als het gaat om geld, zullen we er alles aan doen om goede motieven te vinden in de bijbel, zodat we wellicht onder deze regels uit kunnen komen. Hier zijn zoveel meningen over te geven en mijn doel met deze Bijbelstudie is niet om mijn mening te geven. Ik weet zeker dat er mensen zijn die hier zeer goede Bijbelse argumenten voor kunnen geven, waarom een tiende niet nodig is en waarom die tiende alleen bedoelt was voor de priesters en de Levieten. Daarom is mijn enige doel dan ook jou een andere inzicht te geven, waarom een tiende juist zo belangrijk is voor je eigen geestelijke groei. Uiteindelijk komt bij iedereen de vraag, wat heb ik er zelf aan?  Want laten we eerlijk wezen, iedereen wil een diepere relatie met God hebben. Daarom, lees het rustig door en vraag aan God hoe Hij dit in jou leven wil doen! Ik weet zeker dat God jou daarbij gaat helpen als jij je openstelt voor zijn stem. Er zullen zoveel studies zijn, die jou vertellen dat je niet hoeft te geven omdat je niet meer onder de wet leeft, maar hopelijk kan ik je inspireren om juist meer te geven dan je in eerste instantie deed en een Bijbelse principe praktisch te maken. Want ik geloof dat zelfs in de Bijbelse wet, geestelijke lessen uit te halen zijn voor nu. Deze studie gaat er dus totaal niet om, dat jij nu perse iets moet geven. Tenslotte is het jou geloof, jou verantwoording en jou relatie met God. Wat ik vind, is totaal niet interessant.

“We lezen het volgende in de wetten van Mozes  “ Van de opbrengst van het land, zowel de gewassen op de akkers als de vruchten aan de bomen, is een tiende als heilige gave voor de Heer bestemd”. (Lev. 27:30)

“Wat de Levieten betreft, hun geef ik alle tienden van de Israëlieten in bezit, als vergoeding voor de werkzaamheden die ze bij de ontmoetingstent verrichten.” (Num.18:21) 

 God had het zo bedacht, dat de Levieten en de priesters werden onderhouden door het volk, voor het werk wat zij deden. Hoewel we hier heel diep in kunnen gaan en er vragen bij kunnen zetten of dit niet alleen voor toen was en om welke offergave het ging, lijkt het mij juist beter om te gaan kijken hoe wij hier mee moeten omgaan.

In het oude testament lezen we het volgende over de mensen die dienst deden in de tempel en dit zette mij heel erg aan het denken.

“Ook hoorde ik nog iets anders: de Levieten hadden niet ontvangen wat hun wettelijk toekwam! Daarom waren zij en de koorleden, die de aanbiddingsdiensten behoorden te leiden, teruggegaan naar hun eigen akkers.” ( Neh. 13:10)

Als je gaat kijken in de gemeente dan zien we dat we nu ook mensen hebben die de preek doen, mensen die evangelisatie diensten regelen of zendelingen die hun werk doen. Ja ook wij hebben in de gemeente mensen die afhankelijk zijn van de gemeenteleden. Je kunt je voorstellen dat ook zij een bepaalde inkomsten nodig hebben of een budget om de kerk draaiend te houden. Zij zijn afhankelijk van de gemeenteleden. Zij zijn afhankelijk van jou tienden. Bedenk jezelf eens de volgende vraag, zou jij ergens ver in een ander land willen zitten als zendeling en elke dag afhankelijk willen zijn van jou gemeenteleden die het moeilijk vinden om een deel van hun inkomsten aan jou te geven? Willen wij dat zij dit werk voortzetten en dat zij niet terug hoeven naar hun eigen akkers ( waar zij oorspronkelijk voor hebben gestudeerd), dan zou het fijn zijn als wij weer een  “tiende deel van onze rijkdom naar de voorraadkamers van de tempel brengen.” (Neh.13:12)

 God geeft antwoord op de vraag hoe hij de tienden ziet. In het volgende betrekt hij die tienden op zichzelf.  “Vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Toch bestelen jullie mij, en zeggen dan: ‘Hoezo bestelen we u?’ Door de tienden en de heffingen achter te houden! Jullie zijn vervloekt en nogmaals vervloekt, en toch blijft het hele volk mij bestelen. Stel mij maar eens op de proef – zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.” (Mal.3:8-10)

De voorraadkamer is in feite het Lichaam van Christus zelf, en het beeld van de plaats waar wij geestelijk gevoed worden. Dus waar ons geestelijk huis is, daar behoren onze tienden gegeven te worden. In onze eigen thuisgemeente. Er staat namelijk: ‘zodat er voedsel in mijn tempel is.’ Voedsel is om uit te delen voor kinderwerk, jeugdwerk, evangelisatie, zendelingen, kosten voor het gebouw enz. 

En let eens op wat God zegt, “ Mij bestelen”. Dus je tiende die naar je thuisgemeente gaat, gaat geestelijk naar God.

 Ja, hoewel dit nog in het oude testament staat en het bedoelt is voor het Joodse volk, lijkt het mij een mooie belofte ook voor ons wanneer wij geven! Wij zijn toch immers geënt aan het Joodse volk. Als wij ons ook hier aan houden, dan zal er zegen in overvloed zijn. Zou God nu over voorgangers, zendelingen en andere ‘apart gezette dienstknechten’ anders denken? Nee, het nieuwe testament zegt : “U weet toch dat wie in de tempel dienstdoen daarvan leven, en dat wie aan het altaar dienen een deel van het offervlees krijgen? Voor hen die het evangelie bekendmaken geldt hetzelfde: de Heer heeft bepaald dat zij door te verkondigen in hun levensonderhoud mogen voorzien. (1kor.9:13-14). Je thuisgemeente is dus eerst erg belangrijk en aan andere projecten en bedieningen kunnen we daarnaast nog geven als er financieel ruimte voor is, en God het op ons hart legt.

 Hoe kijk Jezus er tegen aan?

“U moet verstandig met geld omgaan. Maak er vrienden mee, door het te gebruiken zoals Ik wil. Als u het eens moet achterlaten en in Gods eeuwige woning komt, zal Hij u liefdevol opnemen.” (Luc.16:9). Als je goed hebt gelezen, zie je wat Jezus zegt, “door het te gebruiken zoals IK het wil” . Tja, dit wordt dus een heel andere inzicht, in je tienden geven, want hoe wil Jezus dat we met het geld omgaan? Daar is Jezus heel resoluut in, want we lezen namelijk het volgende:

Jezus antwoordde hem: “Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.” (Mat16: 21).

 Als je als christen zegt dat je van God afhankelijk wilt zijn en dat we alle zegen van God hebben ontvangen, dan snap je wellicht ook wel dat bij deze woorden ook daden erbij horen. Want wie goed omgaat met zijn geld zoals Jezus het hierboven beschreef, mag er ook op vertrouwen dat God hem nog meer zal toe vertrouwen. De bijbel zegt namelijk: “Als u niet eens eerlijk met geld omgaat, wie zal u dan de ware rijkdom toevertrouwen?” ( luc.16:11)

Als we verstandig omgaan met het geld en God daarbij zijn deel geven dan zal Hij ons ook meer willen toevertrouwen.

Dit is menselijk ook zo. Geen baas zal zijn werknemer een belangrijke functie toebedelen, als deze niet verstandig omgaat met de functie die hij/zij momenteel uitvoert.

Als jij een goede rentmeester wilt zijn van wat God jou heeft gegeven, zul je dus ook verstandig om moeten gaan met het geld wat je van God ontvangt. Je geld alleen voor jezelf gebruiken is verkwisten van je geld. Jezus haalt dit scherp aan met een gelijkenis.

“Er was eens een rijke man (God). Hij had een rentmeester in dienst (wij) en men had hem laten weten dat die rentmeester het vermogen van zijn heer verkwistte. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.” (luc.16:1-2)

 Het doel van een tiende geven, is niet zoals veel mensen denken om alleen de Levieten en priesters te onderhouden, maar om een heel ander rede waardoor het dus voor nu de dag ook zou moeten gelden. Dit lezen we namelijk in het oude testament:

 “Het doel van het geven van de tienden is u te leren God altijd de eerste plaats in uw leven te geven!” ( Deut.14:23)

 Laten we eerlijk wezen, dit doel is nooit afgeschaft toen Jezus zijn werk volbracht! Jezus leert ons : “Ik verzeker u: zolang hemel en aarde bestaan, zal niet één lettertje of streepje uit de wet geschrapt worden totdat alles gebeurd is.” (Mat.5:18)

Het geven van tienden doet een gelovige vrijwillig, vanuit het hart en uit liefde naar de Vader. 

In Marcus  lees je dat Jezus bewust tegenover de offerkist ging zitten om te kijken wat mensen erin deden. “Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans.  Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.” (Mar.12:41-44). Jezus ging bewust ervoor zitten om te zien wat de mensen gaven aan God. Hij zag in het geven de houding van hun hart, of ze met een blij en dankbaar hart gaven.

De volgende vraag zou al snel kunnen komen; wij kunnen God toch niet omkopen? God vraagt voor bijvoorbeeld genezing toch geen geld, maar ons hart? Dit is heel correct! God heeft ons geld inderdaad niet nodig, maar als wij hem daarmee een offer aanbieden, dan bieden wij dus ook ons hart ermee aan.

Hoewel God nog niets van Abraham en Jakob iets vroeg, lezen we van Jakob in Genesis 28:22 dat hij dankbaar een tiende aan God gaf en ook Abraham gaf een tiende, maar dan aan Melchisedek, en wel van wat hij had veroverd. (Genesis 14:19) God vroeg hem geen tienden, maar hij deed dit uit zichzelf met vreugde. Is het niet dat zijn overwinning gegeven is door God?  Hoewel het niet gaat om een continue tienden, laat het woord heel duidelijk zien, dat deze gave aan een heel speciaal iemand werd gegeven. Namelijk iemand die op de zoon van God lijkt, De priester voor altijd ( Jezus.) Melchisedek wordt daarom ook koning van de gerechtigheid’, en  ‘koning van de vrede’. Genoemd ( Heb.7:2). Waren dit niet de namen van Jezus? Daarbij laat het woord zien, dat het wellicht hier om dezelfde persoon gaat. “De Heer heeft u gezworen en hij neemt zijn woord niet terug: ‘U zult priester zijn voor altijd, priester als Melchisedek.’ (ps. 110:4). Alles over de overeenkomsten tussen Jezus en Melchisedek lees je in Heb. 7. Dus ook Abraham gaf met volle vreugde aan God.

Het nieuwe testament leert ons om te geven. Als je Jezus maatstaf zou aanhouden, zou je dus alles moeten geven. Maar ik denk dat God bovenal wil dat wij met een blij hart en uit eigen vrije wil geven, niet omdat het moet. Wil je eigenlijk niet geven doe het dan niet. God heeft ons geld niet nodig maar leert ons wel hierdoor om niet egocentrisch te zijn en nederig te blijven. Je moet je realiseren dat Jezus ons leert, dat God geeft met dezelfde maat als wij geven. (Luc.6:38) en ook zegt Paulus, “Denk eraan: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.” (2 kor.9: 6)

Als je dan geeft moet je dan bruto of netto doen? God liet met dit zien toen ik hier over bad. De Farizeeën wilden Jezus testen of je nou wel of geen belasting moest betalen. “Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.” ( Mat.22:21). Opvallend is niet alleen dat Jezus eerst Keizer noemt, (belasting) maar dat Hij ook er aan toevoegt, en aan God wat God toebehoort. Als Jezus het belangrijk vond dat ik er ook wat aan over hield, had die er wel bij gezegd, en de rest mag je zelf houden. Dit heeft mij de ogen geopend, dat ik eerst het deel van de belasting eraf haal en betaal en het resterende bedrag is van God. Is het dan niet fijn als God zegt:  “van alles wat nu van mij is, hou ik 10% voor mijzelf en de rest mag jij doen wat je er mee wilt? “

Ik wil wel perse weten wat de kerk ermee doet! Het zou fijn zijn als de kerk inzage geeft over de inkomsten en uitgaven, maar wat de kerk vervolgens met onze tienden doet is eigenlijk niet onze zaak. Want stel dat ze het voor een doel willen gebruiken waar jij van vind dat het niet nodig is, dan zou je daar een excuus kunnen hebben om niet meer aan je kerk te geven maar aan een ander doel. Ik zeg niet dat dit doel fout zou moeten zijn, maar jij haalt nog wel jou geestelijke voedsel in die kerk, die nu minder inkomsten heeft om alles te kunnen bekostigen en te kunnen realiseren wat ze voor dat jaar van plan waren te doen. Als het niet goed besteed wordt door de verantwoordelijke personen, dan zullen zij verantwoording moeten afleggen aan God.

Dan nog een mooie bemoediging. “Breng elke gave met een blij gezicht en heilig de tienden met vreugde. Geef de Allerhoogste naar wat hij gegeven heeft, wees vrijgevig, geef naar vermogen, want de Heer beloont je, hij geeft het je zevenvoudig terug. (SIRACH 35:11-13)

En zoals Herman Boon eens zei: geen tienden geven is een dief zijn van je eigen portemonnee.

Bemerk je dat je het toch moeilijk vind om blijmoedig te geven. Ga dan niet geforceerd geven, ( ik zou eerder zeggen, geef dan even niets) want wellicht moet eerst je hartgesteldheid vernieuwd worden. God wilt eerst je hart vernieuwen zodat je ook met vreugde kan geven! De heilige Geest wilt jou hart vernieuwen als jij hier oprecht voor open staat! En hoewel jij er hard voor werkt, vergeet één ding niet, het is God die jou een goede baan geeft, die jou hersens heeft gegeven zodat je een hoger functie aankan, het is God die jou lichaam sterkt maakt om te werken. Kortom alles komt van God vandaan.

 Veel zegen en laat me weten als jou visie vernieuwd is!

 Wil je mijn preek omtrent dit onderwerp bekijken met nog meer bijbels onderwijs klik dan op deze link :

Heeft deze studie jou helderheid gebracht en gun jij andere christenen om hier van op de hoogte te zijn, deel dan deze studie.

“God, die de boer zaad geeft om te zaaien en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogsten geven. Dan kunt u van uw overvloed steeds meer uitdelen. Ja, Hij geeft zoveel dat u altijd veel kunt weggeven. ” (2 Corinthiers 9:10-11).

Deel zo veel mogelijk kennis over Gods woord, zodat je ook steeds meer kan oogsten! Elk persoon die zijn leven vernieuwd en bij God wordt gebracht door jou werk (ook als is het alleen delen van een Bijbelstudie) , zal jou als beloning toekomen wanneer je voor Gods aangezicht verschijnt!

WIL JE IETS BIJDRAGEN AAN DEZE STUDIES?

 

 

Advertenties

2 thoughts on “-IS EEN TIENDEN GEVEN AAN DE KERK GELDKLOPPERIJ?

 1. Dank u wel voor de mooie bijbelstudie.
  Echter zit er wel een foutje in (naar mijn mening)

  De voorraadkamer is in feite het Lichaam van Christus zelf, en het beeld van de plaats waar wij geestelijk gevoed worden. Dus waar ons geestelijk huis is, daar behoren onze tienden gegeven te worden.

  Je tienden moet je geven aan Christus, maar niet perse aan de plaats waar JIJ of IK gevoed worden. Zo ben ik helemaal met u eens dat de tienden niet naar Greenpeace moeten gaan. Maar of ik dit aan de ene kerk geef of aan mijn eigen kerk, in beide kerken worden mensen gevoed. Er staat in de stuk van Maleachi niet dat het naar de plek moet waar de gever gevoed wordt, maar dat het naar de Tempel van God moet. Nu is er niet 1 kerk de tempel van God, maar meerdere.

  Like

  • Bedankt voor je reactie. Als je het zo bekijkt dan kan dat natuurlijk. In de tijd van Maleachi gingen mensen naar de tempel. Weet niet hoeveel tempels er waren. Ben het mee eens dat het lichaam Christus is. Maar ben toch wel benieuwd of je jou tiende geeft aan een kerk waar de geestelijke voeding niet goed of zelfs slecht is. Of waar je verder niets van terug ziet. Persoonlijk zou ik in dit geval het dus loslaten of je het aan gemeente A of B geeft, maar als ik zou moeten kiezen en vanuit die tekst ” op dat er spijzen is om uit te delen en zelf te nuttigen”. Ben benieuwd of je er van kan nuttige als je nooit in die gemeente komt? Maar goede aandachtspunt die je aanhaald.

   Weet niet of je de preek over 10 de heb gekeken, daar leg ik nog enkele andere dingen uit.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s